Tuesday, December 07, 2010

GWASANAETHAU NADOLIG

Rhagfyr 19 
 Gwasanaeth Nadolig ar y cyd a Moreia yng Ngellimanwydd am 10.30 y bore
HWYR
 Oedfa Nadolig y Plant a'r Ieuenctid - GWYL Y GOLEUNI

Rhagfyr 25
 Y Gweinidog Cymun bore Nadolig am 8.30 y bore

 

Wednesday, October 20, 2010

OEDFA ARBENNIG

Dydd Sul 17 Hydref cawsom oedfa arbennig yn y prynhawn yng Nghapel y Gwynfryn, Rhydaman. Yn ymuno ag aelodau’r Gwynfryn oedd Gellimanwydd a Moreia, Tycroes.
Mr Nigel Davies, Swyddog Mudiad Ieuenctid Caerfyrddin, oedd yn anerch. Dechreuodd y Gweinidog Y Parch Emyr Wyn Evans drwy weddi a darllen o’r beibl. Yna daeth aelodau o Clwb Hwyl Hwyr ymlaen i gymryd at y rhannau arweiniol, sef Lowri Wyn, Lowri Harries, Mari Llywelyn, Dafydd Llywelyn ac Elan Daniels.
Defnyddiodd Nigel Davies amryw gyfrwng i gyflwyno hanes Saul mewn ffordd hynod ddiddorol oedd yn apelio at bob oedran.
Gorffenwyd drwy weddi gan Y Parchg Dyfrig Rees, Gweindog Gellimanwydd a Moreia.
Wedi’r oedfa trefnwyd cwpanaid o de yn festri’r Gwynfryn. Roedd yn oedfa arbennig ac yn wir fendith fod yn bresennol.

Thursday, October 14, 2010

Cadeirydd Panel Efengylu ac Ymestyn Allan

Dymunwn yn dda i’r Parch. Dyfrig Rees, Heol Pontarddulais, Tycroes ar ei apwyntiad yn gadeirydd ‘Panel Efengylu ac Ymestyn Allan’ Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Prif waith y panel fydd sefyll ac oedi uwchben y modd gorau o annog ac ysgogi’r eglwysi i waith efengylu. Aelodau eraill y panel yw: Ryan Thomas, Jill-Hailey Harries, Iwan Jenkins, Eleri Davies a Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Annibynwyr.

Monday, October 11, 2010

GWASANAETH DIOLCHGARWCH

Cynhaliwyd ein Gwasanaethau Diolchgarwch eleni ar Sul 10 Hydref. Tro yr Oedolion oedd hi yn Oedfa'r Hwyr. Cawsom gyfel i ddiolch i'n Harglwydd Iesu am yr holl mae yn ei wneud drosom drwy ddarlleniadau, adroddiadau, canu emynau ac eitemau gan dri cor, sef cor merched, cor dynion a'r cor cymysg.
Cawsom wir fendith ac roedd yn wasanaeth arbennig.
Mae ein diolch yn fawr i Mrs Gloria Lloyd am ddysgu ac arwain y tri cor ac hefyd i Mr Cyril Wilkins am ei chynorthwyo a chyfeilio ar gyfer y tri. Hefyd diolch i'n gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees am ein harwain yn ystod y gwasanaeth.


Sunday, October 10, 2010

GWASANAETH DIOLCHGARWCH YR YSGOL SUL

"Ffrindiau - Iesu'r Ffrind Gorau" oedd testun Gwasanaeth Diolchgarwch Plant yr ysgol Sul ar Fore Sul 10 Hydref. Dechreuwyd trwy weddi agoriadol ac yna ar ol canu'r emyn "Mae'r Arglwydd yn cofio y dryw yn y drain" daeth y plant ymlaen i gyflwyno eu bocsus esgidiau yn llawn anrhegion ar gyfer Operation Christmas Child. Hyfryd oedd gweld y bwrdd yn llawn bocsus esgidiau, a rheiny wedi eu haddurno mor bert.
Cawsom gyflwyniadau, darlleniadau a chanu.


Diolch i Elan, Sara Mai, Mari, William, Harri, Dafydd, Rhys, Nia, Macy a Catrin am eu cyfraniadau arbennig. Roedd y gwasanaeth yn wir fendith ac yn dangos ein gwerthfawrogiad o'r ffrind gorau gall unrhyw un ei gael sef Iesu.

"O rwy'n caru'r Iesu
am iddo fy ngharu i." 

