Friday, December 28, 2007

GWASANAETH MOREIA

Bore Sul, 23 Rhagfyr 2007 aeth aelodau Gellimanwydd i Moreia Tycroes i uno mewn gwasanaeth Nadolig ar y cyd. Hyfryd oedd gweld y capel yn llawn a cafodd pawb oedd yn bresennol wir fendith o gyd-addoli gyda'n gilydd.


Wedi'r oedfa reodd merched Moreia wedi paratoi Cwpaned o de a mins peis yn y festri.


Yn y llun gwelwn nifer o'r aelodau yn mwynhau yn y festri.
Monday, December 24, 2007

GWASANAETH NADOLIG


Nos Sul 23 Rhagfyr, 2007 cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig Ysgol Sul y Neuadd. Roedd y capel wedi ei addurno'n hardd gyda canhwyllau wedi'u tanio ar sil pob ffenest.

Cawsom olwg ar y Nadolig cyntaf drwy lygaid yr anifeiliaid a phethau eraill a wnaeth eu rhan yn geni Iesu Grist. Yn y gwasanaeth rhoed sylw i'r creaduriaid a'r seren ac yn arbennig i un pry copyn bach a wnaeth bopeth i wneud bywyd Iesu Grist yn esmwyth ar ol iddo gael ei eni.

Roedd Ieuenctid yr Ysgol Sul yn cymryd y rhannau arweiniol a'r plant llai yn adrodd hanes y seren a'r anifeiliaid. Bu'r ychen a'r asyn yn garedig iawn yn rhoi eu lle i'r baban Iesu, a rhoddodd y golomen fach blu a'r oen wlan i wneud y preseb yn fwy clud.

Yna cawsom olygfa ble roedd mam a merch yn addurno'r goeden gyda tinsel ac adroddwyd hanes y pry copyn bach yn safio bywyd Iesu drwy greu gwe ar draws geg yr ogof fel bod y milwyr ddim yn gallu gweld Mair a Joseff yn cuddio ynddi.

Diolch i bawb a gymrodd rhan a chafodd y gynulleidfa niferus wir fendith drwy ddathlu geni ein Gwaredwr.

Pan anwyd Crist ym Methlehem dref

Canodd angylion nef.

Canu wnawn ninnau'n llawen ein llef

Foliant i Faban Mair.

Monday, December 17, 2007

PARTI NADOLIG

Cynhaliwyd ein Parti Nadolig eleni ar Nos Lun 17 Rhagfyr 2007. Roedd y goeden Nadolig wedi'i addurno ar lwyfan y Neuadd a'r byrddau yn edrych yn hardd iawn. I ddechrau cawsom hwyl a sbri wrth chwarae gemau dan arweiniad Mr Guto Llywelyn.

Wedi'r chwarae cawsom de parti, sef dewis o sglodion a sosej, pysgodyn neu chicken nuggets. I ddilyn cawsom jeli coch a hufen ia. Yna daeth Sion Corn ar ei ymweliad blynyddol i ddosbarthu anrhegion i'r plant.

Diolch i bawb am eu cefnogaeth i'r Ysgol Sul dros y flwyddyn, ac edrychwn ymlaen am flwyddyn lwyddiannus arall yn 2008.

Sunday, November 11, 2007

Ysgrifennydd yr Undeb


Y Parchedig Ddoctor Geraint Tudur, Ysgrifennydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, oedd y pregethwr gwadd yn ein cyrddau pregethu Dydd Sul 11 Tachwedd.

Cawsom bregethu nerthol ganddo, oedd yn sbarduno pob un oedd yn bresennol. Yn y bore cawsom ein hatgoffa ein bod i gyd trwy alwad Duw yn saint. Rhoddodd y Parchg Ddr Geraint Tudur stori i'r plant drwy ddefnyddio sbienddrych (binoculars) i symbylu'r eglwys fel gwrthrych i ddod a Duw yn agos at pob un ohonom, yn enwedig yn yr oes brysur hon.

Rhufeiniad 12 oedd testun y nos. Braf oedd cael croesawu cyfeillion o eglwysi'r dref atom i gyd addoli. Atgoffodd Y Parchg Geraint Tudur i ni:-

  • roi addoliad ysbrydol i Dduw

  • gael ein trawsffurfio trwy adnewyddu ein meddyliau, ond yn bennaf i ni


  • offrymu ein hunain at waith yr Arglwydd.

"Am hynny, yr wyf yn ymbil arnoch, gyfeillion, ar sail tosturiaethau Duw. i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw."Rhufeiniaid 12:1

Thursday, November 08, 2007

Gwasanaeth Anffurfiol

Nos Iau, 8 Hydref 2007 daeth criw ohonom ynghyd i neuadd Gellimanwydd ar gyfer yr olaf mewn cyfres o wasanaethau anffurfiol.

Cawsom weddi i ddechrau. Yn sail ar gyfer ein trafodaeth oedd Mathew 16:13-18

"Pwy y mae pobl yn dweud yw Mab y Dyn?"

Buom yn edrych ar dri cwestiwn, sef:

1. Pa air sy'n disgrifio beth yr hyn mae Iesu yn sefyll drosto orau?

2. Pa air sy'n disgrifio Iesu orau?

3. Pa ddisgrifiad o Iesu sy'n achosi'r problem mwyaf i ni?

Yn dilyn ein myfyrdod a thrafodaeth cawsom gyfle i gymdeithasu dros gwpanaid o de. Bydd y cyfarfodydd yn ail ddechrau yn ystod y flwyddyn newydd ac yn dilyn yr un fformat a'r rhai blaenorol.

