Thursday, April 18, 2013

CYMANFA GANU UNDEBOL
Sunday, April 07, 2013

CYMANFA GANU UNDEBOL RHYDAMAN A'R CYLCH
 
Cynhaliwyd ein CYMANFA GANU eleni ar Ddydd Sul Y Blodau, Mawrth 24ain 2013 Yng Nghapel Gellimanwydd.
Yr arweinydd oedd  Mr. Owain Sion Gruffyddo Landeilo, gyda Mrs Gloria Lloyd wrth yr organ. Mae ein diolch yn fawr i'r ddau am wneud hon yn Gymanfa o wir ddathlu.
 
Hyfryd oedd gweld aelodau a ffrindiau o gapeli Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, Bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem ac Ebeneser yn cyd-ddathlu yn y gymanfa.
 
Mari a Dafydd Llywelyn oedd yn cymryd y rhannau agoriadol yng Ngymanfa y bore.Braf oedd gweld a chywed y plant yn oedfa'r bore yn darllen a chanu'r emynau. Roedd pob un wedi dysgu eu gwaith yn drylwyr.  Roedd y plant yn mwynhau gyda Owain Gruffydd  yn cael y gorau allan o bawb.
 
Tro'r oedolion oedd hi am 6.00 yr hwyr a braf gweld cymaint yn bresennol ac yn cael cymaint o fendith yn y canu a'r addoli.