Saturday, September 25, 2010

Clwb Hwyl Hwyr yn ail ddechrau - Tymor Nadolig 2010

Mae Clwb Hwyl Hwyr wedi ail ddedchrau wedi seibiant dros yr haf. Ar Nos Wener, 24 Medi daeth Mr Nigel Davies, Swyddog Menter Ieuenctid Cristnogol (Mic) Sir Gaerfyrddin. Daeth criw da ynghyd i Neuadd Gellimanwydd i fwynhau’r noson.

Dechreuodd Mr Davies drwy adrodd hanes Gideon drwy gyfrwng Powerpoint a DVD. Yna chwaraewyd nifer o gemau cyffrous a gorffen drwy rannu poop a crisps. Roedd yn noson hwylus dros ben.
Clwb Cristnogol Cristnogol llawn hwyl ar gyfer disgyblion blynyddoedd 3 i 6 yw Clwb Hwyl Hwyr ac rydym yn cwrdd yn Neuadd Gellimanwydd bob Nos Wener yn ystod tymor yr ysgol.


Eleni hefyd rydym yn rhedeg Clwb yn arbennig ar gyfer plant ysgol uwchradd blynyddoedd 7-9 ar y Nos Wener cyntaf y mis. Y noson gyntaf oedd ar 1 Hydref pan cawsom Barti Pizza!

Friday, August 27, 2010

JOIO GYDA IESU

Monday, July 19, 2010

MABOLGAMPAU YSGOLION SUL


Fel yr adroddwyd yn y neges diwethaf cynhaliwyd  rowndiau terfynol Mabolgampau Dan Do Ysgolion Sul / clybiau Cristnogol Sir Gaerfyrddin yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin ar Nos Lun 19 Gorffennaf. GwnAeth tim oedran ysgol uwchradd Gellimanwydd cystal a'r tim cynradd a llwyddwyd pawb i ennill medal.
 Unwaith eto - LLONGYFARCHIADAU I BAWB.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C.) wedi bod yn brysur yn trefnu amrywiaeth eang o ddigwyddiadau ar gyfer Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gaerfyrddin. Daeth gwaith y tymor i derfyn gyda rowndiau terfynol mabolgampau dan do yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin. Roedd y noson hon yn dilyn rowndiau rhagbrofol a gynhaliwyd yng nghanolfannau hamdden Castell Newydd Emlyn a Rhydaman.Daeth tyrfa enfawr ynghyd i gefnogi’r achlysur ac roedd y ganolfan hamdden yng Nghaerfyrddin yn llawn i’r ymylon. Bu’r noson yn un llawn bwrlwm a chyffro wrth i blant ac ieuenctid, yn cynrychioli 23 o eglwysi, gymryd rhan yn y rowndiau terfynol.

MABOLGAMPAU YSGOLION SUL

Nos Lun 19 Gorffennaf cynhaliwyd rowndiau terfynol y Sir  o fabolgampau Dan Do ysgolion Sul / clybiau Cristnogol Sir Gaerfyrddin. Daeth tyrfa gref i Ganolfan Hamdden Caerfyrddin i gefnogi'r plant a cawsom noson yn llawn bwrlwm a hwyl.
Roedd y cystadleuthau yn cynnwys rhedeg, trac, tynnu rhaff a rasus cyfnewid ar gyfer pob oed.  Dechreuwyd gyda'r oedran ysgol gynradd. 
Gwnaeth pob un o blant Gellimanwydd yn arbennig o dda a llwyddwyd i ennill sawl medal.
LLONGYFARCHIADAU I CHI GYD.

Thursday, July 08, 2010

Mabolgampau Dan Do

Nos Lun 5ed Gorffennaf cynhaliwyd Mabolgampau Dan Do ar gyfer ysgolion Sul a chlybiau ieuenctid Cristnogol Dwyrain Sir Gaerfyrddin yn Neuadd Chwaraeon Rhydaman.  Roedd y cystadleuthau wedi eu rhannu i ddau oed, sef Meithrin a blynyddoedd 2, a Cynradd blynyddoedd 3-6.
Roedd y cystadleuthau yn cynnwys rhedeg, rasus cyfnewid, taflu pel, naid hir, naid driphlyg, neidio cyflym, taflu pwysau a tynnu rhaff.

Gwnaeth pawb o dim Gellimanwydd yn arbennig o dda ac mae nifer yn mynd trwyddo i'r rowndiau terfynol, gan gynnwys timau rhedeg cyfnewid a'r tim tynnu rhaff.
Cynhelir y rowndiau terfynol y sir gan gynnwys cystadleuthau uwchradd yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin ar Nos Lun 19 Gorffennaf.

