Saturday, October 17, 2009

GWASANAETH DIOLCHGARWCH

Cynhaliwyd cyrddau Diolchgarwch Gellimanwydd ar ddydd Sul Hydref 11.
Eleni roedd dwy o ffenestri’r capel wedi eu haddurno gan y plant er mwyn dangos beth hoffent ddiolch i Dduw amdano. A hithau yn ddiwrnod cenedlaethol i ddathlu bywyd T.Llew Jones ar 9 Hydref addas iawn oedd addurno un o’r ffenestri gyda ei waith.Hefyd mae dau o wyrion T. Llew Jones yn aelodau o ysgol Sul y Neuadd, sef Dafydd a Mari Llywelyn.
Roedd yr ail ffenest yn cynnwys eitemau megis bat criced, pel rygbi, Nintendo Wii, llun o cwningen a nifer o bethau eraill.
Cawsom wasanaeth hyfryd yn y bore dan arweiniad plant yr Ysgol Sul. Wedi’r oedfa aethom i gyd i’r neuadd i rannu cwpanaid o de a bisgedi. Yn y nos cawsom Oedfa Ddiolgarwch yr oedolion. Unwaith eto hyfrydwch oedd gweld cymaint yn y gynulleidfa. Cawsom eitemau gan y côr merched, côr dynion a’r côr cymysg, a diolch i Mrs Gloria Lloyd am ei holl waith yn hyfforddi’r partion a Mr Cyril Wilkins yn ei chynorthwyo. Yn ogystal cawsom ynghyd a darlleniadau ac adroddiadau ac anerchiad pwrpasol gan ein Gweinidog y Parchg Dyfrig Rees.

Friday, October 09, 2009

Cyngor Eglwysi Rhyddion Rhydaman

Nos Lun 5 Hydref roedd Y Parchg Geraint Tudur, Ysgrifennydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, yn annerch Cyfarfod Cyngor Eglwysi Rhyddion Rhydaman yn Neuadd Gellimanwydd.
Testun ei gyflwyniad oedd “Bywiogi Pethau”. Cawsom araith bwrpasol a diddorol ganddo yn rhoi llawer o syniadau ymarferol ar sut y gallwn ni wneud y newid sydd ei angen yn ein capeli.
Pwysleisiodd Y Parchg Geraint Tudur mai eisiau i ni yr aelodau i fod yn ymarferol a gweithgar yw’r ateb. Mae angen cynllun cyraeddadwy, mesuradwy a realistig.
Diolchwyd iddo ar ran yr Eglwysi Rhyddion gan Mrs Margaret Jones, Y Gwynfryn.

Friday, October 02, 2009

SWPER DIOLCHGARWCH

Nos Fercher 30 Medi cynhaliwyd Swper Diolchgarwch y Gymdeithas. Y gwesteion oedd Y Canon a Mrs John Gravell. Llywydd y noson oedd Miss Rowena Fowler.
Braf oedd gweld cymaint wedi dod i fwynhau’r wledd. Roedd y byrddau wedi eu addurno gyda blodau hyfryd a cawsom fwyd heb ei ail wedi ei baratoi gan chwiorydd y Gymdeithas. Wedi’r prif gwrs o ham tatws a salad cawsom ddarten afal a hufen ac yna chwpanaid o de.
Roedd pawb wrth eu bodd yn mwynhau’r bwyd a’r gymdeithas felus.

Cawsom araith hynod bleserus a phwrpasol gan y Canon John Gravell am y cynaeafau a fu a’i atgofion fel plentyn adeg y cynhaeaf. Yn wir roedd yn dod ag atgofion melus i bob un ohonom oedd yn bresennol.
Diolchwyd iddo gan Mrs Margaret Reagan

SWPER DIOLCHGARWCH

Cawsom noson hyfryd yng nghwmni Y canon John Gravell yn dathlu ein swper diolchgarwch.
SWPER DIOLCHGARWCH

Cawsom noson hyfryd yng nghwmi'r Canon John Gravell i ddathlu ein swper diolchgarwch.