Sunday, September 29, 2013

J.A.M. I Blant Rhydaman


Mae’r gair “JAM” wedi cymryd arno ystyr newydd sbon yn Rhydaman. Na, nid y peth melys yna sy’n cael ei roi rhwng bara menyn yw prif ystyr y gair bellach, ond enw ar glwb Cristnogol i blant sydd newydd gael ei lansio. Mae J.A.M. yn sefyll am “Joio A Moli” (neu yn Saesneg, “Jesus and Me”).

Yn dilyn misoedd o gynllunio a pharatoi gan gynrychiolwyr o eglwysi Rhydaman a’r cylch lansiwyd y clwb, sy’n darparu ar gyfer plant blynyddoedd 3 - 6, gan Eirian Wyn (“Rosfa”) ar Fedi 19eg, ac mae J.A.M. yn cyfarfod yn wythnosol yn ystod tymhorau’r ysgol yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman. Nod y clwb yn syml iawn yw cyflwyno neges efengyl yr Arglwydd Iesu mewn ffordd gyfoes a llawn hwyl.

Mae J.A.M. yn glwb cyfrwng Cymraeg ac mae’n cyfarfod ar nos Iau o 5:30 – 6:30 y.h. Yr arweinydd yw Lisa Jones ac mae yna groeso cynnes i blant yr ardal i fynychu’r clwb ac ymuno yn yr hwyl. Am fanylion pellach gellir cysylltu รข Lisa ar 01269 820730 / liscymru@hotmail.com neu Y Parchg. Emyr Gwyn Evans ar (01269) 831083 / emyrgwyn@btinternet.com

Friday, September 27, 2013


CYNGOR EGLWYSI RHYDDION RHYDAMAN A’R CYLCH

CYNHELIR
 

CYFARFOD WEDDI UNDEBOL YN Y FESTRI YNG NGHAPEL EBENESER NOS FAWRTH  NESAF, Y CYNTAF o FIS HYDREF  AM 6.00 o’r GLOCH YR HWYR


CROESO CYNNES i BAWB.
 
  Brian Owen
Ysgrifennydd

Monday, September 02, 2013


CYNGOR EGLWYSI RHYDDION RHYDAMAN A’R CYLCH
 
CYNHELIR

CYFARFOD WEDDI UNDEBOL YN Y FESTRI YNG NGHAPEL GELLIMANWYDD NOS FAWRTH  NESAF Y TRYDYDD o FEDI  AM 6.00 o’r GLOCH YR HWYR
 
Darperir cwpanaid o de ar diwedd y cyfarfod.
 Croeso cynnes I bawb.