Sunday, December 30, 2012

GWASANAETH NADOLIG Y TEULU

"Canys bachgen a aned i ni,
mab a roed i ni,
a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd.
Fe'i gelwir, "Cynghorwr rhyfeddol,
Duw cadarn,
Tad bythol, Tywysog heddychlon".
Eseia 9:6
Ar brynhawn Dydd Sul Rhagfyr 23 cynhaliwyd oedfa deuluol Y Nadolig. Unwaith eto adroddwyd ddrama Y Nadolig gyda plant yr Ysgol Sul, Ieuenctid y Capel, a Rhieni yn cymryd rhan.
Dechreuwyd yr oedfa gan gorau'r Capel yn canu emynau dan arweiniad Mrs Gloria Lloyd a Mr Cyril Wilkins yn cyfeilio.
Wedyn cawsom ein tywys i Fethlehem gan blant yr Ysgol Sul.

Drama draddodiadol oedd gennym gyda'r plant lleiaf yn actio rhannau'r Angylion a'r bugeiliad. Macy oedd yr angel Gabriel, Catrin yn cymryd rhan Mair a Luke rhan Joseff.
Roedd ieuenctid yr Ysgol Sul a rhieni'r plant yn darllen, gweddio a cyflwyno'r carolau.
 
Mrs Bethan Thomas oedd yn bennaf gyfrifol am y gwasanaeth gyda chefnogaeth athrawon yr Ysgol Sul sef Mrs Catrin Thomas ac Mr Edwyn Williams.

Monday, December 24, 2012

GWASANAETHAU NADOLIG

 
Roedd Dydd Sul 23 Rhagfyr yn ddiwrnod o ddathlu y Nadolig yng Ngellimanwydd. I ddechrau aethom i Moreia, Tycroes, ein chwaer eglwys ar gyfer Gwasnaeth Boreol y Nadolig.
Roedd yna naws hyfryd gyda'r capel yn llawn. Aelodau Moreia oedd yn arwain yr oedfa a cawsom ddarlleniadau, gweddiau ac adroddiad.
Hefyd cawsom eitemau gan corau merched, dynion a chor Capel Gellimanwydd, dan arweiniad Mrs Gloria Lloyd, gyda Mr Cyril Wilkins yn cyfeilio. 
Anerchwyd fyfyrdod pwrpasol iawn gan gweinidog y ddwy eglwys, sef Y Parchg Dyfrig Rees. Drwy ddull lluniau ar y sgrin dangosodd i ni sut gall y ddynoliaeth edrych os ydym yn dilyn bod bodau dynol o werth anfeidrol, ac eu bod wedi’u creu ar ddelwedd Duw.
 
Wedi'r oedfa yn ol yr arfer aethom i'r festri i rannu cwpanaid o de a bisgedi a chymdeithasu gyda chyfeillion.
Roedd yn ddechrau hyfryd i'n dathliadau.
 

Saturday, December 22, 2012


Wednesday, December 19, 2012

OEDFAON NADOLIG

Ar drothwy'r Nadolig dyma restr o'n hoedfaon dros yr Wyl.

DYDD SUL 23 Rhagfyr
BORE - Gwasanaeth Nadolig ar y cyd a Moreia ym Moreia, Tycroes am 10.30am
.
PRYNHAWN - OEDFA NADOLIG Y TEULU AM 3.00PM
Wedi'r oedfa cawn gyfle i barhau a'n dathliadau Nadolig drwy gynal PARTI NADOLIG yn y Neuadd.
 
25 RHAGFYR
CYMUN BORE NADOLIG AM 8.30AM
 

Wednesday, November 28, 2012

CWIS CYMORTH CRISTNOGOLNos Wener 15 Tachwedd cynhaliwyd y cwis blynyddol Cymorth Cristnogol Tref Rhydaman a'r cylch. Roedd pum tim yn cystadlu o Noddfa, Garnswllt, Capel Newydd y Betws a'c Ebeneser, y Gwynfryn, Yr Eglwys yng Nghymru a Gellimanwydd. Edwyn Williams oedd y cwisfeistr.

Wedi cystadlu brwd roedd dau dim yn gyfartal ar y diwedd, felly roedd rhaid wrth rowd "tie breaker". Ar ddiwedd hon daeth tim Gellimanwydd i'r brig. Llongyfarchiadau mawr iddynt.