Sunday, November 04, 2007

GWASANAETH ANFFURFIOL


Dewch atom ni ar gyfer:
.
GWASANAETH ANFFURFIOL
.
Nos Iau 8 Tachwedd 2007
.
yn Neuadd Gellimanwydd
am 7.30

.
Gwasanaeth bywiog gyda phwyslais ar Astudiaeth Feiblaidd mewn awyrgylch anffurfiol gyfeillgar.
.
Wedi'r cyfarfod bydd cyfle i gymdeithasu dros gwpanaid o de
.
CROESO CYNNES I BAWB

Sunday, October 14, 2007

Cyrddau Diolchgarwch 2007

Ar ddydd Sul 14 Hydref, 2007 cynhaliwyd ein cyrddau diolchgarwch. Oedfa ddiolchgarwch deuluol oedd yn y bore. Roedd y capel yn edrych yn hyfryd gyda ffrwythau, llysiau a blodau yn arddurno'r adeilad. Diolch i bawb a fuodd wrthi'n addurno.

Cawsom oedfa hyfryd yng nghwmi'r plant, pob un wedi dysgu eu gwaith yn drylwyr. Thema'r oedfa oedd rhannu, adroddwyd hanes y Deg gwahanglwyf a porthi'r pum mil. Hefyd yn ystod yr oedfa cawsom lefaru i gyfeiliant, darlleniadau, gweddiau, canu emynau, llefaru unigol, dwy eitem gan barti'r plant a sgets. Diolch i Ruth Bevan am drefnu'r oedfa. Wedi'r oedfa, fel sy'n arferol bellach, aethom i'r Neuadd am gwpaned o de.

Tro'r oedolion oedd hi yn Oedfa'r Nos. Daeth Dilys a Graham i ddarllen a rhoi gweddi. Roedd tri parti yn canu, sef parti dynion, parti merched a chôr cymysg. Unwaith eto mae'n diolch yn fawr i Mrs Gloria Lloyd am baratoi'r partion a Cyril Wilkins am gyfeilio. Cawsom anerchiad gan ein Gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees am ein cyfrifoldeb ni i amddiffyn ein byd rhag lygredd a chynhesu byd eang er mwyn sicrhau bod pawb yn cael y fraint o rannu yn ei gyfoeth.

"Hwn yw'r dydd a wnaeth ein Duw, dewch, gorfoleddwn yn ei enw ef!" (Arfon Jones - emyn 52 Caneuon Ffydd)

Sunday, September 23, 2007

JOIO GYDA IESU

Ar brynhawn Sul Medi 23ain aeth plant yr Ysgol i oedfa arbennig ar gyfer eglwysi Gogledd Myrddin yng nghapel Ebeneser, Rhydaman. Roedd ffurf a threfn yr oedfa dipyn yn wahanol i`r arfer gyda`r pwyslais ar ddathlu`r ffydd Gristnogol mewn llawenydd, tra`n dyrchafu enw Iesu Grist fel ffrind a Gwaredwr. Mewn geiriau eraill, cyflwyno`r hen, hen hanes mewn dull cyfoes a pherthnasol ar gyfer ein dydd ni.

Daeth tyrfa gref o dros 250 ynghyd gyda phob sedd wedi ei gymryd ar lawr y capel. Croesawyd pawb ynghyd a chafwyd gair o weddi gan gadeirydd Menter Cydenwadol Gogledd Myrddin, Mr Mel Morgans. Dilynwyd hyn gyda dau fochyn bach yn adrodd hanes Y Mab Afradlon. (Cyflwynwyd sgets y pypedau gyda Andy a Carys Hughes o`r Bala sy`n gweithio i`r mudiad Cristnogol, “Saint Yn Y Gymuned”).

A hithau`n gyfnod Cwpan Rygbi`r Byd, priodol iawn oedd cael cwmni Ceri Davies, cyn chwaraewr Y Scarlets a chyn gapten tîm rygbi Llanymddyfri i rannu ei brofiadau fel chwaraewr rygbi a hefyd fel Cristion. Gellir crynhoi ei anerchiad trwy ddweud er cymaint yw ei serch at y gêm hirgron, mae ei gariad at Iesu yn fwy – “rhywbeth dros amser yw rygbi, ond mae Iesu Grist yn ymwneud a thragwyddoldeb.”

Y gwestai arall fu`n cymryd rhan flaenllaw yn yr oedfa oedd Ifan Gruffydd, Tregaron. Holwyd Ifan am ei gefndir a`i ffydd gan Nigel Davies, Swyddog Plant ac Ieuenctid y Fenter. Clywyd sôn am y fagwraeth Gristnogol gafodd Ifan a dylanwad y dosbarth Ysgol Sul oedolion - mae e`n dal i fynychu gyda llaw - a`r argraff fawr gafodd Dr. Martyn Lloyd Jones arno yn fachgen ifanc 21 mlwydd oed. Mae Ifan erbyn heddiw yn enwog fel diddanwr dros Gymru gyfan, ond mae`r dylanwad cynnar wedi parhau ac mae ei ffydd a`i obaith yn sicr yng Nghrist y bedd gwag. Fel dywedodd ar ddiwedd ei gyfweliad, “os wnewch chi geisio`r Arglwydd, fe ddewch o hyd iddo a pheidiwch dalu sylw i sylwadau pobl fel Richard Dawkins (anffyddiwr). Bydd gydag e ddim byd i ddweud wrthoch chi ar lan y bedd!”

Roedd yr oedfa “Joio Gyda Iesu” yn oedfa ar gyfer y teulu cyfan ac fe ganwyd y gân, “Cristion Bychan Ydwyf” gan gôr unedig o Ysgolion Sul y dalgylch o dan arweinyddiaeth fedrus Eryl Jones o Landeilo. Diweddwyd yr oedfa gyda Ifan a Carlo`r ci yn cyflwyno dameg Y Ddafad Golledig a hynny mewn ffordd mor unigryw a doniol a glywodd neb erioed. Cyflwynwyd y fendith gan Y Parch Emyr Gwyn Evans, ysgrifennydd y Fenter.

