Monday, June 30, 2008

Lluniau Trip yr Ysgol Sul

Rhagor o luniau

Sunday, June 29, 2008

Trip yr Ysgol Sul

Dydd Sadwrn 28 Mehefin aeth llond bws o aelodau a ffrindiau i Ddinbych y Pysgod. Roedd y tywydd yn ffafriol yn y bore ac erbyn y prynhawn roedd yr haul yn tywynu’n braf. Aeth y bobl ifanc yn syth am y traeth ar ôl cyrraedd. Aeth nifer am gwpanaid o de ac hyd yn oed “bacon roll” cyn mynd am y tywod.
Hyfryd oedd cael eistedd mewn cylch mawr o “ddeck chairs” ar y traeth, chwarae gemau rownderi a criced, a rhannu sgwrs melys gyda chyfeillion. Manteisiodd nifer ar y cyfle i fynd o amgylch y siopau, eraill i gael cinio o bysgod a sglodion, tra arhosodd nifer ar y traeth trwy’r dydd.


Eisteddem ar y tywod twym
Yn yfed y glesni,
Bryan Martyn Davies

Sunday, June 22, 2008

Trip Drws Agored

Mae cymdeithas Drws Agored yn parhau i fynd o nerth i nerth. Mae cyfeillion yn dod i Neuadd Gellimanwydd bob dydd Iau ar gyfer paned, sgwrs a myfyrdod. Mae llawer yn edrych ymlaen at y cyfle i ddod i gymdeithasu.
I orffen tymor eleni aeth nifer ar y trip i Sir Benfro. Roedd y daith yn cynnwys ymweld a Clunderwen, Efail Wen ac yna i Llandudoch.
Yn Llandudoch gwelwyd olion yr Abaty ac Eglwys Blwyfol St Thomas. Cafodd yr Abaty ei sefydlu tua 1115 ar gyfer Priordy a 12 mynach o'r drefn Tiron ond mae'r olion ar y safle yn mynd yn ol i'r 6ed ganrif.
Mae tri charreg hynafol yn cael eu harddangos yn yr eglwys. Yr un mwyaf enwog, a'r cynharaf o ran oedran yw'r -Sagranus stone, gyda'r ysgrif mewn hen ysgrif ogam: SAGRAGNI MAQI CUNATAMI, ac mewn Lladin: SAGRANI FILI/CVNOTAMI, sy'n golygu - Carreg Sagranus, mab Cunotamus. Mae'r garreg hon yn deillio or 5ed neu yn gynnar yn y 6ed ganrif.

Sunday, June 08, 2008

Cyfarfodydd Pregethu

Ar dydd Sul 8 Mehefin, 2008 daeth y Parchedig Hywel Wyn Richards, Penybont ar ogwr atom ar gyfer ein oedfaon pregethu. Roedd y Parchg Hywel Wyn Richards yn weinidog yn ardal Dolgellau am dros 25 mlynedd cyn iddo symud i fod yn weinidog ar eglwys y Tabernacl, Pen-y-bont yn 2004. Ef hefyd yw golygydd Y Tyst, ein papur enwadol.
Yn ystod oedfa'r bore gofynnodd Y Parchg Richards ychydig o bosau i'r plant: -
Beth sydd gan wyneb ond dim pen?
Beth sydd gan ben ond dim wyneb?
Beth sydd gan geg ond dim tafod?
Beth sydd gan dafod ond dim ceg?
Beth sy'n mynd yn wlyb wrth sychu?
Beth sy'n llawn tyllau ond yn dal dwr?
ac yna y cwestiwn pwysicaf - beth sydd yn mynd yn fwy wrth i chi ei rannu?

Yr ateb i'r cwestiwn olaf yw CARIAD, ac esboniodd Y Parchg Richards i'r plant bwysicrwydd a gwerth cariad Duw a bod angen i ni ei rannu a phawb.

atebion y cwestiynau eraill yw - cloc, pin, afon, esgid, towel, bwngClwb Hwyl Hwyr


Mae Eglwysi Cymraeg Rhydaman wedi dod at ein gilydd i sefydlu Clwb Ieuenctid Cristnogol ar gyfer plant yr ardal.

Bydd y clwb yn cyfarfod ar nos Wener o 5 -6 yn Neuadd Gellimanwydd. Clwb ar gyfer plant oed. Yn ystod y cyfarfod bydd y plant yn cael cyfle i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys storiau, crefft, cystadleuthau ayyb.

Mae tim o wirfoddolwyr ymroddedig a phrofiadol (sydd wedi eu gwirio gan y CRB) yn gofalu am y plant ac mae yna groeso cynnes i unrhyw blentyn blwyddyn 3 - 6 ymuno a ni.

Dyma gyfle gwych i blant gyfarfod a'i gilydd, a mwynhau hwyl a sbri drwy gyfrwng y Gymraeg mewn awyrgylch ddiogel a Christnogol

Bydd y clwb yn cael ei lansio yn swyddogol ym Mis Medi.