Saturday, July 03, 2010

TRIP YR YSGOL SUL

Dydd Sadwrn 3 Gorffennaf aeth llond bws o aelodau a ffrindiau yr Ysgol Sul i Ddinbych y Pysgod. Gadawodd llond bws ohonom Gellimanwydd am 9.00 ac roeddem yn Ninbych y Pysgod am 10.15.[Image]Unwaith eto roedd y tywydd yn fendigedig a cawsom gyfle i fynd i'r traeth i fwynhau'r tywod a'r môr ac yr un mor bwysig y cyfeillgarwch a'r sgwrs. Roedd pawb wrth eu bodd yn chwarae rownderi, criced, adeiladu castell tywod, nofio yn y môr, bwyta brechdannau ac yfed te neu goffi ar y traeth. Diolch i Kevin o gwmni bysiau Gareth Evans am fynd a ni ac i Edwyn am y trefniadau.

Wednesday, June 23, 2010

Bwrlwm Bro Cylch Rhydaman

Plant ac athrawon Ysgolion Sul dalgylch Rhydaman wnaeth ymgasglu yn Neuadd Gellimanwydd ar gyfer Bwrlwm Bro o dan drefniant Menter Ieuenctid Cristnogol (Sir Gaerfyrddin).
Yn ystod yr wythnosau diwethaf fe wnaeth Menter Ieuenctid Cristnogol (sir Gâr) gynnal Bwrlwm Bro mewn gwahanol ardaloedd ar draws y sir. Trefnwyd sesiynau yn Llangadog, Rhydaman, Tymbl, Caerfyrddin, Llwynhendy ynghyd ag oedfa Cymanfa’r Sul yn Saron, ger Llangeler. Cynhaliwyd Bwrlwm ardal Rhydaman yn Neuadd Gellimanwydd ar Ddydd Sul 20 Mehefin. Prif bwrpas y sesiynau hyn oedd calonogi a sbarduno gwaith yr Ysgolion Sul trwy roi cyfle llawn hwyl i blant ddysgu a chymdeithasu yng nghwmni ei gilydd.
Trwy gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau a gemau daeth yr hanes am Jona a’i anturiaethau yn fyw ym mhrofiad y plant. Cafwyd llawer o hwyl wrth ddysgu am nodweddai cymeriad Duw fel un sy’n gyfiawn ac yn barnu drygioni, ond eto i gyd yn un sy’n llawn tosturi ac wrth ei fodd yn maddau i’r rhai sy’n galw ar ei enw. Y nod oedd gwneud yr Ysgol Sul yn achlysur llawn hwyl, heb golli golwg ar y prif bwrpas o gyflwyno efengyl Iesu Grist mewn ffordd syml, ddealladwy a pherthnasol ar gyfer heddiw. Pan ddaeth yn amser i ymadael roedd yn amlwg wrth wynebau llawen y plant eu bod wedi mwynhau`n fawr y profiad o gael uno gyda`i gilydd mewn dathliad cyfoes o`r ffydd.

Thursday, May 20, 2010

GWASANAETH TEULUOL - MIS MAI


Cynhaliwyd Gwasanaeth teuluol yn ystod oedfa boreol Sul 16 Mai dan arweiniad Edwyn Williams.
Ffydd oedd thema'r oedfa gyda Ffydd Abraham yn ganolog i'r gwasanaeth. Hefyd cawsom hanes Robert Jermain Thomas o Lanofer a aeth a Beiblau i wlad Korea. Wedi'r oedfa cawsom gyfle i gymdeithasu yn y Neuadd drwy rannu cwpanaid o de a bisgedi.

Ffydd ydy’r sicrwydd fod beth dyn ni’n gobeithio amdano yn mynd i ddigwydd. Mae’n dystiolaeth sicr o realiti beth dyn ni ddim eto’n ei weld.

