Tuesday, October 11, 2016

TAITH GERDDED CYMORTH CRISTNOGOL

Ar fore Sadwrn Medi 17eg fe gyfarfu grwp ohonom ni gefnogwyr Cymorth Cristnol o bob enwad yn Rhydaman ar gyfer ein taith gerdded flynyddol. Diolch i Ann Jewell yr ysgrifenyddes ddiwyd am drefnu’r cyfan ac i Mr Arnallt James am arwain y daith ddiddorol iawn o amgylch yr ardal lle’i ganwyd a’i magwyd. Taith ddiddorol dros ben oedd hi hefyd ac roedden ni nol yn y festri cyn cinio yn yfed dished ac yn bwyta’n harti o’r teisennau a’r bisgedi siocled oedd wedi eu gosod allan ar ein cyfer gan wragedd caredig Capel Newydd. Bore hyfryd yn wir o addysg a gwneud daioni i’n ffrindiau mewn angen ledled y byd. 
Mae diolchiadau Gellimanwydd yn mynd yn arbennig i Rowena Fowler, Sian Thomas a Linda Williams am drefnu a chasglu ar ein rhan . Llwyddodd y dair i godi £320