Sunday, May 18, 2008

Bedyddio EfeilliaidBraint ac anhrydedd oedd cael bod yn bresennol yn yr oedfa deuluol, bore Sul Mai 18, oherwydd yn ystod yr oedfa cafodd Marged ac Elen Thomas eu bedyddio gan ein Gweinidog y Parchg Dyfrig Rees.

Efeilliad Arwyn ac Heledd Thomas yw Marged ac Elen. Maent yn wyresau i Harry a Wendy Thomas, Cymer House, a Bethan ac Elfryn Thomas, Lleifior, Tycroes. Mae Harry yn un o'n diaconiaid yn Gellimanwydd a Bethan yw ein Hysgrifenyddes.

Roedd y tywydd yn braf a'r ddwy fach yn edrych yn hyfryd yn eu gwisgoedd a dymunwn, fel eglwys, pob llwyddiant ac hapusrwydd i Marged ac Elen i'r dyfodol.

"A phwy bynnag sy'n derbyn un plentyn fel hwn yn fy enw i, y mae'n fy nerbyn i." Mathew 18:5

NEGES EWYLLYS DA 2008

Cawsom wasanaeth teuluol arbennig bore Sul 18 Mai. A hithau yn Sul y Pentecost,Neges Ewyllys Da oedd thema'r gwasanaeth. Cawsom glywed neges ewyllys da yr Urdd eleni mewn tair iaith, Cymraeg, Saesneg ac Almaeneg. Hefyd chwaraewyd can newydd sbon sydd wedi ei hysgrifennu gan Caryl Parry Jones a'i chanu gan ei merch Miriam Isaac- Gwres dy Galon.
Cynhesu Byd eang a'i heffaith ar bobl tlawd y byd yw prif thema'r neges eleni ac mae angen i ni i gyd sylweddoli bod ein gweithrdoedd ni yn cael effaith andwyol enfawr ar bobl tlawd y byd.
A hithau yn agos at Wythnos Cymorth Cristnogol roedd y gwasanaeth yn amserol iawn. Thema'r wythnos eleni yw dangos y gwaith mae Cymorth Cristnogol yn ei wneud yn cynorthwyo pobl i baratoi ar gyfer y gwaethaf o ran yr hinsawdd. Ni allwn stopio corwynt neu llifogydd enfawr ond gallwn arbed bywydau drwy ariannu adeiladu cartrefi cryfach a gosod offer rhybydd cynnar rhag tsunami a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau miliynau o bobl ar draws y byd.
Wedi'r oedfa cawsom gyfle i fwynhau cwmni ein gilydd drwy rannu cwpanaid o de yn y neuadd. Unwaith eto diolch i'r plant am eu gwaith graenus yn ystod yr oedfa, a diolch i Guto llywelyn am baratoi'r gwasanaeth.
A bydd gwres dy galon
Yn twymo bob enaid ym mhedwar ban byd,
Toddi'r holl ofalon
I ail-droi ein daear yn hafan i ti ac i mi.
Caryl Parry Jones