Roedd hon yn oedfa arbennig iawn, ac fel mae`r teitl yn awgrymu fe wnaeth pawb oedd yn bresennol “joio gyda Iesu.” Gobaith y Fenter yw trefnu oedfa gyffelyb yn flynyddol ar ddechrau`r tymor fel hwb a sbardun i dystiolaeth yr efengyl yn nalgylch Gogledd Myrddin.
“Y mae i’n Waredwr,
Iesu grist Fab Duw,
Werthfawr Oen ei Dad, Meseia,
Sanctaidd, sanctaidd yw.”
Miriam Davies (mam Ceri Davies)

Sunday, September 16, 2007

CYFARFOD ADDOLI ANFFURFIOL

Daeth 14 ohonom i'r Neuadd Nos Iau 13 Medi i addoli'r Iesu a chymdeithasu. Cawsom ein harwain gan ein Gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees. Canwyd emyn yn gyntaf gyda Rhys Thomas yn cyfeilio, yna darllenwyd Mathew4:18-23 "Galw Pedwar Pysgotwr".
Yn dilyn y rhan agoriadol rhanwyd yn ddau grwp a chafwyd trafodaeth ddiddorol a bendithiol am le Duw yn ein bywydau ni heddiw. Yna i gloi'r cyfarfod wnaeth Y Parchg Dyfrig Rees ein harwain mewn gweddi.
Wedi'r oedfa cawsom gyfle i gymdeithasu dros gwpanaid o de a bisgedi.
Bydd y cyfarfod nesaf ar yr ail ddydd Iau o'r Mis, sef 11 Hydref am 7.30. Croeso cynnes i bawb.

"....ac ar unwaith, gan adael eu cwch a'u tad canlynasant ef". Mathew 4:22

Sunday, September 09, 2007

TRIP Y GYMDEITHAS

Bore Sadwrn, 8 Medi roedd pawb yn barod am ein trip blynyddol. Daeth y bws yn brydlon am 9 ac yna i ffwrdd a ni i Caerfaddon. Roedd y tywydd yn fendigedig. Yn wir un o ddyddiau gorau'r flwyddyn, a braf oedd gweld y bws yn llawn.


Cawsom hanes diddorol nifer o olygfeydd a safleoedd diddorol ar hyd yr M4 gan Y Parchg Dyfrig Rees, gan gynnwys hanes eglwys Sant Teilo sydd wedi ei symud carreg wrth garreg i Amgueddfa Sain Ffagan o'i chartref ar orlifdir Afon Llwchwr ger Pontarddulais ac fe'i hagorir yn swyddogol yn Sain Ffagan ar 14 Hydref 2007 - un o brif ddigwyddiadau canmlwyddiant Amgueddfa Cymru.

Wedi stop am cwpanaid o de ar y ffordd aethom ymlaen i Caerfaddon. Manteisiodd rhai ar y tywydd godidog a threulio prynhawn difyr yn y parc ger yr afon. Aeth eraill ar drip mewn cwch ar yr afon , rhai ar y bws to agored o amgylch y ddinas. Gwell gan rai oedd crwydro'r ddinas ac edrych ar y persaeniaeth bendigedig tra bod pawb wedi mwynhau ychydig o amser yn crwydro'r siopau.
Yn wir roedd yn ddiwrnod i'r brenin ac mae pawb yn edrych ymlaen at rhaglen y gymdeithas am eleni. Diolch i Mandy Rees a Marion Morgan am yr holl drefniadau.

Tuesday, September 04, 2007

CYMDEITHAS GELLIMANWYDD


Mae tymor y gymdeithas yn ail ddechrau dydd Sadwrn nesaf gyda'n trip blynyddol. Eleni Caerfaddon yw'r cyrchfan. Cewch hanes y trip ar y wefan mewn ychydig ddyddiau. (Yn y llun gwelwn y criw yn mwynhau trip y flwyddyn diwethaf).
Mae gennym raglen hynod ddiddorol unwaith eto. Diolch i'r swyddogion am y gwaith paratoi, yn enwedig Mrs Mandy Rees yr ysgrifennydd. Llywydd eleni yw ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees a'r trysorydd yw Mrs Marion Morgan. beth am ymuno a ni ar Nos fercher, yn y Neuadd. Dyma restr o'r rhaglen : -

Medi 26 - Swper Diolchgarwch - Cwis dan ofal Edwyn Williams.
Llywydd - Bethan Thomas
I ddiolch - Alun Williams
Mynediad drwy docyn £3.00

Hydref 31 - Ymwelydd o fudiad 2Active8, Rhydaman.
Llywydd - Jean Davies
I ddiolch - Mairwen Lloyd

Tachwedd 28 - Noson Agored -
Cymdeithas Ddrama Gymraeg, Abertawe
Llywydd - Dyfrig Rees

Ionawr 30 -Dilys Griffiths : Triniaethau Amgen
Llywydd - Rowena Fowler
I ddiolch - Marlene Moses

Chwefror 27 - Swper Gwyl Ddewi a Ffug Eisteddfod
Llywydd - Ivoreen Williams
I ddiolch - Edwyn Williams
Mynediad drwy docyn £3.00

Mawrth 26 - Hawl i Holi
Llywydd - Ruth Bevan
I ddiolch - Roy Leach

Ebrill 30 - Ymweliad Cymdeithas Caersalem, Pontyberem.
Llywydd - Mandy Rees
I ddiolch - Edwina Leach

Thursday, July 19, 2007

CYFARFOD ADDOLI ANFFURFIOL

Dewch atom ni ar gyfer:
.
GWASANAETH ANFFURFIOL
.
Nos Iau 13 Medi
.
yn Neuadd Gellimanwydd
am 7.30
.
Gwasanaeth bywiog gyda phwyslais ar Astudiaeth Feiblaidd mewn awyrgylch anffurfiol gyfeillgar.
.
Wedi'r cyfarfod bydd cyfle i gymdeithasu dros gwpanaid o de
.
CROESO CYNNES I BAWB

