Wednesday, September 20, 2006

HENFFORDD A MAESYRONEN


Dydd Sadwrn, 18 Medi oedd dyddiad trip blynyddol Y Gymdeithas. Henffordd oedd y cyrchfan y tro hwn. Roedd pawb yn sefyll y tu allan i'r capel am 9.00 a daeth Sharon a Kevin , ein gyrrwyr, yn brydlon i fynd a ni ar ein taith.
Roedd yn fore bendigedig a'r golygfeydd o Ddyffryn Tywi, Aberhonddu a Dyffryn Gwy yn odidog. Roedd Mrs Mandy Rees, ein hysgrifenyddes, wedi trefnu stop am gwpaned o de yn Bronllys.
Yna ymlaen i Gapel Maesyronen ( sylwer mai un N sydd yn yr enw). Maesyronen yw un o gapeli hynaf Cymru. Cafodd y Capel presennol ei adeiladu o gwmpas 1696. Tu fewn i'r capel gwelir celfi o'r 18ed a'r 19eg ganrif. Mae'r ford fawr dderi yn dal i'w chael ei defnyddio adeg cymundeb. Mae cwrdd yn y capel pob Sul.


Cyn gadael Capel Maesyronen canwyd emyn gyda'r Parchg Dyfrig Rees yn cyfeilio. Yna ymalen i Henffordd. Cawsom brynhawn wrth ein bodd yn y ddinas. Aeth rhai i weld y Mappa Mundi a'r llyfgell tsiaen ac wedyn awr neu ddwy yn crwydro'r dref yn siopa.

Unwaith eto roedd y trip yn lwyddiant ysgubol ac mae'n diolch i'n Gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees am roi hanes y pentrefi i ni ar y ffordd ac i Mandy Rees am wneud y trefniadau.


Friday, September 15, 2006

LLWYDDIANT EISTEDDFODOL

Llongyfarchiadau i ddau o feibion yr eglwys.
Aled Rhys Hughes, mab Y Parchg Dewi Myrddin Hughes yw enillydd Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006. Mae Aled hefyd yn derbyn gwobr o £3,000 am gyfres o ffotograffau o dirlun y Mynydd Du. Yn ôl un o'r detholwyr Peter Finnemore mae'r lluniau'n "ddosbarth meistr mewn gwaith ffotograffig hynod gelfydd".
Yna ar y dydd Iau roedd brawd Aled, sef Dr Ifan Hughes, Prifysgol Durham yn traddodi'r Ddarlith Wyddonol Flynyddol yn y Pagoda yn yr Eisteddfod. Teitl darlith Ifan oedd "Ias oer - y laser a mater oera’r cread" a oedd yn son am y gwaith ymchwil mae'n ei wneud yn Durham gyda lasers.

Llongyfarchiadau i'r ddau ohonynt.