Wednesday, December 28, 2011

PARTI NADOLIG


Roedd Dydd Sul 18 Rhagfyr yn ddiwrnod o ddathlu'r Nadolig yng Ngellimanwydd. Cewch hanes yr oedfa foreol yn Moreia ac oedfa Nadolig y Capel yn y ddau adroddiad blaenorol.

Wedi oedfa'r prynhawn  aeth pawb i Neuadd Gellimanwydd i  orffen ein diwrnod o ddathlu a mawl a chael parti Nadolig. Daeth Sion Corn i’n gweld ac
un o olygfeydd gorau’r flwyddyn oedd gweld y Neuadd yn orlawn o ffrindiau, plant, ieuenctid ac aelodau i gyd yn mwynhau a dathlu’r Nadolig.Prynhawn Dydd Sul 18 Rhagfyr 2011 am 3.00pm cynhaliwyd gwansanaeth Nadolig Gellimanwydd.  Cawsom ein harwain gan Dafydd Llywelyn, Mari Llywelyn ac Elan Daniels tuag at y preseb. 
Dafydd oedd yn chwarae rhan Joseff, Macey rhan Mair a Catrin rhan Gabriel. Roedd Cari Beth, Efa Haf,  Efa Nel, Elen Gwen, Eve, Ffion, Gwenan, Gwenno, Kalyn,  Mali, Manon, Marged Alaw, yn angylion a Cian, Ianto, Luke, a  Tomos yn fugeiliaid. Roedd rhannau'r doethion a rhai o'r bugeiliaid yn cael eu chwarae gan rhieni ac oedolion.

Roedd rhieni yn darllen o'r beibl a chyflwyno'r emynau. Yn ogystal roedd tri cor yn canu eitemau o dan arweiniad Mrs Gloria Lloyd a Mr Cyril Wilkins yn cyfeilio.
Roedd y casgliad yn mynd tuag at Shelter Cymru. Hyfryd oedd gweld y capel yn llawn ar gyfer yr oedfa o ddathlu a mawl. Hefyd hyfrydwch oedd gweld plant, rhieni, aelodau a ffrindiau'r eglwys yn cyd-dddathlu drwy gymryd rhan yn drama fawr y Nadolig.
Wedi'r oedfa aeth pawb i Neuadd Gellimanwydd i barhau a'r dathlu a chael parti Nadolig.


Awn i Fethlem, bawb dan ganu,
neidio, dawnsio a difyrru,
i gael gweld ein Prynwr c’redig
 aned heddiw, Ddydd Nadolig.
Thursday, December 22, 2011

Gwasanaeth Nadolig ar y cyd a Moreia, TycroesBore Dydd Sul 18 Rhagfyr aeth aelodau Gellimanwydd i Moreia, Tycroes i ymuno gyda ein chwaer eglwys mewn Oedfa Nadolig.  Hyfryd oedd gweld cymaint yn yr oedfa. Cawsom wasanaeth hyfryd a'n harwain at wir ystyr y Nadolig mewn chanu cynulleidfaol, adrodd, darlleniadau ac eitemau unigol gan dri chor.

Wedi'r oedfa cawsom gyfle i gymdeithasu gyda'n ffrindiau yn Festri Moreia. Roedd yn ddechrau hyfyrd i ddiwrnod hynod fendithiol o fawl i Dduw.

Daeth Crist i'n plith, O llawenhawn,
a deued pawb ynghyd
i'w dderbyn a'i gydnabod ef,
yn Geidwad i'r holl fyd.

Monday, December 12, 2011

Gwasanaethau Nadolig

Bydd Capel Gellimanwydd yn cynnal ei Gwasanaethau Nadolig ar Dydd Sul 18 Rhagfyr 2011.

Yn y bore byddwn yn uno gyda Eglwys Moreia, Tycroes ar gyfer Gwasanaeth Nadolig ar y cyd yn Moreia am 10.30. I ddilyn byddwn yn cael cyfle i gymdeithasu yn Festri Moreia a rhannu Cwpanaid o de a mins peis.

Yna am 3.00 o'r gloch y prynhawn byddwn yn cynnal Oedfa Nadolig Plant ac Ieuenctid yr Ysgol Sul yng Ngellimanwydd, gyda'r oedolion yn cynorthwyo. 
Wedi'r oedfa byddwn yn dathlu'r Nadolig drwy gael Parti Nadolig yn y Neuadd. Mae croeso cynnes i bawb a gobeithiwn y byddwch yn gallu ymuno a ni. Gobeithio bydd Sion Corn yn galw yn ystod y Parti.

Ar fore Dydd Nadolig cynhelir Cymun Bore Nadolig am 8.30  

Apel Mr X

Mae Capel Gellimanwydd, Rhydaman wedi cymryd rhan eleni eto yn Apel Mr X, sef ymgyrch Gwasnaethau Cymdeithasol Sir Gaerfyrddin i sicrhau bod plant yr ardal yn derbyn anrheg Nadolig. Ar Nos Iau 8 Rhagfyr derbyniodd Joanna Thomas Gwasanaethau Cymdeithasol Dinefwr a’r cylch, rhoddion capeli’r Gwynfryn a Gellimanwydd Rhydaman.a Moreia Tycroes at achos Mr X.