Cyfarfod Pobl Ifanc

Nos Fercher 17 Gorffennaf daeth criw o bobl ifanc yr eglwys ynghyd i gyfarfod yn y Neuadd. Cyfarfod wedi ei drefnu gan ein gweinidog y Parchg Dyfrig Rees oedd hwn i drafod beth gall yr eglwys ei gynnig i’n hoedolion ifanc. Braf oedd gweld cymaint wedi dod i’r cyfarfod.
Dechreuwyd drwy weddi a darlleniad, yna cawsom gyfle i gymdeithasu dros gwpanaid o de a gwledd o fwyd oedd wedi ei drefnu gan Mandy Rees a Mairwen Lloyd. Wedi’r cyfle i gymdeithasu cawsom drafodaeth fuddiol dros ben am strwythur oedfaon, dulliau o addoli, gweithgareddau a nifer o faterion eraill.
Penderfynwyd cynnal Oedfa Anffurfiol i gynnwys astudiaeth feiblaidd ar yr Ail Nos Iau o’r mis am dri mis gan ddechrau ar Nos Iau, 13 Medi am 7.30 yn y Neuadd.
Bydd yr oedfa ar ddull myfyrdod a thrafodaeth mewn grwpiau bychain yn seliedig ar thema o’r beibl. Wedi’r oedfa bydd cyfle i gymdeithasu gyda aelodau a ffrindiau.

Tuesday, July 10, 2007

Noson Mabolgampau a Barbeciw

“Gwych” a “phenigamp” - dyna oedd rhai o`r ansoddeiriau a ddefnyddiwyd i ddisgrifio arbrawf newydd ymhlith Ysgolion Sul Gogledd Myrddin ar Nos Wener 29 Mehefin. Gwahoddwyd plant ac ieuenctid eglwysi`r dalgylch i gymryd rhan mewn mabolgampau dan do gyda barbiciw yn dilyn. Trefnwyd amrywiaeth eang o weithgareddau gan gynnwys cystadlaethau rhedeg, cystadlaethau maes a thynnu rhaff. Roedd y cystadlaethau yn cwmpasu pob oed o`r meithrin i fyny at ieuenctid 16 oed.

Cafwyd ymateb anhygoel gyda 19 o Ysgolion Sul yn cofrestru ac ymhell dros 100 yn cystadlu a thyrfa niferus iawn yn cefnogi. Gwych o beth oedd gweld y cyffro a`r llawenydd ar wynebau`r plant a`r cefnogwyr wrth i aelodau ifanc yr Ysgol Sul ymdrechu mewn un gamp ar ôl y llall. Gwobrwywyd y tri cyntaf ym mhob cystadleuaeth gyda medalau aur, arian neu efydd.

Mewn dyddiau pan mai ond lleiafrif bychan o`n cymdeithas sy`n mynychu Ysgol Sul neu glwb Cristnogol mor bwysig yw gweithgareddau o`r math hwn sy`n codi proffil gwaith yr eglwys ac sy`n dangos i`r to ifanc bod y ffydd Gristnogol yn ymestyn i bob agwedd o fywyd ac nid yn unig i oedfaon ar y Sul.

Cynhaliwyd y barbeciw yng nghegin a neuadd Gellimanwydd. Mae`r diolch am lwyddiant y noson yn ddyledus i raddau helaeth iawn i`r tîm o bron 20 o wirfoddolwyr bu`n llafurio`n ddyfal iawn yn gweinyddu`r cystadlaethau, yn cofnodi`r canlyniadau ac yn coginio`r barbiciw.
Diolch i Nigel Davies am yr erthygl hon.

Sunday, July 08, 2007

Llywydd yr Undeb


Llongyfarchiadau i'r Parchg Dewi Myrddin Hughes, ein cyn-weinidog a chyn-ddiacon anrhydeddus Gellimanwydd ar ei benodiad yn Llywydd yr Undeb 2007-2008. Cafodd Y Parchg Dewi Myrddin Hughes ei urddo’n Llywydd ar ddydd Sadwrn 7 Gorffennaf yng Nghyfarfod Blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg a gynhaliwyd yn Llandudno.
Mae tua 460 o eglwysi Annibynnol yn aelodau o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, y rhan fwyaf o ddigon yn byw eu bywyd drwy’r iaith Gymraeg.
Mae 16 o gyfundebau, gan gynnwys y ddau leiaf, Lerpwl a Llundain.
Sefydlwyd yr eglwys Annibynnol gyntaf yng Nghymru yn Llanfaches yn 1639 yn y traddodiad Piwritanaidd.

Sunday, June 24, 2007

Cwrdd Teuluol

Bore Sul 24 Mehefin cynhaliwyd cwrdd teuluol. Ein gweinidog y Parchg Dyfrig Rees oedd yn gyfrifol am y cwrdd. Thema y gwasanaeth oedd Teulu Duw. Roedd Mari a Dafydd Llywelyn, ac Elan Daniels yn rhoi emynau allan. Yna cawsom ddarlleniad pwrpasol gan Manon Daniels, sef Mathew 10 - Rhoi Comisiwn i'r Deuddeg.
Drwy gyfrwng lluniau ar yr uwchdaflynydd soniodd Y Parchg Dyfrig Rees, sut yr ydym ni yng Ngellimanwydd yn aelodau o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Council for World Mission ac yn wir yn rhan o deulu mawr Duw.
"Rŷm ni gyd yn y tŷ,
rŷm ni gyd yn y tŷ,
rŷm ni gyd yn y tŷ ar y graig;
safwn ni ar sylfaen gref,
canwn foliant hyd y nef,
rŷm ni i gyd yn y tŷ ar y graig."
Cyf- Sion Aled, Arfon Jones, Tim Webb

Trip - Dinbych y Pysgod

Dydd Sadwrn 23 Mehefin, 2007 aeth llond bws ohonom ar ein trip blynyddol. Dinbych y Pysgod oedd ein cyrchfan. Cyrhaeddodd y bws yn brydlon y tu allan i'r capel am 9.00 ac yna i ffwrdd a ni. Roedd y rhagloygon tywydd ddim yn dda - cawodydd trwm -, ond yn wir cawsom ein siomi ar yr ochr orau. Roedd y tywydd yn braf a heulog trwy'r dydd. Cafodd y plant hwyl arbennig yn y môr, yn chwilio am grancod a chwarae peldroed a chriced. Manteisiodd rhai ar y cyfle i fynd i siopa tra aeth eraill ar drip pysgota am fecrill. Rydym yn edrych ymlaen yn barod am y trip nesaf.

