Thursday, May 23, 2013

Cwrdd Teuluol Y SulgwynBore Sul 19 Mai cynhaliwyd cwrdd teuluol yng Ngellimanwydd.  Wnaeth Marged, Elen, Efa, Gwenno, Mali, Gwenan a Luke gyhoeddi'r emynau.
Roedd prif rhan y gwasanaeth yn nwylo medrus Mari, Dafydd a Catrin.
Cawsom eitem gan y plant lleiaf sef canu'r emyn "Dod ar Fy mhen".
 
Wedi'r oedfa yn ol yr arfer aethom i'r neuadd i rannu cwpanaid o de a chael cyfle i gymdeithasu. Roedd yn wir fendith cael bod yno yn clywed a gweld y plant i gyd yn cyflwyno mor hyderus a phroffesiynol.

 

Tuesday, May 21, 2013

SEFYDLU AC ORDEINIO MR GUTO LLYWELYN


Cynhaliwyd cyfarfod Ordeinio a Sefydlu Mr Guto Llywelyn, Eglwys Annibynnol Gellimanwydd, Rhydaman yn Weinidog i Iesu Grist ar Eglwysi Annibynnol Tabernacl, Hendygwyn ar Daf; Bethel, Llanddewi Efelfre; a Trinity, Llanboidy ar ddydd Sadwrn, 18 Mai, 2013 yng Nghapel Y Tabernacl, Hendygwyn ar Daf.
 
Aeth llond bws o aelodau a ffrindiau gellimanwydd i'r cyfarfod. Llywydd y dydd oedd Y Parchg Jill Hayley Harries, sydd bellach yn weinidog yn Sgeti.
Cawsom alwad i Addoli gan y Parchg Emyr Lyn Evans, Abergwili ac yan darlleniad o'r beibl gan Y Parchg John  Gwilym Jones. Peniel. y Parchg Dewi Myrddin Hughes offrymodd y Weddi cyn i Plant ac ieuenctid y Capel gyflwyno eitem hyfryd.
Roedd yr Urddo yng ngofal Y Parchg Guto Prys ap Gwynfor, Llandysul.  Y Parchg Euros Wyn Jones, Llangefni offrymodd yr Urdd Weddi tra bod Y Parchg Tom T Defis, Ffynnon-ddrain yn cyhoeddi Emyn yr Urddo


Ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees oedd yn Pregethu a chawsom bregeth gref ganddo yn pwysleisio bod angen gwneud yn siwr bod Iesu yn y canol.
Mrs Meryl James oedd yn rhoi hanes yr alwad ac yna cyflwynodd Mr Lynford Thomas ar ran Capel Ty'ngwndwn ac Mr Edwyn Williams ar ran Capel Gellimanwydd.
Roedd nifer yn croesau Guto i'r ofalaeth sef, Mr Tudor Eynon ar ran y dair eglwys; Y Parchg Felix Aubel ar ran Cyfundeb Gorllewin Caerfyrddin; Mrs Mererid Moffett ar ran Cyfundeb Penfro a'r Parchg Rhodri Glyn Thomas ar ran eglwysi'r cylch. Y Parchg Aled Jones, Llandysul oedd yn cloi'r gwasanaeth drwy gyhoeddi'r Fendith. 
 
Wedi'r oedfa cawsom groeso arbennig yng nghwmni aelodau'r dair eglwys drwy ranuu  lluniaeth hyfryd  yn y Festri. Roedd yn wir ddiwrnod o ddathlu ac mae Gellimanwydd yn hynod falch bod un ohonom ni wedi dewis i fynd i'r Weinidogaeth.

Saturday, May 18, 2013

CYFARFOD ORDEINIO A SEFYDLU MR GUTO LLYWELYN

Cynhelir cyfarfod Ordeinio a Sefydlu

Mr Guto Llywelyn,

Eglwys Annibynnol Gellimanwydd, Rhydaman

yn Weinidog i Iesu Grist ar Eglwysi Annibynnol Tabernacl, Hendygwyn ar Daf; Bethel, Llanddewi Efelfre; a Trinity, Llanboidy

ddydd Sadwrn, 18 Mai, 2013

am 1.30pm

yng Nghapel Y Tabernacl, Hendygwyn ar Daf.

Estynnir croeso cynnes i bawb