Sunday, December 28, 2014

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I BAWB.
Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf,
heddwch ar y ddaear islaw,
a bendith Duw ar bobl.”


Monday, December 22, 2014

Oedfa Nadolig Oedolion Moreia a Gellimanwydd
Bore Sul, Rhagfyr 21 cynhaliwyd Oedfa Nadolig Oedolion Moreia a Gellimanwydd ym Moreia. Cawsom groeso arbennig gan Elfryn Thomas ac fe gymerwyd rhan gan Mary Thomas, Stephanie Jones, Eiry Davies, Ieuan Thomas a Geraint Roderick ar ran Moreia gyda Wynona Anthony yn cynorthwyo wrth yr organ. Cafwyd eitemau gan Gôr Merched, Côr Dynion a Chôr Cymysg Gellimanwydd o dan arweiniad Gloria Lloyd gyda Cyril Wilkins yn cynorthwyo wrth yr organ. Paratowyd te a mins pies yn y festri ar ôl yr oedfa. Casglwyd dros £50 tuag at Shelter Cymru ac fe ddiolchwyd i Moreia am y te a’r croeso gan Drysorydd Gellimanwydd, Edwyn Williams.

Monday, December 15, 2014


Gwasanaeth Nadolig

Cofiwch ddod i Wasanaeth Nadolig yn

Eglwys Moreia, Tycroes

am 10.30 y bore

21 Rhagfyr

Thursday, October 16, 2014

CWRDD DIOLCHGARWCH

 
Nos Sul Hydref 12 cynhaliwyd ein cwrdd Diolchgarwch.
Roedd yr oedfa dan ofal Edwyn Williams. Roedd y capel wedi ei addurno gyda blodau, ffrwythau a llysiau ac roedd hyn yn ychwanegu at naws hyfryd a diolchgar yr oedfa. 
 
Cawsom nifer o eitemau gan aelodau'r eglwys, a diolch i bawb am wneud eu rhan mor raennus. Hyfryd oedd clywed a gweld y tri cor yn canu yn yr oedfa, dan arweiniad Mrs Gloria Lloyd a Mr Cyril Wilkins yn cyfeilio.

Sunday, October 12, 2014

CWRDD DIOLCHGARWCH Y PLANT

 
Bore Dydd Sul, 12 Hydref cynhaliwyd ein cyrddau diolchgarwch. Roedd gwasanaeth y bore dan ofal yr Ysgol Sul a chawsom oedfa hyfryd gyda'r plant yn ein harwain. Porthi'r Pum Mil oedd y thema a chawsom nifer o eitemau graenus gan gynnwys caneuon ac adroddiadau gan y plant,  darlleniadau, gweddiau ac emynau.
 
Unwaith eto eleni rydym yn casglu bocsus esgidiau ar gyfer Operation Christmas Child ac yn ystod y gwasanaeth cyflwynodd y plant eu bocsus esgidiau’n llawn anrhegion . Rydym yn siwr y bydd llawer un yn gwirioni wrth edrych ar gynnwys y bocsus, dros y Nadolig.
 
 
Wedi'r oedfa cawsom gyfle i barhau i gymdeithasu drwy rannu dishgled o de a bisgedi yn y Neuadd.

Friday, October 10, 2014

Cyfarfod Sefydlu

 
Ar ddydd Sadwrn 4 Hydref aeth dwy lond bws o aelodau a ffrindiau Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia Tycroes i Benybont ar Ogwr ar gyfer Oedfa Sefydlu y Parchedig Dyfrig Rees yn Weinidog i Iesu Grist yn Eglwys Annibynnol y Tabernacl.
Roedd yr oedfa dan Lywyddiaeth Y Parchg Hywel Wyn Richard. Y Parchg Emyr Gwyn Evans, Gweinidog Y Gwynfryn oedd yn rhoi’r alwad i addoli gyda’r Parchg Guto Llywelyn yn darllen o’r beibl. Mr Elfryn Thomas oedd yn cyflwyno ar ran Eglwys Moreia, Tycroes ac Edwyn Williams ar ran Gellimanwydd.  Y Parchg Dewi Myrddin Hughes oedd yn pregethu a chawsom neges bwrpasol a chynnil gandddo. Y Parchg Glan Roberts cyhoeddodd y Fendith.
Wedi'r oedfa roedd lluniaeth wedi ei baratoi yn y festri a chawsom gyfle I gymdeithasu ymhlith aelodau’r Tabernacl ym Mhenybont.