Sunday, June 10, 2007

Guto Prys ap Gwynfor

Dydd Sul 10ed Mehefin cynhaliwyd ein Cyrddau pregethu. Y pregethwr gwadd oedd Guto Prys ap Gwynfor o Landysul. Llywyddwyd y cyrddau gan Mr Norman Richards, un o'n diaconiaid.
Mrs Gloria Lloyd oedd wrth yr organ fel arfer.
Testun oedfa'r bore oedd Ioan Pennod 14.
"Myfi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd".

Sunday, May 27, 2007

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd - Oedfa'r Bore


Roedd pafiwliwn yr Eisteddfod yn Nantyci, Caerfyrddin yn orlawn bore Sul 27 Mai, 2007 ymhell cyn 11.00 o'r gloch ar gyfer Gwasanaeth Boreol ysgolion Sul yr Ardal. Thema'r gwasanaeth oedd Storiau'r Iesu. Emlyn Dole a Dyfrig Davies oedd awduron y sgript. Cymrodd Côr Canolradd Sir Gâr ran blaenllaw drwy ganu nifer o ganeuon a chefnogi'r unawdwyr. Braf oedd gweld Emily Kate Jones yn canu yn y côr. Roedd ensemble Roc Sir Gâr yn cyfeilio i'r côr a'r unawdwyr.

Cawsom eitem gan glocswyr Aelwyd Hafodwennnog a nifer o fonologau, deuawdau a sgets. Roedd Nia Mair Jeffers yn cymryd rhan unigol yn y sgets am berchennog ffatri.

Hyfryd oedd gweld Mrs Helen Gibbon yn arwain cannoedd o blant yng Nghôr Plant Ysgolion Sul Sir Gâr, gyda nifer o blant Ysgol Sul Gellimanwydd yn eu plith. Yn wir roedd plant o 63 Ysgol Sul yn aelodau o'r Côr.

Diolch i Bethan Thomas am drefnu'r bws ac i bob un o'r plant a gymrodd rhan mewn gwasaneth hyfryd dros ben.

"Am hynny o Dad dysg i'm wrando pob cri,

Fel y gallaf wneud rhywbeth o werth drosot ti"

Sunday, May 20, 2007

Cwrdd Teuluol - NEGES EWYLLYS DA

Bore Sul 20 Mai, cawsom oedfa deuluol yng ngofal Mr Guto Llywelyn, un o’n hathrawon Ysgol Sul. Yn ol yr arfer roedd y plant wedi dysgu eu gwaith yn drwyadl. Neges Ewyllys Da yr Urdd oedd thema’r oedfa. Ysgol berfformio Dyffryn Tywi sy’n gyfrifol am Neges Ewyllys Da 2007. Mae’r neges yn annog pobl ifanc i ymgyrchu, i gwestiynu ac i dynnu sylw at achosion o hiliaeth ar draws y byd. Braf oedd clywed y Neges Ewyllys Da yn cael ei ddarllen mewn sawl iaith—Cymraeg, Almaeneg, Ffrangeg). I gyd fynd a’r oedfa mae’r Urdd wedi cynhyrchu bathodynau i helpu atal hiliaith.
Wedi’r oedfa cawsom gyfle i gymdeithasu yn y Neuadd dros gwpanaid o de a bisgedi. Diolch unwaith eto i athrawon yr Ysgol Sul am eu holl gwaith, yn enwedig i Mrs Bethan Thomas, ein Harolygydd.

Nid yw lliw croen na llygaid,
Yn arwydd o gyflwr enaid.
Nid yw barnu ar sail gwedd
Yn gwneud dim i gynnal hedd.
Mae dy wedd, dy ffyrdd a’th liw
Yn wahanol i bob un byw.
Dathlu amrywiaethau lu,
Dyna’n dyletswydd ni.

Sunday, May 13, 2007

Bwrlwm Ysgolion Sul, Rhydaman a'r Cylch


Bore Dydd Sul, 12 Mai daeth nifer o Ysgolion Sul yr ardal i Neuadd Gellimanwydd i gyd-addoli a chynnal gweithgareddau. Yn y llun gwelir y plant a’r athrawon Ysgol Sul oedd yn bresennol.
Menter yn nwylo medrus Mr Nigel Davies, Swyddog plant ac ieuenctid gydag eglwysi o wahanol enwadau yng ngogledd Sir Gaerfyrddin oedd y cyfarfod.
Agorwyd drwy weddi gan Mr Mel Morgans, Brynaman, Cadeirydd y Pwyllgor Cyd-enwadol lleol.
Yna cawsom hanes Saccheus gan Mr Nigel Davies, drwy gyfrwng PowerPoint a DVD. Dysgodd bawb adnod mewn ffordd hynod ddiddorol a dangosodd Mr Davies wir ystyr hanes Saccheus drwy ddefnyddio'r adnod 1 Samuel 16:7

“.. Yr hyn sydd yn y golwg a wêl dyn, ond y mae’r ARGLWYDD yn gweld beth sydd yn y galon.”
Yna gyda Bethan o Gapel Newydd yn cyfeilio canwyd can yn son am Sacheus. Yn dilyn hyn aeth y plant at y byrddau i wneud gwaith celf ar yr un thema. Cyn gadael cafodd pawb greision a diod ysgafn. Diolch i athrawon Ysgol Sul Gellimanwydd am drefnu’r lluniaeth.
Diolch hefyd i bawb a fynychodd y cyfarfod llwyddiannus oedd yn wir fendith wrth i ni gyd addoli ein Harglwydd Iesu Grist. Mae’n diolch pennaf i Mr Nigel Davies am drefnu’r diwrnod.

