Sunday, March 16, 2008

CYMANFA GANU


Dydd Sul y Blodau, Mawrth 16 2008 cynhaliwyd ein Cymanfa Ganu Undebol yng Nghapel Bethani, Rhydaman.
Eleni roedd capeli Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia a Seion, Capel Newydd, Bethani a Gosen yn ymuno yn y Gymanfa.
Capel newydd oedd yn llywyddu yn y bore a'r Gwynfryn yn y nos.
Arweinydd eleni oedd Mr Trystan Lewis o Deganwy, gyda Mrs Gloria Lloyd yn cyfeilio mor ddeheuig ag erioed. Roedd natur gyfeillgar Mr Lewis yn sicrhau'r gorau yn yr oedfa foreol, sef Gymanfa'r Plant. Braf oedd gweld a chywed y plant yn oedfa'r bore yn darllen a chanu'r emynau. Roedd pob un wedi dysgu eu gwaith yn drylwyr. Cawsom eitem ar y cyd gan y plant ac yna cyhoeddodd ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees y fendith.
Tro'r oedolion oedd hi am 6.00 yr hwyr a braf gweld cymaint yn bresennol yn cael cymaint o fendith yn y canu a'r addoli. Yng eiriau un o emynau'r gymanfa:-

Mae'n rhaid i mi ganu
hyd o hyd,
can's tegwch yr Iesu
a aeth a'm bryd.
T. Hughes


Sunday, March 02, 2008

GWASANAETH GWYL DEWIBore Dydd Sul 2 Mawrth cawsom Oedfa Deuluol i ddathlu dydd Gwyl Dewi Sant. Drwy gyfrwng emynau o Adran y Plant yn rhaglen y Gymanfa, adroddiad, darlleniadau ac eitemau cawsom ein hatgoffa o waith Dewi Sant. Hefyd cawsom hanes Dewi yn Llanddewi Brefi ac un o negesueuon mwyaf Dewi sef "Gwnewch y pethau bychain".
Dewr a doeth ydoedd Dewi
Ei ddwylo yn iacháu
Gwnaeth ef y pethau bychain
Daioni r’oedd e’n hau
(Felly) Dathlwch y dydd i ‘Dewi’
Arwr y Cymry i gyd
Heidiwch i’r cwch fel gwenyn
Ble bynnag yn y byd


© Geriau - Gwenno Dafydd
Saturday, March 01, 2008

CALENDR Y SULIAU 2009

TREFN CYFARFODYDD Y SUL
Y Bore am 10.30: Gwasanaeth Addoli
Y Bore am 11.00 tan 11.45: Ysgol Sul y Plant
Yr Hwyr am 5.30: Gwasanaeth Addoli
Gwasanaeth y Cymundeb: Bore Sul cyntaf bob mis ac yn yr hwyr ambell fis.
.
CALENDR Y SULIAU 2008.
.
IONAWR 2009
4 - Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore
11 - Y Parchg Llewelyn Jones. B.A., B.D., Y Betws
18 - Y Gweinidog
25 - Y Gweinidog
.
CHWEFROR
1- Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore
8 - Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r hwyr
15 - Mr Brian Owen LL.B. Llandybie
22- Bore: Y Gweinidog
Ysgol Gan Undebol i'r Oedolion
ar gyfer y Gymanfa Ganu Undebol yn y Gwynfryn am 5.30 y.h
.
MAWRTH
1- Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore. Gwasanaeth Teuluol
8 - Bore. Y Gweinidog Hwyr: Cyrddau Pregethu'r Gwynfryn
15 - Y Gweinidog
22- Y parchg Dafydd Coetmor Williams B.A., B.D. Cefneithin
29- Oedfa ar y cyd a Moreia yng Ngellimanwydd am 10.30 y bore
Rihyrsal i'r Gymanfa Ganu Undebol yn y Gwynfryn am 5.30 y.h.
.
EBRILL
5- SUL Y BLODAU - Y Gymanfa Ganu Undebol yn y Gwynfryn am 10.30 a 5.30
12 - SUL Y PASG - Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore
19- Y Gweinidog
26 - Bore: Parchg E.D. Morgan, Llanelli. Hwyr: Y Parchg Emyr Gwyn Evans, Y Tymbl

Gwyl Dewi

Ar nos Fercher 27 Chwefror dathlodd Cymdeithas Diwyliannol Gellimanwydd noson ein nawddsant drwy gynnal noson o Gawl a ffug Eisteddfod.
Roedd y Neuadd wedi ei haddurno'n hyfryd gyda'r cenin pedr yn cael lle blaenllaw. Wedi blasu'r bwyd hyfryd aeth y criw ati i gystadlu. Pa well ffordd o ddathlu na chynnal noson yn llawn hwyl a sbri a chymdeithasu gyda ffrindiau.