Tuesday, November 26, 2013

Joio Gyda Iesu


Ar brynhawn Sul Tachwedd 3ydd cynhaliwyd oedfa flynyddol Menter Ieuenctid Cristnogol sir Gaerfyrddin -  “Joio Gyda Iesu” - yng nghapel Gellimanwydd, Rhydaman. Daeth tyrfa fawr o rai cannoedd ynghyd ac roedd yn olygfa odidog i weld y capel yn gyffyrddus lawn. Nod yr oedfa oedd cyflwyno neges efengyl yr Arglwydd Iesu Grist mewn ffordd gyfoes, syml a pherthnasol ar gyfer ein dydd.

 Arweiniwyd yr addoliad mewn ffordd fywiog a medrus gan fand lleol - “Y Diarhebion”- a chymerwyd rhan gan gynrychiolwyr o Ysgolion Sul yr ardal. Cafwyd cyflwyniad graenus ar lafar ac ar gân gan blant o Ysgol Gymraeg Rhydaman ar y thema, “Heddwch Drwy’r Byd.” Fel arwydd o werthfawrogiad am gyfraniad yr ysgol, cyflwynodd Y Parchg. Tom Defis (cadeirydd M.I.C.) gopi o’r llyfr canu Cristnogol cyfoes, “Y Cyntaf A’r Olaf” i’r prifathro, Mr. Geraint Davies.

Un o’r gwestai gwadd eleni oedd Iestyn ap Hywel sy’n Arolygwr ac Ysgogydd Eglwysig gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn sir Gaerfyrddin. Rhannodd mewn ffordd syml a diddorol ei brofiad o’r Arglwydd a’r modd y daeth i ffydd bersonol yn Iesu Grist.

 Eitem boblogaidd o flwyddyn i flwyddyn yw’r sgets. Eleni perfformiwyd sgets “Y Stylists” gan bobl ifanc  Moriah, Brynaman. Yn anffodus, oherwydd salwch munud olaf bu’n rhaid i’r prif gymeriad dynnu allan, ond daeth Mr. Mel Morgans i’r adwy a chamu fewn heb ddim rhybudd. Ymysg digrifwch y sgets, cafwyd neges bwrpasol yn herio’r gynulleidfa i beidio cael eu dylanwadu gan beth mae pobl yn ddweud, ond i wrando ar yr hyn mae Duw yn ddweud yn ei air.

Yn dilyn y sgets daeth yr ail westai i’r blaen, sef Y Parchg. Ian Hughes o Lanelli. Yn ei ffordd unigryw ei hun cyflwynodd neges bwrpasol a chyflwynwyd y fendith gan Edwyn Williams o Gellimanwydd.

Dymuna pwyllgor M.I.C. ddiolch yn fawr i eglwys Gellimanwydd, Rhydaman am gael defnydd o’r adeilad ac i bawb wnaeth gymryd rhan a chyfrannu at oedfa arbennig iawn. (Am ragor o luniau ewch i wefan M.I.C. ar www.micsirgar.org.

Wednesday, November 20, 2013

Cyfarfodydd Cymorth Cristnogol


Cynhaliwyd Cwis blynyddol Cymorth Cristnogol, cangen Rhydaman ar Nos Wener 15 Tachwedd  yn Neuadd Gellimanwydd. Roedd stondianau Traidcraft a chardiau Nadolig ar werth a hyfryd oedd gweld 6 capel ac eglwys yn cystadlu. Y tim buddugol oedd “Manwydd” sef Mandy Rees, Linda Williams a’r parchg Dyfrig Rees o Gellimanwydd. Y cwis feistr oedd Edwyn Williams.

Yna ar Nos Sul 17 Tachwedd cawsom gyfarfod yng yng Nghapel Ebeneser am 5.30 pan roedd  Y Parchg Tom Davies, Cymorth Cristnogol yn annerch. Dechreuodd y Parchg John Talfryn Jones y cyfarfod drwy groesawu pawb  ac yna Mrs Ann Jewell yn darllen o’r beibl. Cawsom hanes ar sut mae Cymorth Cristnogol yn gweithio gyda phartneriaid ar draws y byd i ddileu tlodai a rhoi gobaith ar waith drwy fyw ein ffydd gan Y Parchg Tom Davies. Cyflwynwyd y diolchiadau gan Y Parchg Dyfrig Rees. Mae’n diolch yn mynd i Mrs Ann Jewell am drefnu’r ddau achlysur 

Thursday, November 14, 2013

CYMORTH CRISTNOGOL


Gwasanaeth Cymorth Cristnogol
 Ebeneser Rhydaman
5.30 Nos Sul 17 Tachwedd.
Bydd Y  Parch Tom Davies yn son am gydweithio mewn argyfwng.
 
HEFYD AR Nos Wener 15 Tachwedd yn  Neuadd Gellimanwydd am 7.00pm cynhelir y
Cwis blynyddol Cymorth Cristnogol.
Pris mynediad yw £1 gan gynnwys te a bisgedi.
 
Croeso i bawb i'r ddau ddigwyddiad