Sunday, June 23, 2013

BWRLWM BRO 2013

Cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul cylch Dyffryn Aman  yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman ar Dydd Sul 23 Mehefin. Prif bwrpas yr achlysur oedd calonogi a sbarduno gwaith yr Ysgolion Sul trwy roi cyfle llawn hwyl i blant ddysgu a chymdeithasu yng nghwmni ei gilydd.

 Trefnwyd gemau a gweithgareddau o gwmpas “Sacheus: Y Bos Bach.” Cafwyd llawer o hwyl yn dysgu am y casglwr trethi hwn wnaeth newid yn llwyr ar ôl iddo gwrdd gyda Iesu. Yn roedd Saccheus yn dyheu am fywyd newydd, un sydd yn llawn cariad Duw ac fe wnaeth ildio a gafael yn y cariad hwnnw'n llwyr.

Y nod oedd gwneud yr Ysgol Sul yn achlysur llawn hwyl, heb golli golwg ar y prif bwrpas o gyflwyno efengyl Iesu Grist mewn ffordd syml, ddealladwy a pherthnasol ar gyfer heddiw. Hyfryd oedd gweld yr Ysgolion Sul yn dod at ei gilydd a’r neuadd yn llawn a’r plant yn cael cymaint o hwyl yng nghwmni eu gilydd.


 

Friday, June 14, 2013

Dathliadau 90


 Roedd Mr Norman Richards, 1 Parc Tir y Coed, Rhydaman, ein diacon hynaf,  yn dathlu ei benblwydd yn 90 yn ddiweddar, yn ogystal a Mrs Beryl James, Cerith, Lon Brynmawr, yr un modd.
Gyda Mrs James yn y llun mae dau o gyn weinidogion Gellimanwydd, y Parchg Dewi Myrddin Hughes a’r Parchg Derwyn Morris Jones ynghyd a’r Gweinidog presenol, y Parchedig Dyfrig Rees.