Roedd stondinau cardiau Nadolig a nwyddau Masnach Deg yn cael eu gwerthu. Noson llawn hwyl a sbri yn cael cyfle i ddod at ein gilydd tuag at achos da

Monday, October 22, 2012

Diolchgarwch Gellimanwydd


Ar fore Dydd Sul 21 Hydref cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch Gellimanwydd.
Roedd y capel wedi ei addurno, yn ôl yr arfer, gan y chwiorydd a hyfryd oedd gweld y blodau a’r llysiau o amgylch yr adeilad.
 Eleni roedd yr oedolion a’r plant yn cymryd rhan gyda eu gilydd yn yr oedfa. Arbrawf hynod llwyddiannus. Canwyd Salm i ddechrau ac yna daeth y plant ymlaen  a’u bocsus esgidiau wedi eu llenwi gyda anrhegion ar gyfer “Operation Christmas Child”.
Hyfryd oedd gweld cymaint o blant bach yn cymryd rhan a phob un yn gwneud eu rhan mor broffesiynol.
Wedi’r oedfa cawsom gyfle i gymdeithasu yn Neuadd Gellimanwydd drwy rannu cwpanaid o de a bisgedi.

Sunday, September 23, 2012

Casglu handbags

Mae Gellimanwydd yn cefnogi ymgyrch Merched Y Wawr i gasglu handbags, gyda'r elw yn mynd tuag at Cymorth Cristnogol. Felly dewch a'ch bagiau at Elan a Mari.

Saturday, September 22, 2012

Taith gerdded Cymorth Cristnogol


Dydd Sadwrn, 22 Medi cynhaliwyd taith gerdded Cymroth Cristnogol Rhydaman. Roedd criw da wedi dod ynghyd o nifer o gapeli ac eglwysi’r dref.  Cawsom dywydd bendigedig a ‘r daith yn hynod bleserus gan ddilyn yr afon ar hyd y llwybr o Garnant i Rhydaman. Ar ol cyrraedd Rhydaman cawsom gwpanaid o de yn Neuadd Gellimanwydd. Mae’r arian yn dal i ddod i mewn ond llwyddwyd i gasglu swm anrhydeddus tuag at Ymgyrch  Cymorth Cristnogol y dref.
Yn wir mae'n bleser cyhoeddi bod Pwyllgor Cymorth Cristnogol Rhydaman yn cyfrannu dros £8,000 yn flynyddol tuag at yr elusen.

Thursday, July 19, 2012

YSGOL SUL


Ar fore Dydd Sul  15 Gorffennaf i orffen tymor yr Ysgol Sul am yr haf cawsom Gellilympics, neu mabolgampau dan do a hot dogs i ddilyn.

Hyfryd oedd gweld yr oedolion yn dod i'r Neuadd wedi'r oedfa foreol i ymuno yn yr hwyl. Cawsom gemau fel  Ras gwisg ffansi, ras gyfnewid a ras llwy ar wy.

Wedi'r rasio cawsom gyfle i gymdeithasu drwy rannu Hot Dogs, gyda sos coch a wninwns wrth gwrs a chwpanaid o de neu goffi i'r oedolion a sudd oren i'r plant.

Hoffai athrawon yr Ysgol Sul ddiolch i bawb am bob cefnogaeth yn ystod y flwyddyn, yn enwedig y rhieni a'r plant. Dymunwn haf hapus i bawb ac edrychwn ymlaen i'ch croesawu yn ol wedi'r gwyliau haf.

