Saturday, October 25, 2008

CLWB HWYL HWYR


Mae Clwb Hwyl hwyr yn mynd o nerth i nerth, ac mae nifer o aelodau Gellimanwydd yn cymryd rhan blaenllaw. Mae ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees, Catrin Llywelyn, Graham Daniels ac Edwyn Williams yn arweinyddion ac mae nifer o'n bobl ifanc sef, Trystan Daniels, Manon Daniels, Rhys Daniels, Nia Mair Jeffers a Hanna Williams yn cynorthwyo.
Nos Wener 24 Hydref daeth criw Clwb Hwyl Hwyr i Neuadd Gellimanwydd ar gyfer noson grefftau. Cawsom hwyl arbennig yn creu ci cardfwrdd, dafad yn nodi ei ben, tylluan allan o 4 calon a gemau papur.
Edwyn oedd yn gyfrifol am y noson gyda Hanna Wyn, a'r Parchg Emyr Wyn Evans yn ei gynorthwyo.
Ni fydd clwb wythnos nesa oherwydd hanner tymor ond edrychwn ymlaen i'r wythnos ganlynol i ail gydio yn yr hwyl a hynny trwy ddysgu am fywyd Iesu.

Monday, October 13, 2008

CWRDD DIOLCHGARWCH

Dydd Sul 12 Hydref 2008 oedd diwrnod ein cyrddau Diolchgarwch. Roedd y Capel yn edrych yn hyfryd wedi ei addurno gan yr aelodau gyda blodau, ffrwythau a llysiau.
Cwrdd diolchgarwch y plant oedd yn y bore a cawsom eitemau amrywiol ganddynt . Roedd y Gwasanaeth wedi ei lunio o amgylch y gair DIOLCHGARWCH. Cawsom ddisgrifiad o beth y dylwn ni fod yn ddiolchgar fesul llythyren yn y gair DIOLCHGARWCH.
Pleser a bendith oedd gweld pob plentyn yn cymryd at eu rhannau mor broffesiynol, rhai ohonynt am y tro cyntaf. Yn dilyn anerchiad gan ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees wnaethom gydweddio'r Fendith.


Gras ein Harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw,
a chymdeithas yr Ybryd Glan fyddo gyda chwi oll. Amen
.
Gwasanaeth yr oedolion oedd yn y nos aceto cawsom gyfle i ddiolch i Dduw drwy gyfrwng darlleniadau, anerchiad a chan. Diolch i bawb am ddiwrnod arbennig yn cydaddoli a diolch i Dduw am ein holl freintiau.