Sunday, April 09, 2006

CYMANFA GANU SUL Y BLODAU

Mr Geraint Roberts, Prestatyn, yr Arweinydd a rhai o gynulleidfa'r bore.
Ar ddydd Sul 9 Ebrill, sef Sul y Blodau daeth capeli Rhydaman a'r cylch at eu gilydd i ddathlu ein Cymanfa Undebol. Roedd Gymanfa eleni yng Nghapel y Gwynfryn. Braf oedd gweld y capel yn llawn yn ystod y bore pan gawsom Gymanfa'r Plant. Roedd pob plentyn wedi dysgu ei waith ac yn perfformio'n arbennig.
Mr Geraint Roberts, Prestatyn oedd Arweinydd Gymanfa eleni, gyda Mrs Sally Arthur yn cyfeilio ar yr organ. Hefyd roedd band yn y sedd fawr yn cyfeilio ar gyfer yr emynau.
Mr Roberts yw arweinydd Cor Meibion Trelawnwyd, sef un o gorau meibion mwya Gogledd Cymru. Cafodd Mr Roberts hwyl arbennig yn annog y plant i ganu a chodi'r to. Yn wir roedd yn bleser bod yno i wrando ar y plant a'r oedolion yn canu'r emynau.

Sunday, April 02, 2006

CYMANFA GANU UNDEBOL


Cynhelir Cymanfa Ganu Undebol Rhydaman a'r Cylch, ddydd Sul y Blodau, 9 Ebrill, 2006 yng Nghapel y Gwynfryn.
Bydd aelodau Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia a Seion, Capel Newydd, Bethani a Gosen yn ymuno ar gyfer y Gymanfa eleni eto.

Yr Arweinydd fydd Mr Geraint Roberts, Prestatyn a'r Organyddes, Mrs Sally Arthur.

Dydd Sul 2 Ebrill, cafwyd dwy rihyrsal yn y Gwynfryn. Am 2 y prynhawn caswcom rihyrsal y plant. Yn y llun gwelir rhai o blant Ysgol Sul Gellimanwydd yn ymarfer ar gyfer yr eitem yng Nghymanfa'r plant.
Yna am 5.30 yr hwyr cynhaliwyd rihyrsal yr oedolion.

CWRDD UNDEBOL - MOREIABore dydd Sul 2 Ebrill, aeth aelodau Gellimanwydd i Ty Croes i ymuno mewn oedfa Gymun a'n chwaer eglwys, Moreia.
Cawsom wasanaeth hyfryd gyda aelodau Moreia yn arwain a chymryd rhan. Gweinyddwyd y Cymun gan ein Gweinidog, Y Parch Dyfrig Rees. Wedi'r oedfa cawsom gyfle i gymdeithasu yn y festri drwy rannu cwpaned o de a bisgedi, wedi eu paratoi gan aelodau Moreia.
Da oedd cael bod yno yn cyd-addoli gyda'n ffrindiau yn Nhycroes.