Friday, May 04, 2007

Mudiad Cenhadol y Chwiorydd

Mewn cyfarfod arbennig yng Nghapel Moreia, Tycroes, Ddydd Gŵyl Dewi eleni, trosglwyddodd fy nghyfaill Hilary Davies, Y Gwynfryn, Feibl Llywydd Mudiad Cenhadol y Chwiorydd i minnau, y llywydd newydd. Er mai o gapel Gellimanwydd y dôf, pwysleisia gwragedd Moreia, taw eu cynrychioli nhw y byddaf, ac yn sicr mae hynny yn fraint o’r mwyaf.
Y Beibl a drosglwyddwyd i’m gofal yw “Siarter Mudiad Cenhadol y Chwiorydd y Christian Temple, Gwynfryn, Moreia, a Seion Llandybie”.
Cyflwynwyd y Beibl hwn i’r mudiad yn 1950 gan Sarah Ann Mathias, diacones ym Moreia, ac un, medd Mam, oedd a’i gweddiau cyhoeddus yn cyffwrdd eneidiau.
Ar ddwy dudalen flaen y beibl, erbyn hyn wedi melynu gan oed, a blynyddoedd o fyseddu, yn ei llawysgrifen hi mae’r geiriau hyn:-
“Myfi yw y Bugail da ….. A defaid eraill sydd gennyf, y rhai nid ŷnt o’r gorlan hon: y rhai hynny hefyd sydd raid i mi eu cyrchu, a’m llais i a wrandawant, a bydd un gorlan ac un Bugail”.
Yn dilyn cawn rhestr o’r hoelion wYth hynny a fu’n llywyddion, ac yn eu plith, yr annwyl Dr. Tegfan Davies, Rachel L. Thomas, Mary Gwen Davies, Mary E. James a Nansi Mathews. Pobl oedd y rhain a ddylanwadodd yn drwm ar fy mhlentyndod a’m harddegau, athrawon yr Ysgol Sul a’m trywthodd i yn y gwerthoedd Cristnogol. Coffa da amdanynt oll.
Erbyn heddiw, mae ffyddloniaid y mudiad wedi prinhau’n sylweddol, a’r oes wedi newid yn gyfangwbl ers dyddiau Sarah Ann Mathias, ond yr un yw’r gwerthoedd Cristnogol, ac mae’r linell honno … “ A defaid eraill sydd gennyf, y rhai hynny hefyd sydd raid i mi eu cyrchu”, mor berthnasol!
Ga’ i eich cymell i gefnogi’r achos ac i ymuno a ni yn ein cyfarfodydd eleni, fel y gallwn sicrhau i’r “oesoedd a ddêl, y glendid a fu”.
Ruth Bevan

Tuesday, May 01, 2007

Amazing Grace

Nos Fercher, 30 Ebrill aeth nifer sylweddol o aelodau'r capel i Sinema Brynaman i weld y ffilm Amazing Grace.
Hanes diddymiad Caethwasiaeth ac ymdrechion William Wilberforce ac eraill sydd yn y ffilm. Y prif actor yw Ioan Gruffudd, sy'n chwarae rhan William Wilberforce, a wnaeth, fel Aelod Seneddol, frwydro'n ddiflino i ddiddymu'r fasnach gaethwasiaeth yn yr Ymerodraeth Brydeinig. Albert Finney oedd yn chwarae rhan John Newton, cyfansoddwr yr emyn Rhyfeddol Ras. Benedict Cumberbatch yw William Pitt, Prif Weinidog ifancaf Prydain yn 24 oed. Mae William Pitt yn annog ei ffrind Wilberforce i ymladd yn erbyn caethwasiaeth ac yn ei gefnogi yn y frwydr. Cafodd Wilberforce ei ethol i'r Ty Cyffredin yn 21, a dros gyfnod a ugain mlynedd brwydrodd yn erbyn y sefydliad Prydeinig nes iddo lwyddo rhoi diwedd i'r fasnach farbaraidd o gaethwasiaeth.

Thursday, April 26, 2007

Drama a Noson Lawen

I gloi Tymor y Gymdeithas eleni cawsom noson lawen a drama. Roedd y noson yng ngofal dwylo medrus Ruth Bevan, un o'n diaconiaid. Yn wir roedd tri o'r diaconiaid, sef Ruth Bevan, Brian Sheldon Thomas ac Edwyn Williams yn actio yn y ddrama, gyda Ivoreen Williams yn ymuno a nhw. Hanci Panci oedd enw'r ddrama, ac fel mae'r enw yn awgrymu ffars llwyr oedd hon, a'r gynulleidfa yn rowlio chwerthin trwyddi. Braf oedd gweld y Neuadd yn llawn. Roedd y Neuadd yn edrych ar ei gorau wedi ei phaentio a gyda llenni newydd ar y ffenestri. Bydd elw'r noson yn mynd tuag at gostau'r llenni. Wedi'r ddrama cawsom Noson Lawen. Unwaith eto brethyn cartref oedd gennym gyda aelodau'r capel yn cymryd rhan - sef y Côr Dynion, Côr Merched, Deuawd gan Harry Thomas ac Eric Lloyd, ac adroddiad gan Hanna Williams. Hyn oll yn cael ei lywio gan ein harweinydd medrus - Ruth Bevan.
I gloi'r Noson cawsom yr eitem "Ecstafagansa". Roedd y Frenhines yn bresennol, a'r Dug Caeredin i weld Tom Jones, Jac a Wil, Y Bolshoi Ballet, a Shirley Bassey mewn "Royal Gala Performance". Roedd pawb yn morio chwerthin ac wedi llwyr fwynhau.
Diolch i bawb a gymerodd rhan, yn enwedig Gloria Lloyd wrth y piano, ond yn bennaf i Ruth Bevan am drefnu'r holl weithgareddau.
Rydym yn edrych ymlaen yn barod am y flwyddyn nesaf.

