Friday, January 28, 2011

Y GYMDEITHAS

Ar Nos Fercher, 26 Ionawr, daeth criw da ynghyd ar gyfer noson o hwyl mewn ffurf cwis gan Edwyn Williams.  Croesawyd pawb i'r Neuadd gan Mrs Mandy Rees, yna rhannwyd pawb i wahanol dimau. Roedd rowndiau ar newyddion, storiau o'r beibl, lluniau o'r ardal a cherddoriaeth.
Diolchodd Mandy Rees i Edwyn am noson hwylus.
Yna cawsom gyfle i gymdeithasu drwy rannu cwpanaid o de a pice ar y maen.

Sunday, January 09, 2011

BLWYDDYN NEWYDD DDA

Ar drothwy'r Flwyddyn newydd hoffai holl aelodau Gellimanwydd Ddymuno'n dda i bawb.
Cafodd y tywydd effaith ar ein gwasanaethau diwedd 2010 ac erbyn hyn rydym i gyd yn edrych ymlaen at nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ystod 2011.
Mae'r ymarferion tuag at y Gymanfa wedi dechrau'n barod.
Hefyd mae Plant yr Ysgol Sul wrthi'n dechrau astudio ar gyfer y Cwis Beiblaidd Menter Ieuenctid Cristnogol Sir Gaerfryddin. Testynnau eleni yw Hanes Josua a Hanes Troedigaeth Paul ar gyfer yr oedran Cynradd a hanes Mair a Martha ac Atgyfodiad Lasarus ar gyfer yr oedran uwchradd.

CALENDR Y SULIAU - GWASANAETHAU 2011

TREFN Y CYFARFODYDD Y SUL
.
Y Bore am 10.30: Gwasanaeth Addoli
Y Bore am 11.00 tan 11.45: Ysgol Sul y Plant
Yr Hwyr am 5.30: Gwasanaeth Addoli
Gwasanaeth y Cymundeb: Bore Sul cyntaf bob mis ac yn yr hwyr ambell fis.
.
CALENDR Y SULIAU 2010
..
RHAGFYR
4- Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore
11- y Gweinidog
18 - Gwasanaeth Nadolig ar y cyd a Moreia ym Moreia am 10.30 y bore
Prynhawn - Oedfa Nadolig Plant yr Ysgol Sul am 3.00 y prynhawn, ac yna Parti Nadolig i Bawb yn y Neuadd
                 25 - Bore yn unig - Y Gweinidog. Cymun Bore Dydd Nadolig am 8.30 y bore
.
IONAWR 2012
1 - Bore yn unig - Y Gweinidog: Oedfa Gymun
8 - Miss Ruth Bevan, Rhydaman 
15 - Y Gweinidog.  Cymun yn oedfa'r hwyr
22 - Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r hwyr
29  - Y Gweinidog