Monday, October 28, 2013

BEDYDD

Hyfryd oedd cael bod yn bresennol yn Oedfa'r Bore, Dydd Sul 27 Hydref pan  roedd Cadi Haf, merch Mari Lisa a Mark Richards yn cael ei bedyddio. Mae Cadi Haf yn Wyres i Fiona Archer ac yn or-wyres i Cyril a Gwenda Wilkins.

Derbyniwyd gynt gan Fab y Dyn
blant bach i'w freichiau ef ei hun:
"Ac na waherddwch hwynt," medd ef,
"cans eiddynt hwy yw teyrnas nef."
Caneuon Ffydd 642

Sunday, October 27, 2013

JOIO GYDA IESU

Ar brynhawn Dydd Sul 3 Tachwedd am 2.30 bydd Menter Ieuenctid Cristnogol Sir Gaerfyrddin (M.I.C) yn cynnal Oedfa arbennig Joio Gyda Iesu yng Ngellimanwydd. Oedfa i'r holl deulu fydd hon. 
Cyflwynir sgets gan Ieuenctid Moreiah, Brynaman. Bydd Cor Ysgol Gymraeg Rhydaman yn canu, a bydd Iestyn ap Hywel yn rhannu ei brofiad. Y siaradwr gwadd fydd Ian Hughes. Bydd aelodau hyn Ysgol Sul Gellimanwydd yn darllen.

Mae croeso cynnes i bawb i ymuno a ni yn yr Oeda hon.

"Llawenhewch yn yr  Arglwydd bob amser" - Philipiaid 4:4

Wednesday, October 23, 2013

DiolchgarwchCynhaliwyd Oedfaon Diolchgarwch y capel ar ddydd Sul 20 Hydref. Oedfa deuluol oedd yn y bore gyda Hanes Noa yn thema. Roedd y plant i gyd wedi dysgu eu gwaith yn drylwyr a phob un yn cymryd at eu rhan yn broffesiynol.  Hyfryd oedd gwled y capel yn llawn o deuluoedd ifanc. Yn ystod yr oedfa roed dy plant yn dod ymlaena chyflwyno bocsus esigidiau ar gyfer Operation Christmas Child. Wedi’r oedfa cawsom de parti fel rhan o’n dathliadau a diolch am y Cynhaeaf.

Yna yn yr hwyr cawsom oedfa ddiolchgarwch yr oedolion gyda anerchiad bwrpasol gan ein gweinidog a chyfraniadau gan yr aeoldau  gan gynnwys eitemau gan Gôr y Capel.