Tuesday, April 17, 2007

Ysgol Sul Gellimanwydd


DYDDIADAU I'W NODI


Bydd Ysgol Sul Gellimanwydd yn brysur iawn y tymor nesaf. Yn ogystal a'n Ysgol Sul arferol bob bore Sul am 10.30 -11.30 mae nifer o weithgareddau wedi eu trefnu. Dyma rhai dyddiadau i'w nodi

EBRILL 21
Ymarfer ar gyfer Gwasanaeth Bore Sul (Mai 27) Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sir gaerfyrddin yn yr Ardd Fotaneg, Llanarthne, 2.00 y prynhawn hyd 5.00.

MAI 5
Ymarfer arall yn y Gerddi Botaneg 2.00 hyd 5.00

MAI 27
Gwasanaeth Plant/ieuenctid ym Mhafiliwn yr Eisteddfod ar Faes y Sioe Amaethyddol yng Nghaerfyrddin am 11.00 y bore

MEHEFIN 23
Y TRIP BLYNYDDOL - i Ddinbych y Pysgod

MEHEFIN 24
Cwrdd Teuluol yn Oedfa'r Bore

MEHEFIN 29
Mabolgampau Ysgolion Sul yn Ysgol Dyffryn Aman - 6.00 - 8.00 yr hwyr. Barbeciw i ddilyn yng Ngellimanwydd

GORFFENNAF 15
Ysgol Sul yn cau dros yr haf

MEDI 9
Ysgol Sul yn ail ddechrau

Sunday, April 08, 2007

SUL Y PASG

"O'r ymdrech fawr ar Galfari,
Dywysog Bywyd, daethost ti,
gan ymdaith mewn anfarwol fri:
Halelwia!"
Elfed

Yn Oedfa foreol Sul Y Pasg esboniodd Y Parchg Dyfrig Rees, ein Gweinidog, mai "Yr Atgyfodegig Un yw'r Croeshoeliedig Un", a'i bod yn amhosib meddwl am yr Atgyfodiad heb gofio am ddioddefaint y Groes.

Darllenwyd rhannau allan o Efengyl Ioan gan Rachel Smith a Rhodri Rees.

Cawsom ein harwain at Fwrdd y Cymun gan ein Gweinidog, ac yna daeth pawb ymlaen i'r sedd fawr i gymryd y bara a'r gwin.
Yn oedfa'r hwyr esboniwyd mai Gwyl Y Pasg sy'n rhoi'r grym a'r pwer i bob gwyl arall. Testun Pregeth ein Gweinidog, Y Parchg Dyfrig Rees oedd Ioan 11, marwolaeth Lasarus. Cawsom ein hatgoffa o eiriau Iesu:-
.
"Myfi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu ynof fi, er iddo farw, fe fydd byw; .."
Ioan 11:25


Sunday, April 01, 2007

Gymanfa Sul Y Blodau


Ar ddydd Sul 1af Ebrill, 2007 cynhaliwyd Cymanfa ganu Undebol, eglwysi Rhydaman a'r Cylch, yng Ngellimanwydd. Arweinydd eleni oedd Mrs Delyth Hopkin-Evans o Bontrhydygroes, a Mrs Gloria Lloyd oedd yn cyfeilio yn ddeheuig wrth yr organ. Mae Mrs Delyth Hopkin Evans yn enillydd y Ruban Glas yn yr Eisteddfod Genedlaethol a'i phriod waith yn awr yw hyfforddi plant ardal Ceredigion i ganu.

Hanna Wyn Williams a Nia Mair Jeffers, gymerodd at y rhannau agoriadol yn oedfa'r bore. Mae'r ddwy yn ddisgyblion brwd o Ysgol Sul Gellimanwydd. Hefyd cawsom eitem gan blant Ysgol Sul yr ardal yn ystod yr oedfa. Ivoreen Williams oedd yn llywyddu yn y bore a'n Gweinidog, Y Parchg Dyfrig Rees yn yr hwyr.
Cafodd Delyth Hopkin Evans y gorau o'r cynulleidfaoedd yn y bore a'r hwyr gyda'i ffordd diymhongar ac agos atoch. Roedd yn wir fendithiol fod yn bresennol yn yr oedfaon yn moli Duw drwy ganu Emynau Rhaglen Cymanfaoedd Canu 2006-2007.
"Clywch y nodau llawen
clywch y lleisiau byw
megis cor o glychau'n
seinio mawl i Dduw."
Gwilym Herber Williams, Pantycrwys

Sunday, March 25, 2007

Diddymu Caethwasiaeth

Diddymiad Caethwasiaeth oedd thema ein hoedfa foreol ar Ddydd Sul, 25 Mawrth, 2007, a hithau'n union 200 mlynedd i'r diwrnod pan basiwyd Deddf Dileu Caethfasnach.

Roedd ein cyfeillion o Eglwys Moreia wedi ymuno a ni yn yr oedfa a chawsom gan ein gweinidog y Parchg Dyfrig Rees, hanes William Wilberforce; John Newton, cyfansoddwr yr emyn Rhyfeddol Ras (Amazing Grace); Thomas Clarkson; Granville Sharp; James Ramsey a Josiah Wedgewood, ymysg eraill, yn eu hymdrechion i ddiddymu'r fasnach gaethweision.

Cawsom ein harwain drwy ddarlleniadau o'r Beibl, myfyrdod; gweddiau, a chan. Cawsom unawd o'r emyn Rhyfeddol Ras, ac yna ymunodd y ddau gor, Gellimanwydd a Moreia, i ganu anthem y Gymanfa Ganu eleni.

Wedi'r oedfa cawsom gyfle i gymdeithasu yn y Neuadd drwy rannu cwpaned o de a bisgedi. Roedd yn fendith cael bod yn bresennol a chofio am ymdrechion pobl er lles dynoliaeth.

"Free at last, Free at last
Thank God Almighty
I'm Free at last."
Martin Luther King 1929 - 1968

Os hoffech wybod mwy am ymdrechion William Wilberforce a Diddymwyr y Fasnach gaethweision yna darllenwch yr erthygl yn Y Tyst Mawrth 15, 2007 gan ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees.