Saturday, July 14, 2012

Trip Ysgol Sul - Dinbych y Pysgod


Unwaith eto buom yn hynod ffodus gyda'r tywydd ar Ddydd Sadwrn 30 Mehefin pan aethom ar ein trip blynyddol i Ddinbych y Pysgod. Oherwydd y tywydd cyfnewidiol a'r ffaith bod gennym nifer o deuluoedd ifanc yn mynychu'r Ysgol Sul penderfynwyd mynd mewn ceir yn hytrach na bws y tro hwn.
Roeddem yn ffodus dros ben gyda'r tywydd, fel y gwelwch yn y llun. Er iddi fwrw glaw yn Rhydaman, a'r rhan fwyaf o Gymru mae'n siwr cawsom ddiwrnod hyfryd ar y traeth yn Ninbych y Pysgod.
Yn wir roedd ambell un wedi llosgi ei goesau a'i gorun oherwydd iddo beidio defnyddio eli haul.
Manteisiodd y plant ar y cyfle i fynd i mewn i'r mor tra ymlacio oedd bwriad y rhan fwyaf o'r oedolion.
Ar ddiwedd y dydd aeth rahi i wledda ar Sglodion a Pysgodyn tra aeth eraill am hufen ia cyn dychwelyd am adre wedi diwrnod i'r brenin.

Monday, June 18, 2012

TRIP YSGOL SUL

Eleni unwiath eto mae'r ysgol Sul yn mynd am drip blynyddol, ac yn ol yr arfer byddwn yn mynd i Ddinbych y Pysgod.
Felly beth am ymuno a ni ar Ddydd Sadwrn 30 Mehefin. Bydd y bws yn gadael y Capel am 9.00 a dychwelyd o Ddinbych y Pysgod am 5.00

Os hofech ddod gadewch i Edwyn Williams wybod. 01269 845435

Wednesday, May 30, 2012

Cystadleuaeth Cwpan DenmanMae plant yr Ysgol Sul wedi bod yn brysur yn paratoi "collage" ar gyfer Cystadleaueth Cwpan Denman eleni. Y thema oedd Dewi Sant a gwaith yr eglwys heddiw.

Mae'r plant wedi cyplysu'r collage gyda neges Dewi Sant a rhai gweithgareddau y maent wedi bod yn ei wneud - sef Pythefnos Masnach Deg, Operation Christmas Child a Mr X (anrghegion i blant amddifad yn y gymuned).

Tuesday, May 22, 2012

Cwrdd TeuluolYn ystod cwrdd teuluol Bore Dydd Sul 20 Mai cawsom y fraint o groesawu dau ymwelydd o Kenya, sef Mr Peter Ouma (Pennaeth ysgol uwchradd Magongo Ribe, Migori, Kenya) a Mr Roland Asiga, athro Addysg Grefyddol Cristnogol ac Astudiaethau Busnes yn yr ysgol.
 Maent ar daith gyfnewid gyda Ysgol Bryntawe, Abertawe ac yn aros gyda un o'n haelodau, Mr Graham Daniels, Pennaeth yr Ysgol.
Yn ystod y gwasanaeth cyflwynodd ein Gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees Destament newydd i'r ddau fel arwydd o'n ffydd a'n bendith i'r ddau.
Offrymwyd gweddi fer gan Roland Asiga i gloi ein gwasanaeth.

Sunday, May 13, 2012

Cystadlaeth tlws Denman

Mae plant yr Ysgol Sul wrthi yn creu collage ar y thema "Dewi Sant" ar gyfer cystadleuaeth Tlws Denman, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg eleni.
Dyma rhai o'r aelodau ifancaf yn cael hwyl wrth baratoi.

Thursday, May 10, 2012

Bwrlwm Bro Dyffryn Aman 2012


Yn ddiweddar fe wnaeth Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C.) gynnal  Bwrlwm Bro ar gyfer Ysgolion Sul Dyffryn Aman yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman. Prif bwrpas yr achlysur oedd calonogi a sbarduno gwaith yr Ysgolion Sul trwy roi cyfle llawn hwyl i blant ddysgu a chymdeithasu yng nghwmni ei gilydd.
 Trwy gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau a gemau daeth yr hanes am Naaman y Syriad  yn fyw ym mhrofiad y plant. Cafwyd llawer o hwyl wrth ddysgu am y ffordd bu’n rhaid i’r gŵr pwysig hwn ddarostwng ei hun gerbron Duw er mwyn cael iachâd o’r gwahanglwyf. Yn yr un modd, dysgodd y plant bod rhaid i ni hefyd ddarostwng ein hunain gerbron Duw gan ddweud “sori” am ein beiau er mwyn derbyn o’i  faddeuant rhad. Diweddwyd y gweithgaredd wrth i bob un o’r plant ysgrifennu gweddi fer ar bapur lliwgar cyn eu gludo ar groesbren.
Y nod oedd gwneud yr Ysgol Sul yn achlysur llawn hwyl, heb golli golwg ar y prif bwrpas o gyflwyno efengyl Iesu Grist mewn ffordd syml, ddealladwy a pherthnasol ar gyfer heddiw. Pan ddaeth yn amser i ymadael roedd yn amlwg wrth wynebau llawen y plant eu bod wedi mwynhau`n fawr y profiad o gael uno gyda'i gilydd mewn dathliad  cyfoes o`r ffydd.