Monday, October 06, 2014

Swpaer Cynhaeaf
Nos Iau, 25 Medi cynhaliwyd Swper Cynhaeaf y Gymdeithas. Roedd y neuadd yn llawn a chawsom noson arbennig yn dathlu drwy rannu mewn gwledd oedd wedi ei pharatoi ar ein cyfer gan y chwiorydd.  Wedi’r gwledda,  oedd yn cynnwys pryd dau gwrs a disgled o de, cawsom  adloniant mewn ffurff Sion a Sian. Roedd tri par yn cael eu holi ac mae ein diolch yn fawr  iddynt am fod mor barod i gymryd rhan.  Ar ddiwedd y noson y par buddugol oedd Marlene a Kerry Moses.  

Cawsom noson llawn hwyl yn cymdeithasu. Y noson nesaf fydd ein dathlu Nadolig ar 27 Tachwedd  pan fydd y Canon Michael Rees, yn ein diddanu.

Wednesday, September 17, 2014

Trip Y Gymdeithas 
Dydd Sadwrn 14 Medi aeth aelodau a ffrindiau Cydmeithas Gellimanwydd ar eu trip blynyddol. Senghennydd oedd y gyrchfan eleni i weld y Gofeb

Cawsom groeso twymgalon gan Mr Jack Humphreys, Cadeirydd Grwp Treftadaeth Cwm yr Aber, â’r tîm o wirfoddolwyr. I ddechrau aethom i’r Amgueddfa i gael disgled o de a chacen. Yna aeth hanner ohonom i’r amgueddfa i weld ffilm fer ac edrych ar yr arddangosfa tra aeth y gweddill i’r Ardd Goffa a’r Gofeb Cenedlaethol. Roedd yn brofiad sobreiddiol, yn enwedig wrth weld y cerflun efydd bendigedig o’r glowyr gan Les Johnson.  Yn yr ardd goffa mae enw pawb a gollodd eu bywydau yn y trychineb yn Hydref 1913, gydag enw, oed a chyfeiriad pob un o’r glowyr. Cafodd 439 o lowyr eu lladd yn y ffrwydrad yn Senghennydd, y trychineb diwydiannol gwaethaf yn hanes Prydain.

Hefyd gwelsom y llwybr coffa yn yr ardd er cof am bob damwain lofaol yng Nghymru lle cafodd mwy na phump o bobl eu lladd. Mae’r llwybr yn nodi enw’r lofa, dyddiad y trychineb a’r nifer a gafodd eu lladd.

Wedi’r ymweliad â Senghennydd aethom am ychydig oriau i’r Bontfaen i gael rhywbeth bach i fwyta a siopa am ychydig cyn galw ym Mhencoed am bryd o fwyd ar y ffordd adref.

Yn wir roedd yn ddiwrnod bendigedig a cychwyn gwerth chweil i dymor newydd.
 
 

Sunday, September 14, 2014

Mynd i'r Coleg

Yn ystod oedfa bore dydd Sul 14 Medi rhodwyd rhodd fechan i Mari Roberts ac Annie Jones, dwy gyn aelod o Ysgol Sul y Capel. Mae'r ddwy yn mynd i'r Brifysgol. Mae Mari yn mynd i Manceinion i astudio Cwrs dysgu ar gyfer plant gyda anghenion arbennig tra bod Annie yn mynd  i astudio cwrs Nyrsio ym Mhrifysgol Abertawe. Mr Brian owen, un o ddiaconiaid y Capel oed dyn cyflwyno'r rhodd.