BEDYDD THOMAS RHYS CLAYTON


Yn ystod Gwasanaeth teuluol bore 16 Mai bedyddwyd Thomas Rhys Clayton mab Lowri. 
Braf oedd  gweld y capel yn gyffyrddus lawn i ddathlu a thystio bedyddio Rhys bach. Dymunwn, fel eglwys, pob llwyddiant ac hapusrwydd iddo i'r dyfodol."Yn wir rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag nad yw'n derbyn teyrnas Duw yn null plentyn, nid â byth i mewn iddi.” Luc 18:17

Sunday, April 04, 2010

DERBYN AELODAU NEWYDD

Bore Dydd Sul Y Pasg, 4 Ebrill, cawsom oedfa arbennig yn Neuadd Gellimanwydd. Roedd Nia Mair Jeffers a Hanna Williams yn cael eu derbyn yn llawn aelodau yn yr eglwys.
Hyfryd oedd gweld y neuadd yn llawn (yn wir roedd angen mynd i nol rhagor o gadeiriau). Hyfryd hefyd oedd gweld trawstoriad oedran y gynulleidfa, roedd yno bobl o bob oed.
Cawsom bregeth bwrpasol, egniol gan ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees ac yna cafodd Nia a Hanna eu derbyn yn aelodau o’r eglwys. Wedi hyn cawsom ein harwain at fwrdd y Cymun i gofio am aberth drud Iesu, ond hefyd y neges o lawennydd bod Duw wedi trechu angau ei hun.

“Ond cyfododd Duw ef, gan ei rhyddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael.” – Actau 2:24


Heddiw cododd Crist yn fyw,
Halelwia!”

Sunday, March 28, 2010

Cymanfa Ganu undebol Rhydaman a’r Cylch

Dydd Sul y Blodau, Mawrth 28ain 2010 cynhaliwyd y Gymanfa Ganu Undebol yng Nghapel Gellimanwydd, Rhydaman. Daeth aelodau a ffrindiau o gapeli Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, Bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem ac Ebeneser ynghyd i gymryd rhan yn y Gymanfa.
Yr Arweinydd oedd Mrs Helen Wyn, Brynaman. Mae Mrs Wyn yn adnabyddus fel arweinydd, yn gyn athrawes gerdd a bellach yn cynorthwyo gyda Cwmni Opera Ieuenctid Caerfyrdidn a Chôr Brynaman.
Mrs Gloria Lloyd oedd yn cyfeilio
Caersalem oedd yn llywyddu yn ystod oedfa’r bore, sef Gymanfa’r Plant a Gellimanwydd yn yr hwyr yn ystod Gymanfa’r oedolion.
Cawsom Gymanfa gwerth ei dathlu yng nghwmni Helen Wyn a oedd yn cael y gorau allan o'r plant a'r oedolion.

Thursday, March 25, 2010

BEDYDDIO GWENAN A TOMOS REES


Ar Fore Sul 28 Chwefror bedyddwyd plant Elen ac Alun Rees, sef Gwenan Mai a Tomos Glyn. Braf oedd gweld y capel yn gyffyrddus lawn i ddathlu a thystio bedyddio’r ddau fach. Dymunwn, fel eglwys, pob llwyddiant ac hapusrwydd i Gwenan a Tomos i'r dyfodol.

"Yn wir rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag nad yw'n derbyn teyrnas Duw yn null plentyn, nid â byth i mewn iddi.” Luc 18:17


Wednesday, March 24, 2010

Mudiad Cenhadol Y Chwiorydd – Gellimanwydd, Gwynfryn a Moreia

Cynhaliwyd oedfa Flynyddol Mudiad Cenhadol y Chwiorydd yng nghapel Gwynfryn, Rhydaman ar Fawrth 4ydd 2010. Daeth y llywydd newydd, sef  Mrs Mairwen Lloyd, Gellimanwydd i’r gadair. Cymerodd Mrs Marjorie Rogers at drysordyddiaeth y Mudiad ar ôl marwolaeth annisgwyl Mrs Megan Griffiths.


Cafwyd anerchiad pwrpasol gan y parchg Emyr Gwyn Evans yn seiliedig ar y “Lili-Wen Fach” cyn gwinyddu’r cymun. Mrs Awen Harries yw ysgrifenyddes y Mudiad.

Monday, March 08, 2010

PYTHEFNOS MASNACH DEG

Roedd aelodau Clwb Hwyl Hwyr, sef  Clwb Cristnogol eglwysi Cymraeg Rhydaman yn cymryd rhan y y Banana Split enfawr yn yr Arcade ar Nos Wener 5 Mawrth.
Rhan o ddigwyddiadau Pythefnos Masnach Deg oedd hon. Dyma'r ail waith i ni adeiladu Banana Split enfawr ar hyd yr arcade ac roedd un eleni yr un mor fawr a llynedd.