Sunday, March 18, 2007

CYMANFA GANU - Rihyrsal y plant


Bore Sul 18 Mawrth daeth Ysgolion Sul Rhydaman a'r Cylch ynghyd i Neuadd Gellimanwydd er mwyn ymarfer yr emynau sydd i'w canu yng Nghymanfa 2007.

Mrs Gloria Lloyd oedd wrth y piano ac athrawon Ysgolion Sul yr ardal yn cynorthwyo'r plant. Cawsom ymarfer ar gyfer eitem y plant. Bydd plant y capeli yn ymuno i roi eitem yn oedfa'r Bore. Yn y llun gwelir rhai o blant Ysgolion Sul yr ardal yn ymarfer.

Cynhelir y Gymanfa Ganu Undebol (Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia a Seion, Capel Newydd, Bethani, a Gosen)
ar Ddydd Sul y Blodau, Ebrill 1af 2007
yng Ngellimanwydd.
Yr arweinydd fydd Mrs Delyth Hopkin Evans, Tregaron gyda
Mrs Gloria Lloyd yn cyfeilio.

Sunday, March 11, 2007

GWASANAETH GRAWYS

Thema oedfa Bore Sul 11 Mawrth, 2007 oedd y Grawys a rhai o'r cymeriadau a gafodd eu dylanwadu gan yr Iesu. Bethan Thomas ein Hysgrifennydd oedd yn gyfrifol am yr oedfa.
Y Grawys yw tymor o 40 diwrnod o baratoi am farwolaeth ac ATGYFODIAD yr Iesu ar Sul y Pasg. Mae'r tymor yn dechrau ar Ddydd Mercher Lludw. Yn ystod y Grawys rydym yn dilyn yr IESU drwy ei wenidogaeth hyd at yr wythnos sanctaidd a'i groesholio ar Ddydd Gwener y Groglith.
Cawsom drwy weddiau, stori i'r plant, emynau, deuawd, darlleniadau a myfyrdodau hanes rhai o bobl y Beibl.
Clyswom fyfyrdodau Ioan Fedyddiwr, Mair Mam Iesu, Y wraig o Samaria, Y gwahanglwyf a Lasarus a oedd yn trafod sut roedd Iesu wedi cyffwrdd a nhw a newid eu bywydau yn llwyr.

"ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dwr a roddaf fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dwr a roddaf iddo yn troi yn ffynnon o ddwr o'i fwn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol." Ioan 4:14


Friday, March 02, 2007

Drws Agored


Mae Drws Agored yn mynd o nerth i nerth pob dydd Iau. Unwaith eto mae ffrindiau Drws Agored wedi bod yn ddiwyd yn cyfrannu'n hael tuag at elusennau lleol. Yn ddiweddar cyflwynnodd Ken a Marryl Bradley rodd o £50 i fad achub Dinbych y Pysgod.
Yn y llun gwelir Ken a Marryl yn cyflwyno'r rhodd i Mr Fred Broomhead (Rheolwr Bad Achub, Dinbych y Pysgod).

Wednesday, February 28, 2007

Swper Gwyl Ddewi

Nos Fercher, 28 Chwefror dan nawdd Y Gymdeithas cynhaliwyd Swper Gwyl Ddewi a Ffug Eisteddfod. Braf oedd gweld cymaint wedi dod i'r noson. Yn ol yr arfer roedd y byrddau wedi eu harddurno'n hardd gyda tusw o Genin Pedr ar bob un.

I ddecrhau'r noson cawsom Gawl hyfryd gyda bara menyn a caws. Yna Bara brith a pice-ar-y-maen.

Wedi'r bwyd dechreuwyd ar y cystadlu. Roedd nifer wedi ymgeisio ar y limerig a chafwyd sawl ymgais arbenig. Testun y frawddeg oeddGELLIMANWYDD ac eto roedd y cystadlu o'r
ansawdd flaenaf.
Yr her adroddiad oedd Salm 23 a'r her unawd oedd Sosban Fach. I gloi'r noson cawsom gystadleuaeth y partion.


Llywydd y Noson oedd ein gweinidog y Parchg Dyfrig Rees
Cawsom i gyd noson hyfryd yn llawn hwyl a sbri yng nghwmni'n gilydd yn dathlu Noson ein nawdd sant drwy gyfrwng Brethyn Cartref.

Cwrdd Teuluol - Dydd Gwyl Dewi

Bore Sul Chwefror 26 cynhaliwyd oedfa deuluol. Thema'r oedfa oedd y teulu a'r Beibl.
Roedd pawb wedi dysgu eu gwaith yn dyrlwyr a cawsom ein harwain gan y plant mewn gweddiau, adroddiadau, darlleniadau, deialog, cyflwyniad powerpoint a chan.
Gweddiwn
Deuwn atat ti O Dduw i ofyn i ti am dy gwmni. Diolchwn i ti am bob rhodd a ddaw o’th law. Diolchwn am Dewi Sant ac am y ffaith ein bod i gyd wedi mynychu oedfa deuluol oherwydd UN teulu ydym yn dy enw di. Diolch i ti am y Beibl, dy air di. Diolch am y rhai a’i hysgrifennodd ac am y rhai a’i cyfieithodd i Gymraeg, er mwyn i ni ei ddeall.
Amen

Sunday, January 28, 2007

SUL ADDYSG

Roedd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi dynodi dydd Sul Ionawr 28 yn Sul Addysg.

Yn oedfa'r bore cawsom ddarlleniadau gan Nia Mair a Hanna Wyn, anerchiad byr gan Edwyn Williams am addysg yng Nghymru heddiw. Yna bregeth ar y thema Addysg gan ein gweinidog Y Parch Dyfrig Rees. Mrs Gwenfwyn Kale oedd yn ein harwain mewn gweddi.Hyn oll drwy gefnogaeth dechnoleg fodern y taflunydd digidol. Mrs Gloria Lloyd a Mr Cyril Wilkins oedd wrth yr organ. Yn wir roedd yn fendith bod yno.

"Car di yr Arglwydd dy Dduw a'th holl galon ac a'th holl enaid ac a'th holl nerth." - Deutronomium 6:5