Thursday, July 24, 2014

Suliau Awst

Bydd aelodau Gellimanwydd yn ymuno yn yr Oedfa'r Bore ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol dydd Sul 3 Awst. Yna yn y prynhawn byddwn ym Moreia Tycroes am Oedfa olaf ein Gweinidog y Parchg Dyfrig Rees. wedi'r oeda bydd cyfle i gymdeithasu yn y Festri drwy rannu cwpanaid o de.

Ar gyfer gweddill mis Awst mae Capeli tref Rhydaman yn dod at ein gilydd ac mae'r oedfaon fel a ganlyn.
Awst 10, Gellimanwydd am 10.30am - Y Parchedig Gerwyn Jones, Caerbryn;
Awst 17, Ebeneser am 10.30am - Yr Hybarch Randolph Thomas, Porthyrhyd;
Awst 24, Bethany am 10.30am - Y Parchedig Sulwyn Jones, Abertawe;
Awst 31, Y Gwynfryn am 10.30pm - Y Parchedig Derwyn Morris Jones, Abertawe.

Sunday, July 06, 2014

Bwrlwm Bro

Ar fore Sul 15 Mehefin cynhaliwyd Bwrlwm Bro Rhydaman a’r cylch yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman. Y thema o dan sylw eleni oedd atgyfodiad Iesu o’r bedd. Cyflwynwyd y neges trwy gyfrwng amrywiaeth o gemau a chyflwyniadau gweledol. Cafodd bawb hwyl a sbri, a chyfle i ddysgu bod Iesu’n fyw heddiw a phan ddaeth yn amser i ymadael roedd yn amlwg wrth wynebau llawen y plant eu bod wedi mwynhau’n fawr y profiad o gael uno gyda’i gilydd mewn dathliad  cyfoes o’r ffydd

Wednesday, April 16, 2014

Gymanfa Ganu Undebol


Cynhaliwyd Cymanfa Ganu Undebol Rhydaman a’r Cylch ar ddydd Sul y Blodau, 13 Ebrill, 2014 yng Nghapel Gellimanwydd. Yr arweinydd oedd Mr Steffan Huw Watkins, Y Fforest. Mae Steffan yn byw yng Nghaerdydd erbyn hyn ac yn ymchwilydd gyda Chwmni Teledu Boom Pictures. Mae’n adnabyddus ym myd cerddoriaeth fel arweinydd Bois y Waun Ddyfal. Mae ganddo gysylltiadau agos ag ardal Glo Man ac mae’n ŵyr i Eilir a’r diweddar Eifion Watkins, Heol Pontarddulais, Tycroes. Yr  organyddes oedd Mr Gloria Lloyd.
Cawsom ddwy oedfa. Yn y bore cyfle y plant oedd hi a braf oedd cael bod yno yn gweld a gwrando arnynt yn canu mor hyfryd.
Yna yn y nos daeth aelodau a ffrindiau  capeli Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, Bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem ac Ebeneser ynghyd ar gyfer Gymanfa llwyddiannus dros ben .
 
yng ngeiriau un o'r emynau cafodd ei ganu yn y bore
Clywch y nodau llawen,
clywch y lleisiau byw
megis cor o glychau'n seinio mawl I Dduw.
Gwilym Herber Williams

Sunday, April 13, 2014

Cynhelir Cymanfa Ganu,
Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem ac Ebeneser 
 
 Dydd Sul y Blodau, 13 Ebrill, 2014
yng Nghapel Gellimanwydd.
 
Yr Arweinydd fydd Mr Steffan Huw Watkins, Y Fforest
a'r organyddes yw Mr Gloria Lloyd.
 
Gellimanwydd fydd yn llywyddu yn y bore
a Gosen yn yr hwyr.

