Wednesday, February 28, 2007

Swper Gwyl Ddewi

Nos Fercher, 28 Chwefror dan nawdd Y Gymdeithas cynhaliwyd Swper Gwyl Ddewi a Ffug Eisteddfod. Braf oedd gweld cymaint wedi dod i'r noson. Yn ol yr arfer roedd y byrddau wedi eu harddurno'n hardd gyda tusw o Genin Pedr ar bob un.

I ddecrhau'r noson cawsom Gawl hyfryd gyda bara menyn a caws. Yna Bara brith a pice-ar-y-maen.

Wedi'r bwyd dechreuwyd ar y cystadlu. Roedd nifer wedi ymgeisio ar y limerig a chafwyd sawl ymgais arbenig. Testun y frawddeg oeddGELLIMANWYDD ac eto roedd y cystadlu o'r
ansawdd flaenaf.
Yr her adroddiad oedd Salm 23 a'r her unawd oedd Sosban Fach. I gloi'r noson cawsom gystadleuaeth y partion.


Llywydd y Noson oedd ein gweinidog y Parchg Dyfrig Rees
Cawsom i gyd noson hyfryd yn llawn hwyl a sbri yng nghwmni'n gilydd yn dathlu Noson ein nawdd sant drwy gyfrwng Brethyn Cartref.

Cwrdd Teuluol - Dydd Gwyl Dewi

Bore Sul Chwefror 26 cynhaliwyd oedfa deuluol. Thema'r oedfa oedd y teulu a'r Beibl.
Roedd pawb wedi dysgu eu gwaith yn dyrlwyr a cawsom ein harwain gan y plant mewn gweddiau, adroddiadau, darlleniadau, deialog, cyflwyniad powerpoint a chan.
Gweddiwn
Deuwn atat ti O Dduw i ofyn i ti am dy gwmni. Diolchwn i ti am bob rhodd a ddaw o’th law. Diolchwn am Dewi Sant ac am y ffaith ein bod i gyd wedi mynychu oedfa deuluol oherwydd UN teulu ydym yn dy enw di. Diolch i ti am y Beibl, dy air di. Diolch am y rhai a’i hysgrifennodd ac am y rhai a’i cyfieithodd i Gymraeg, er mwyn i ni ei ddeall.
Amen