Sunday, November 11, 2007

Ysgrifennydd yr Undeb


Y Parchedig Ddoctor Geraint Tudur, Ysgrifennydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, oedd y pregethwr gwadd yn ein cyrddau pregethu Dydd Sul 11 Tachwedd.

Cawsom bregethu nerthol ganddo, oedd yn sbarduno pob un oedd yn bresennol. Yn y bore cawsom ein hatgoffa ein bod i gyd trwy alwad Duw yn saint. Rhoddodd y Parchg Ddr Geraint Tudur stori i'r plant drwy ddefnyddio sbienddrych (binoculars) i symbylu'r eglwys fel gwrthrych i ddod a Duw yn agos at pob un ohonom, yn enwedig yn yr oes brysur hon.

Rhufeiniad 12 oedd testun y nos. Braf oedd cael croesawu cyfeillion o eglwysi'r dref atom i gyd addoli. Atgoffodd Y Parchg Geraint Tudur i ni:-

  • roi addoliad ysbrydol i Dduw

  • gael ein trawsffurfio trwy adnewyddu ein meddyliau, ond yn bennaf i ni


  • offrymu ein hunain at waith yr Arglwydd.

"Am hynny, yr wyf yn ymbil arnoch, gyfeillion, ar sail tosturiaethau Duw. i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw."Rhufeiniaid 12:1

Thursday, November 08, 2007

Gwasanaeth Anffurfiol

Nos Iau, 8 Hydref 2007 daeth criw ohonom ynghyd i neuadd Gellimanwydd ar gyfer yr olaf mewn cyfres o wasanaethau anffurfiol.

Cawsom weddi i ddechrau. Yn sail ar gyfer ein trafodaeth oedd Mathew 16:13-18

"Pwy y mae pobl yn dweud yw Mab y Dyn?"

Buom yn edrych ar dri cwestiwn, sef:

1. Pa air sy'n disgrifio beth yr hyn mae Iesu yn sefyll drosto orau?

2. Pa air sy'n disgrifio Iesu orau?

3. Pa ddisgrifiad o Iesu sy'n achosi'r problem mwyaf i ni?

Yn dilyn ein myfyrdod a thrafodaeth cawsom gyfle i gymdeithasu dros gwpanaid o de. Bydd y cyfarfodydd yn ail ddechrau yn ystod y flwyddyn newydd ac yn dilyn yr un fformat a'r rhai blaenorol.

Sunday, November 04, 2007

GWASANAETH ANFFURFIOL


Dewch atom ni ar gyfer:
.
GWASANAETH ANFFURFIOL
.
Nos Iau 8 Tachwedd 2007
.
yn Neuadd Gellimanwydd
am 7.30

.
Gwasanaeth bywiog gyda phwyslais ar Astudiaeth Feiblaidd mewn awyrgylch anffurfiol gyfeillgar.
.
Wedi'r cyfarfod bydd cyfle i gymdeithasu dros gwpanaid o de
.
CROESO CYNNES I BAWB