Wednesday, May 25, 2011

LLUNIAU BWRLWM BRO

Tuesday, May 24, 2011

Bwrlwm Bro yr Ysgolion Sul


Dydd Sul 22Mai am 10.30 cynhaliwyd Bwrlwm Bro’r Ysgolion Sul  yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman. Daeth criw da ynghyd o gapeli Brynaman, Capel Hendre Llangennech Pontarddulais, a Rhydaman,

Mr Nigel Davies, Swyddog Swyddog Plant / Ieuenctid, Menter Ieuenctid Cristnogol Sir Gâr oed dyn gyfrifol am y bore. Drwy gyfrwng PowerPoint a fideo cawsom hanes y dyn dall a iachawyd gan Iesu trwy roi mwd ar ei lygaidYna cafodd y plant gyfle I gymryd rhan mewn gweithgareddau a gemau yn seilidig ar yr hanes.


Prif bwrpas Bwrlwm Bro yw calonogi gwaith yr Ysgol Sul trwy roi cyfle llawn hwyl i blant gymdeithasu a dysgu yng nghwmni ei gilydd. Roedd y sesiwn wedi ei gynllunio’n ofalus o gwmpas hanes “ iachau y dyn dall ger Pwll Siloam” ac yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau cyffrous.

Cafodd y plant brofiad llawn hwyl,  tra ar yr un pryd cyflawni amcan yr Ysgol Sul o gyflwyno efengyl Iesu Grist mewn ffordd syml, ddealladwy a pherthnasol ar gyfer heddiw.

Y gweithgaredd nesaf bydd Mabolgampau Dan Do ar gyfer Ysgolion Sul / clybiau Cristnogol sir Gaerfyrddin Dwyrain Sir Gâr yng Nghanolfan Hamdden Rhydaman ar  Nos Lun Gorffennaf 11eg.

Sunday, May 15, 2011

GWASANAETH CYMORTH CRISTNOGOL


Christian Aid/Tom Pilston
I ddechrau gweithgareddau Wythnos Cymorth Cristnogol trefnwyd Gwasanaeth Undebol Dwyieithog yng Ngellimanwydd. Trawsnewid Cymunedau oedd y testun a cawsom ein harwain gan aelodau'r Capel mewn gweddiau, darlleniadau, myfyrdodau ac emynau. Y mae Wythnos Cymorth Cristnogol yn rhoi’r cyfle i ni edrych allan o’n bywydau a’n pryderon dyddiol at y darlun ehangach, i fyd o ddioddefaint a gobaith. Yr ydym oll yn rhan o’r darlun ehangach, p’un ai y sylweddolwn hynny neu beidio.  Mae Iesu yn ein gwahodd i ddewis bywyd.Yn ogystal dangoswyd ffilm Cymroth Cristnogol "Allan o Dlodi" oedd yn dangos ymdrechio criw Cymorth Cristnogol Sevenoaks ac yn adrodd stori’r trawsnewid rhyfeddol yng nghymunedau ffermio coffi Nicaragua. 

Hyfryd oedd gweld y Neuad dyn llawn ac wedi'r oedfa casom gyfle i rannu cwpoanaid o goffi a bisgedi.
Am yr holl ffyrdd y mae Cymorth Cristnogol yn helpu trawsnewid cymunedau,       
gan alluogi ein chwiorydd a’n brodyr
i fyw bywydau mwy cyflawn
Diolch i Dduw.
Yr ydym yn rhan o hynny!

Diolch i Dduw.

                                    Amen.