Yn gyntaf roedd angen torri'r bananas a'u gosod ar y cafn, wedyn ychwanegu'r hufen ia, yr hufen a'r saws siocled - wedi hyn roedd pawb yn gafael mewn llwy a bwyta!!

Pa well ffordd i ddathlu Pythefnos Masnach Deg ac ar yr un pryd codi ymwybyddiaeth am nwyddau sy'n rhoi cyfle teilwng i'r ffermwyr a'r masnachwyr

Tuesday, March 02, 2010

BEDYDD

Ar Fore Sul 28 Chwefror bedyddwyd plant Elen ac Alun Rees, sef Gwenan Mai a Tomos Glyn. Braf oedd gweld y capel yn gyffyrddus lawn i ddathlu a thystio bedyddio’r ddau fach.

Mae bedydd yn cyhoeddi fod Iesu wedi marw drosom ac ei fod wedi gwneud hynny cyn i ni gael ein geni. Mae Duw yn ein caru ni.
"Yn wir rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag nad yw'n derbyn teyrnas Duw yn null plentyn, nid â byth i mewn iddi.” Luc 18:17

Wednesday, February 24, 2010

Y GYMDEITHAS - DATHLU GWYL DEWI - COR PERSAIN

Nos Fercher 24 Chwefror Côr Persain oedd yn diddanu Cymdeithas Gellimanwydd yn ei dathliadau Gŵyl Dewi. Daeth aelodau’r Gymdeithas i Neuadd Gellimanwydd i ddathlu. Reodd pawb wedi dod a plat o fwyd i’w rannu a cawsom wledd drwy eu gosod allan mewn ffurf Bwffe.

Mr Brian Owen oedd Llywydd y noson a diolchodd i bawb oedd wedi paratoi ar ein cyfer. Yna cyflwynodd Brian yr adloniant am y noson sef Côr Persain dan arweiniad Anne Wheldon a David Rees yn cyfeilio. Côr merched lleol o ardal Tycroes a’r cylch yw Côr Persain. Cawsom noson hyfryd yn eu cwmni. Diolchwyd iddynt gan mr Arnallt James, Y Betws. Roedd pawb oedd yn bresennol yn datgan pa mor llwyddiannus oedd y noson.

Sunday, January 31, 2010

CALENDR Y SULIAU - GWASANAETHAU

TREFN Y CYFARFODYDD
Y SUL
Y Bore am 10.30: Gwasanaeth Addoli
Y Bore am 11.00 tan 11.45: Ysgol Sul y Plant
Yr Hwyr am 5.30: Gwasanaeth Addoli
Gwasanaeth y Cymundeb: Bore Sul cyntaf bob mis ac yn yr hwyr ambell fis.
.
CALENDR Y SULIAU 2010
..
HYDREF 
3- Y Gweinidog
10-  Cyrddau Diolchgarwch
17 - Y Gweinidog
24 - Y Parchg Alan John, Pontarddulais
31 - Y Gweinidog

TACHWEDD
7- Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore 
14 - Cyrddau Pregethu - Y Parchg Gareth morgan Jones Pontardawe
21 - Y Gweinidog. Cymun yn oefa'r hwyr
28 - Bore: Y Parchg Derwyn morris Jones B.A., B.D. Abertawe
HWYR: Y Parchg Glan Roberts M. Th., Tycroes

RHAGFYR
5 - Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore
12 - Y Gweinidog
19 - Gwasanaeth Nadolig ar y cyd a Moreia yng Ngellimanwydd am 10.30 y bore
HWYR - Oedfa Nadolig y Plant a'r Ieuenctid
25- Y Gweinidog Cymun bore Nadolig am 8.30 y bore
26 - Oedfa ar y cyd a Moreia ym Moreia am 10.30 y bore

Thursday, January 28, 2010

Y GYMDEITHAS - CWIS


Nos fercher 27 Ionawr cawsom nos o hwyl a dyfalu yng nghwmni Edwyn Williams.

Roedd Edwyn wedi paratoi cwis cyfoes gan gynnwys rowndiau ar Newyddion, Ble yng Nghymru, Beth yw Hwn, Cerddoriaeth, Pwy yw'r Wyneb a Dyfalwch y Llyfr.

Roedd pedwar tim brwd yn cystadlu ac ar ddiwedd y noson, mewn cystadleuaeth agos dros ben y tim buddugol oedd - Mairwen Lloyd, Gwenfron Lewis, Linda Williams a Mandy Davies.

Llongyfarchiadau iddynt.