Wednesday, May 09, 2012

Mabolgampau Dan Do'r Ysgolion Sul

Dyma gyfle gwych i blant ac ieuenctid eich Ysgol Sul / Clwb i gael cymryd rhan mewn gweithgaredd cyffrous. Cafwyd nosweithiau penigamp yn y gorffennol ac edrychwn ymlaen at achlysur llawn hwyl a chyffro eleni eto gyda chystadlaethau ar gyfer pob oed o`r meithrin i fyny at flwyddyn 13 yn yr ysgol uwchradd. 
Bydd y rownd rhanbarthol yng nghanolfan hamdden  Rhydaman ar gyfer plant oed meithrin i fyny at flwyddyn 6 yn yr ysgol gynradd ar Nos Wener Gorffennaf 6ed am 6.00 o'r gloch.
Cynhelir y rowndiau terfynol ynghyd â chystadlaethau oed uwchradd (i fyny at flwyddyn 13) yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin ar Orffennaf 11eg.

Saturday, April 14, 2012


Yn ystod Gwasanaeth Bore Sul Y Pasg daeth Mr Rhys a Mrs Meleri Mair Williams yn aelodau o’r eglwys. Gan mai eglwys y bedyddwyr oedd Rhys yn ei fynychu cyn dod atom ei ddymuniad oedd cael ei fedyddio yn gyntaf. Gwnaeth ein gweinidog y Parchg Dyfrig Rees fedyddio Rhys yn gyntaf ac yna derbyniwyd Rhys a Meleri yn llawn aelodau yng Ngellimanwydd. Mae gan Rhys  a Meleri ddau o blant, sef Efa ac ianto. Mae Efa yn mynychu Ysgol Sul y Neuadd.

Hyfryd yw cael croesawu teulu ifanc i’n plith.


Gwasanaeth Y PasgYn ystod oedfa Bore Sul y Pasg cawsom ein harwain gan ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees. Gweinyddwyd y Cymundeb gan Mr Guto Llywelyn, un o’n haelodau sydd yn Bregethwr Cynorthwyol gyda Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Roedd y Neuadd yn llawn a hyfrydwch oedd cael croesawu ffrindiau a pherthnasau i'r oedfa.


Monday, April 09, 2012

Mr Vernon Rowlands


Mae pawb yng Ngellimanwydd yn anfon ein cyfarchion a’n dymuniadau gorau i Mr Vernon Rowlands, Llwyn y Bryn wrth iddo baratoi i ymfudo i Seland Newydd.

Bu Vernon yn ddiacon gweithgar yng Ngellimanwydd a bu ef a’i wraig yn ffyddlon yn yr oedfaon. Pob bendith iddo wrth ymgartrefu mewn gwlad newydd er mwyn bod yn agos at ei ferch a’i theulu.
Tuesday, April 03, 2012

Y GYMANFA GANUSunday, April 01, 2012

CYMANFA GANU UNDEBOLCawsom Gymanfa Ganu Undebol hynod lwyddiannus ar Ddydd Sul Y Blodau, Ebrill 1af 2012 yng Nghapel Gellimanwydd. Arweinydd oedd Mr. Alun Tregelles Williams, Treforys. Fel arfer Mrs Gloria Lloyd oedd yn canu'r organ.
Yn ystod Gymanfa'r bore Elen Daniels a Mari Llywelyn gymerodd at y rhannau arweiniol.  
 
Cafodd Gymanfa oedolion, a gynhaiwyd am 5.30 ei recordio gan Radio Cymru ar gyfer ei darlledu yn ddiweddarach yn y flwyddyn ar y rhaglen Caniedaeth i'r Cysegr.
 
