Thursday, October 26, 2006

SION A SIAN
Nos Fercher, Hydref 25 daeth criw y Gymdeithas i'r Neuadd ar gyfer Noson Sion a Sian. Roedd y noson yng nghofal Dai a Jennie sef Roy ac Edwina Leach. Roeddent wedi paratoi cwestiynau amrywiol a difyr dros ben i holi'r parrau priod. Y par cyntaf oedd Kerry a Marlene Moses, sydd wedi bod yn briod am bron i 50 mlynedd. Cawsom wybod ychydig o gyfrinachau'r ddau drwy holi Dai.
Yna tro Y Parchg Dyfrig Rees a'i wraig Mandy oedd hi. Pwy fuasai'n meddwl byddai Dyfrig yn hoffi mynd am criws rownd y byd tra bod hi'n well gan Mandy fod yn gogyddes enwog.

Tro Edwyn ac Ivoreen Williams oedd hi wedyn. Gwell ganddo ef brynu Rolls Royce ond roedd Ivoreen yn meddwl mai Jaguar sydd orau. Wynford ac Ann Jenkins oedd y par olaf i gystadlu. Roedd Wynford yn meddwl ei fod yn cysgu ar ochr dde y gwely ond na yr ochr chwith yn ol Ann!
Cawsom noson hwylus dros ben a diolch i bawb am y trefniadau - yn enwedig DAI A JENNIE.

Thursday, October 19, 2006

DIOLCHGARWCH 2007Dydd Sul 15 Hydref cynhaliwyd cyrddau Diolchgarwch yr eglwys. Roedd y capel wedi ei addurno'n hyfryd gan aelodau'r eglwys. Yn y bore cawsom oedfa yn diolch i Dduw y Creawdwr gan Blant yr Ysgol Sul. Roedd pob plentyn wedi dysgu ei waith yn drylwyr a chawsom ein harwain ganddynt drwy ddarlleniadau, gweddiau, adroddiadau, llefaru i gyfeiliant, unawd a chan. Roedd y plant wedi dod a'u bocsys esgidiau yn llawn anrhegion ar gyfer Operation Christmas Child, a chawsom edrych ar fideo o blant yn derbyn y rhoddion mewn wahanol ardaloedd o'r byd. Diolch i athrawon yr Ysgol Sul am eu gwaith ac i Miss Ruth Bevan yn benodol am baratoi a dysgu'r plant.

Oedfa'r oedolion oedd yn yr hwyr. Cawsom ein arwain mewn myfyrdod gan ein Gweinidog y Parchg Dyfrig Rees drwy gyfwng sleidiau ar y thema Porthi'r Pum Mil. Roedd aelodau'r eglwys yn darllen ac offrymu gweddiau a Mrs Gloria Lloyd yn arwain dau Gor, gyda Mr Cyril Wilkins wrth yr organ.
Braf oedd cael bod yn bresennol yn y ddwy oedfa i dalu clod i Dduw am y Cynhaeaf.

"Moliannaf enw Duw ar gan, mawrygaf ef a diolchgarwch". Salm 69:30