Sunday, January 06, 2008

DERBYN AELOD

Hyfrydwch i bawb oedd yn bresennol yn oedfa gyntaf 2008 oedd debyn Rhodri Rees, Tycroes yn lawn aelod i'n heglwys. Pleser o'r mwyaf oedd derbyn Rhodri yn aelod llawn yn ystod y Cymundeb yn oedfa foreol 6 Ionawr 2008.
Mae Rhodri yn ffyddlon yn yr oedfaon ac wedi bod yn aelod o ysgol Sul y Neuadd. Ar hyn o bryd mae'n astudio yng Nghampws Y Graig, Coleg Sir Gar.
A hithau yn ddechrau 2008 mae newyddion calonogol fel hon yn ein sbarduno i gofio bod gennym Dduw sydd o'n plaid.
Dymunwn Blwyddyn Newydd Dda i bob un ac edrychwn ymlaen at gwmniaeth cyd-aelodau a chynhaliaeth yr Arglwydd Iesu drwy gydol 2008.

SUL OLA'R FLWYDDYN


Bore Sul 30 Rhagfyr daeth aelodau Moreia atom i Gellimanwydd ar gyfer ein hoedfa olaf o 2007. Ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees oedd yn pregethu a cawsom hanes Simeon ac Anna allan o lyfr Luc. Atgoffwyd pawb bod yr Eglwys Iddweig wedi codi pobl dda a duwiol fel Simeon ac Anna. Yna cawsom fyfyrdod ar beth allwn ni ei wneud fel Cristion heddiw. Ydyn mi rydym yn teimlo'n aml ein bod yn mynd yn erbyn y llif, ond mae angen sicrhau bod ein Duwioldeb ni mewn cyswllt a'r byd real. Mae angen i ni weithio mewn partneriaeth a'n gilydd ac eraill. Gallwn helpu eraill ac helpu ein gilydd drwy edrych ar amryw sefyllfaoedd. Mae angen i ni fod yn GRISTION drwy fod yn berson real a byw bywyd sy'n llawn ac ystyrlon yn oleuni bywyd Duw.

Wedi'r oedfa, yn ol yr arfer cawsom gyfle i gymdeithasu yn y Neuadd.