 

Saturday, March 31, 2012

CYMANFA GANU UNDEBOL

Cynhelir Cymanfa Ganu Undebol Rhydaman a'r Cylch ar Ddydd Sul Y Blodau, Ebrill 1af 2012 yng Nghapel Gellimanwydd.

Arweinydd eleni fydd Mr. Alun Tregelles Williams, Treforys.
 
Mrs Gloria Lloyd fydd yn canu'r organ, a'r Llywyddion fydd Cynrychiolydd Moreia yn y bore a Gwynfryn yn yr hwyr.

Bydd yr oedfaon am 10.30 a 5.30

Saturday, March 03, 2012

Banana Sblit Masnach Deg

 
I ddechrau dathliadau Pythefnos Masnach Deg yn Rhydaman eleni cawsom Banana Sblit enfawr yn yr Arcade, a hynny am y 4ydd flwyddyn yn olynnol. Roedd ein Banana Sblit Masnach Deg yn lwyddiant ysgubol.
Daeth tyrfa fawr i'r Arcade yn Rhydaman ar Nos Wener 2 Mawrth i ymuno yn ein dathlu.


Roedd plant Ysgol Sul Gellimanwydd a Chlwb Hwyl Hwyr yn chwarae rhan flaenllaw wrth adeiladu'r banana sblit. Roeddent yn torri bananas, dosbarthu'r hufen ia a chwistrellu'r hufen


Fel y gwelwch roedd un eleni yn 80 troedfedd (25 metr) o dop yr arcade i'r gwaelod i gyd wedi ei orchuddio gyda bananas masnach deg, hufen ia, hufen a saws siocled ac yna ei fwyta mewn tua 10 munud!!
 

CYMANFA GANU

Bydd Cymanfa Ganu Undebol Rhydaman a'r Cylch yn cael ei chynnal ar Ddydd Sul Y Blodau, Ebrill 1af 2012 yng Nghapel Gellimanwydd.

Arweinydd eleni fydd Mr. Alun Tregelles Williams, Treforys.

Mrs Gloria Lloyd fydd yn canu'r organ, a'r Llywyddion fydd Cynrychiolydd Moreia yn y bore a Gwynfryn yn yr hwyr.

Bydd yr oedfaon am 10.30 a 5.30

Thursday, March 01, 2012

Dathlu Gŵyl Ddewi – Y Gymdeithas


Nos Fercher 29 Chwefror cafodd aelodau a ffrindiau Cymdeithas Gellimanwydd gyfle i ddathlu Gwyl Ddewi yn y Neuadd.
I ddechrau cawsom glonc tra'n bwyta cawl wedi ei baratoi ar ein cyfer. Y Gwr Gwadd oedd y Prifardd Robat Powell, Abertawe.

Hyfryd oedd rhannu yn y dathliadau a gweld y neuadd wedi haddurno'n hardd at yr achlysur. Diolch i bawb am eu paratoadau i wneud y noson unwaith eto'n lwyddiant arbennig.

Monday, February 27, 2012

CWRDD TEULUOL

Bore Dydd Sul 26 Chwefror cawsom gwrdd Teuluol ar y thema - Y Creu. Rydym ni yn yr Ysgol Sul newydd ddechrau  dilyn cyfes newydd o’r enw Stori Duw. Mae’r gyfres yn un newydd sbon o werslyfrau sydd yn rhoi hanes taith fawr stori Duw. Bydd y gyfres yn galluogi ni y plant gael gwell dealltwriaeth o stori fawr Duw ond yn bwysicach down i adnabod yr Awdur, sef Duw  yn well. Darn cytnaf y stori yw Y Creu a dyna oedd thema ein Gwasanaeth a beth mae hyn yn ei ddweud am Dduw, amdanom ni ac am ein Byd.
Wedi'r oedfa hyfryd oedd gweld cymaint yn cymdeithasu yn y neuadd drwy rannu cwpanaid o de.

Monday, February 13, 2012

You've got the Time - Mae'r amser Gennych chi
Mae Crème eggs yn y siopau, hot cross buns ar werth am bris gostyngol, a’r daffodils mas. Ydy mae’n agosau at amser y Pasg unwaith eto.

