Monday, October 22, 2012

Diolchgarwch Gellimanwydd


Ar fore Dydd Sul 21 Hydref cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch Gellimanwydd.
Roedd y capel wedi ei addurno, yn ôl yr arfer, gan y chwiorydd a hyfryd oedd gweld y blodau a’r llysiau o amgylch yr adeilad.
 Eleni roedd yr oedolion a’r plant yn cymryd rhan gyda eu gilydd yn yr oedfa. Arbrawf hynod llwyddiannus. Canwyd Salm i ddechrau ac yna daeth y plant ymlaen  a’u bocsus esgidiau wedi eu llenwi gyda anrhegion ar gyfer “Operation Christmas Child”.
Hyfryd oedd gweld cymaint o blant bach yn cymryd rhan a phob un yn gwneud eu rhan mor broffesiynol.
Wedi’r oedfa cawsom gyfle i gymdeithasu yn Neuadd Gellimanwydd drwy rannu cwpanaid o de a bisgedi.