Monday, April 07, 2014

DYMUNIADAU GORAU

Mae Y Parchg Dyfrig Rees Gweinidog Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes wedi derbyn galwad i wasanaethu ar Eglwys Tabernacl, Penybont ar Ogwr. Bydd Mr Rees yn dechrau yn Nhabernacl yn Mis Medi.
Mae Dyfrig wedi gwasanaethu arnom yng Ngellimanwydd ers 14 mlynedd ac mae’r capel  wedi llwyddo yn arbennig yn ystod ei Weinidogaeth. Dymuniad holl aelodau a ffrindiau Gellimanwydd  yw pob hapusrwydd a llwyddiant i Dyfrig, Mandy, Rhidian a Rhodri ym Mhenybont.
 
Bydd y capel yn gweld eu heisiau yn fawr.
 

Tuesday, March 18, 2014

CWRDD TEULUOL GWYL DDEWI

Ar fore Sul 2 Mawrth cynhaliwyd oedfa deuluol i ddathlu gwyl Dewi. Hyfryd oedd gweld y capel yn llawn a'r sedd fawr yn llawn bwrlwm wrth i'r plant gyflwyno eiu heitemau.
Cawsom ddarlleniadau a gweddiau gan plant oedran iau ac uwchradd a'r plant cynradd oedd yn cyflwyno'r emynau.
Roedd pob un yn cyflwyno yn hynod effeithiol a phroffesiynol. Cyflwynwyd eitem gan y plant cynradd ar y thema Daniel, oed dyn cydfynd a'r gwersi maent wedi bod yn ei ddilyn yn yr Ysgol Sul.
 
Gweinyddwyd y cymundeb yn ystod y gwasanaeth ac wedi'r Fendith cawsom gyfel I gymdeithasu yn y neuadd drwy rannu cwpanaid o de, cacennau cri a bisgedi.

Tuesday, February 25, 2014


CYMDEITHAS GELLIMANWYDD
 
 Noson o Gawl
a
Brethyn Cartref
 
Nos Lun, 3 Mawrth 2014
I ddechrau am 7.00
Neuadd Gellimanwydd
Pris £7

 

Monday, February 03, 2014

CYMANFA GANU UNDEBOL

Cynhelir Cymanfa Ganu,
Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem ac Ebeneser 
 
 Dydd Sul y Blodau, 13 Ebrill, 2014
yng Nghapel Gellimanwydd.
 
Yr Arweinydd fydd Mr Steffan Huw Watkins, Y Fforest
a'r organyddes yw Mr Gloria Lloyd.
 
Gellimanwydd fydd yn llywyddu yn y bore
a Gosen yn yr hwyr.

Sunday, January 26, 2014

APÊL HAITI


Rhai o Chwiorydd Gellimanwydd a fu’n paratoi yn hael ar ein cyfer
 
 
Yn dilyn Oedfa fore yng Nghapel Gellimanwydd ar Dydd Sul 26 Ionawr cynhaliwyd Cinio Bara a Chaws yn y Neuadd. Prif bwrpas y cinio oedd codi arian tuag at apêl Haiti Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. 

 Bob pedair blynedd mae Undeb yr Annibynwyr yn cynnal apêl arbennig tuag at waith Cymorth Cristnogol mewn un wlad benodol. APÊL HAITI gynhelir yn 2013-14, er budd pedwar prosiect i helpu gwlad dlawd a chwalwyd gan ddaeargryn anferth yn 2010.

Daeth cynrychiolaeth dda  i’r wledd ar ôl yr oedfa ac fe gawsom gân gan blant yr Ysgol Sul.  Casglwyd swm sylweddol tuag at yr apêl a diolchwyd i bawb am eu haelioni gan Y Parchg Dyfrig Rees.  

 

Sunday, January 19, 2014

Bedydd


Yn ystod Gwasanaeth boreol Dydd Sul 19 Ionawr bedyddwyd Gwenni Ann, merch Rhys a Julie Thomas.
 
Mae Gwenni yn chwaer i Efa Nel sydd yn aelod ffyddlon o Ysgol Sul Gellimanwydd.
 
Braf oedd cael  bod yn  bresennol i dystio i'r bedydd a rhannu yn y dathlu. 
"Yn wir rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag nad yw'n derbyn teyrnas Duw yn null plentyn, nid â byth i mewn iddi.” Luc 18:17