Mae yna lawer yn cael ei ddweud am rhoi rhwybeth i fyny dros cyfnod y Grawys. Wel beth am gymryd rhywbeth ymlaen yn lle rhoi rhywbeth i fyny?

Rhywbeth pwerus iawn.


Mae Cymdeithas y Beibl wedi trefnu ein bod yn gallu llawrlwytho Copi awdio o’r Testament Newydd  a gwrando arno unrhwy bryd. Mae’n cymryd 28 munud y dydd, ac mewn 40 diwrnod byddwch wedi gwrando ar y Testament Newydd yn gyfan. Ewch i – You’ve Got The Time – a cewch ddewis o’i lawrlwytho i’ch cyfrifiadur neu iTunes. Hefyd cewch ddewis o’i lawrlwytho yn Gymraeg neu Saesneg
Pa well ffordd sydd yna o osod sialen i’ch hunan a gosod 28 munud o wrando i mewn i’ch diwrnod. Gallech wneud hyn pan yn cerdded y ci, yn mynd i siopa neu’r gym. I ddweud y gwir dwi am wrando yn y car ar y ffordd i’r gwaith.

Ewch i biblesociety.org.uk/YGTT a llawlwytho eich copi o’r Testament Newydd. Hefyd beth am ymuno yn y drafodaeth ar dudalen Facebook y Beibl Gymdeithas. 

Thursday, February 09, 2012

Bedydd - Efa Nel

Braf iawn oedd dathlu bedydd Efa Nel, merchg Rhys a Julie Thomas yng ngwasanaeth Bore Dydd Sul Ionawr 15fed  Dathlwyd yr achlysur gan y teulu ac aelodau’r capel gyda’r cefndryd ffyddlon – Mari, Dafydd, Dafydd Jones, Elen a Marged yn cadw cwmni i’r tri yn y sedd fawr.

Tuesday, February 07, 2012

TREFN CYFARFODYDD Y SUL

TREFN Y CYFARFODYDD Y SUL
Y Bore am 10.30: Gwasanaeth Addoli

Y Bore am 11.00 tan 11.45: Ysgol Sul y Plant

Yr Hwyr am 5.30: Gwasanaeth Addoli

Gwasanaeth y Cymundeb: Bore Sul cyntaf bob mis ac yn yr hwyr ambell fis.

.

CALENDR Y SULIAU 2013

MAWRTH 2013
3 - Y Gweinidog: Oedfa Gymun yn y bore. 
Hwyr: Ysgol Gan Undebol i'r Gymanfa Ganu yng Ngellimanwydd am 5.30 
10 - Cyfarfodydd Pregethu Gwynfryn/Gellimanwydd, Rhydaman yn y Gwynfryn am 10.30 y bore a 5.30 yr hwyr. Pregethwr Gwadd: Y Parchg Llewelyn Picton Jones, B.Sc, M.Ed, Pontarddulais
17 - Bore: oedfa ar y cyd gyda Moreia, Tycroes yng Ngellimanwydd am 10.30
Hwyr: Rihyrsal i'r Gymanfa yng Ngellimanwydd am 5.30
24- Y Gymanfa Ganu undebol yng Ngellimanwydd am 10.30 a 5.30
31- Y Gweinidog (Cymun Bore Sul Y Pasg)
.
 Wednesday, January 25, 2012

Y Gymdeithas - Cwis Flwyddyn newydd

rhai o'r criw yn mwynhau
Nos Fercher 25 Ionawr daeth criw da ynghyd i'r festri i gymryd rhan yn ein cwis. Edwyn Williams oedd y cwis feistr a cawsom hwyl yn ceisio dyfalu beth oedd yr eitemau newyddion, lluniau o bethau anghyffredin, antiques roadshow a rownd o adnabod y gerddoriaeth.
Wedi'r cystadlu cawsom gyfle i gymdeithasu a chael cwpanaid o de a bisgedi.
Diolch i Mrs Mandy Rees ac aelodau pwyllgor y Gymdeithas am drefnu'r noson yn ogystal a rhaglen ddiddorol ar ein cyfer unwaith eto eleni.

Thursday, January 19, 2012

Dathlu'r Nadolig

Do yn wir daeth Sion Corn i'n Parti Nadolig yng Ngellimanwydd a dyma fe gyda ein Gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees.