Sunday, November 15, 2009

BEDYDD


Yn yr oedfa foreol Dydd Sul 15 Tachwedd bedyddwyd Griffyn Lloyd Lewis, mab Fiona a Jeremy Lewis a wyr Mairwen a Wyn Lloyd, Maesycware, Y Betws. Mae Fiona yn ferch i Mairwen a Wyn.
Mae'r teulu yn byw yn Wellington, Seland Newydd. Hyfryd oedd cael gweld Griff yn cael ei fedyddio yng Ngellimanwydd cyn i'r teulu ddychwelyd yn ol i Seland Newydd.

"Yn wir, rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag nad yw'n derbyn teyrnas Dduw yn null plentyn, nid a byth i mewn iddi. A chymerodd hwy yn ei freichiau a'u bedyddio, gan roi ei ddwylo arnynt."Marc 10:15-16

Cymorth Cristnogol


Cynhaliwyd cwis blynyddol Cymroth Cristnogol tref Rhydaman ar Nos Wener 13 Tachwedd yn Neuadd Gellimanwydd. Er gwaethaf y tywydd stormus y tu fas daeth chwech Capel ac Eglwys i gystadlu.
Roedd nwyddau Traidcraft a cardiau Nadolig Cymorth Cristnogol ar werth.
Edwyn Williams oedd y cwisfeistr a cafwyd noson llawn hwyl yn ceisio ateb yr amryw gwestiynau.
Tim Gellimanwydd oedd yn fuddugol, sef y Parchg Dyfrig Rees, Mandy Rees, Mairwen Lloyd, Gwenfron Lewis ac Arnallt James. Llongyfarchiadau iddynt.

Diolch i bawb am drefnu noson hwylus arall yng nghalendr gweithgareddau Cymorth Cristnogol yn y dref. Wedi'r cystadlu cawsom gyfel i sgwrsio dros gwpanaid o de a bisgedi.

Tuesday, November 10, 2009

CYRDDAU PREGETHU

Dydd Sul 8 Tachwedd cynhaliwyd ein cyrddau Pregethu pan ddaeth y Parchg Ieuan Davies B.A., B.D., Waunarlwydd atom.
Cawsom wir fendith yn ei gwmni yn ein cwrdd boreol ac oedfa'r nos.
Mae Y Parchg Ieuan Davies yn enedigol o ardal y Tymbl. Cafodd ei sefydlu'n Weinidog yn 1965 mae wedi bod yn gweinidogaethu mewn sawl capel gan gynnwys Caernarfon a Llundain.
Yn ystod oedfa'r bore cawsom stori i'r plant am wal yn ei dy ble mae marciau arni yn cofnodi taldra'r wyrion. Mae un marc arni yn cofnodi taldra tedi. Esboniodd y Parchg Ieuan Davies i'r plant mai trwy ddod i'r ysgol Sul eu bod nid yn unig yn tyfu mewn taldra ond hefyd eu bod yn tyfu mewn daioni. Yna cafodd pawb i ganu'r geiriau
"Dysg i'm dyfu mewn daioni.
Fel y tyfaist Ti
Buost Ti'n blentyn heini
Fel myfi
O na bawn ni fel Efe."

CYMDEITHAS - DRAMA


Nos Fercher 4 Tachwedd daeth Cwmni Drama y Gwter Fawr atom i'r Gymdeithas i gyflwyno dwy ddrama sef "Corfu" a "Domino".
Braf oedd gweld y neuadd yn gyfforddus lawn. Cawsom noson bleserus dros ben gyda dwy ddram llawn hiwmor ac ambell i gyffyrddiad teimladwy iawn. Mel Morgans oedd cyfarwyddwr y ddrama gyntaf , sef Corfu ac Anne Walters yr ail sef Domino.
Hanes gwr a gwriag yn mynd ar wyliau oedd y gyntaf, gyda'r gwas yn chwarae rhan allweddol. Yn yr ail cawsom hanes noson ymarfer domino rhwng pedair wraig weddw oedd yn aelodau o'r gangen leol o Ferched y Wawr.
Diolch i bawb am drefnu noson lwyddiannus arall yng nghalendr Cymdeithas Gellimanwydd.