Sunday, March 31, 2013

Yr Wythnos Fawr - Sul Y Pasg

Sul y Pasg yn sicr  yw un o ddiwrnodau, os nad diwrnod pwysicaf y flwyddyn!
 
Heddiw ar draws y byd bydd yna ddathlu mawr. Bydd clychau yn seinio ar draws y wlad a chorau yn canu emynau mawr y Pasg, rhai o lawenydd sy'n dathlu Atgyfodiad yr Iesu.
Mae Iesu yn siarad a ni, a pan mae Iesu yn siarad ni allwn ei anwybyddu. Mae ein ffydd yn un o weddi, llawenydd, o gariad a bywyd.
 
 
"Arglwydd Iesu Grist,
yn ystod yr wythnos ddwys a sanctaidd hon,
a ninnau'n gweld o'r newydd
ryfeddod a dyfnder dy gariad drud,
cynorthwya ni i ddilyn ôl dy droed,
i sefyll pan fyddi'n syrthio,
i wrando pan fyddi'n wylo,
i deimlo poen dy boenau di,
ac wrth i tithau farw, ymgrymu a galaru,
fel pan fyddi'n atgyfodi
fe gawn ninnau hefyd
gydgyfranogi o'th lawenydd diddarfod".

(The Book of Common Order, dyfynnwyd o Amser i Dduw, gol. Elfed ap Nefydd Roberts, t. 246)

Monday, March 18, 2013

CYMANFA GANU

CYMANFA GANU UNDEBOL RHYDAMAN A'R CYLCH

(Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia, Seion, Capel Newydd, Bethani, Gosen, Capel Hendre, Caersalem ac Ebeneser)
 
Cynhelir
CYMANFA GANU
 
Dydd Sul Y Blodau, Mawrth 24ain 2013
Yng Nghapel Gellimanwydd
--------------------------------------------------
Arweinydd:
Mr. Owain Sion Gruffydd
Llandeilo
 
Organyddes
Mrs Gloria Lloyd
B.A., L.R.A.M., L.C.T.L., A.R.C.M.
 
Llywyddion
Bore am 10.30 - Caersalem
Hwyr am 5.30 - Capel Hendre

Tuesday, March 05, 2013

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi


Ar Nos Fercher 27 Chwefror roedd Cymdeithas Gellimanwydd yn dathlu Gŵyl Dewi eleni. Yn ol yr arfer ers sawl blwyddyn bellach Noson o gawl a Sgwrs oedd gennym.

Y wraig wadd oedd y parchg Beti Wyn James, gweinidog Capel Y Priordy, Caerfyrddin.  Cawsom noson arbennig yng nghwmni Y Parchedig Beti Wyn a ffrindiau.

 
 

 

Sunday, March 03, 2013

Bedydd


Yn ystod y Gwasanaeth Teuluol ar fore Dydd Sul 24 Mawrth gweinyddwyd y Sacrament o Fedydd pan bedyddwyd Gruff Ifan, mab Alun ac Elin Rees. Mae Gruff yn frawd i Tomos a Gwenan sydd yn aelodau ffyddlon o Ysgol Sul Gellimanwydd.
Hyfryd oedd gweld y plant i gyd yn eu gwisgoedd traddodiadol yn dathlu Gwyl Ddewi a pha well ffordd na diolch i Dduw am yr anrheg o fywyd plentyn bach a'i gyflwyno i fywyd o Ffydd.