Monday, August 07, 2006

GWASANAETH BOREOL EISTEDDFOD GENEDLAETHOL ABERTAWE

Am y tro cyntaf yn hanes yr Eisteddfod Genedlaethol cafwyd pregeth gan Archesgob Caergaint. Braf yw cael dweud bod llond bws o aelodau a ffrindiau eglwys Gellimanwydd yno.

Testun ei bregeth oedd Cenedl, Cymuned, Cyfiawnder.
Dywedodd y Parchedicaf Rowan Williams - Yn yr Hen Destament, yn llyfr Deuteronomium, fe ddarllenwn, "Gwnaeth yr Arglwydd ein Duw gyfamod a ni yn Horeb."Nid a'n hynafiaid y gwnaeth yr Arglwydd y cyfamod hwn, ond a ni i gyd sy'n fyw yma heddiw'. Mae galwad Duw yn dod i ni heddiw, galwad i ateb ein Creawdwr a'n Hiachawdwr mewn cariad a llawenydd yn yr awr hon ac yfory.

Ychwanegodd - Caru Duw - caru cymydog. Mewn cymuned fel hon, mae'r cymydog yn mynd yn frawd neu'n chwaer ac mae'r gymuned yn mynd yn deulu. Os ydym yn sefyll ynghyd gerbron Duw yr ydym yn sefyll hefyd gerbron y cymydog. Fel y dywedodd Iesu gan orchymyn, "Câr yr Arglwydd dy Dduw a char dy gymydog fel ti dy hun."

Fel rhan o deulu Duw yma yng Nghellimanwydd cawsom gyfle wedi'r oedfa i gymdeithasu a'n cyfeillion yn Neuadd Gellimanwydd drwy rannu gwledd oedd wedi ei baratoi ar ein cyfer.

Diolch i bawb oedd wedi trefnu.