Thursday, December 22, 2005

PARTI NADOLIGAr Nos Lun, 19 Rhagfyr cawsom barti Nadolig yr Ysgol Sul. Roedd y Neuadd wedi ei ardduno'n bert ar gyfer yr achlysur gyda choeden Nadolig wedi'i goleuo ar y llwyfan, a'r byrddau yn llawn danteithion blasus. Roedd nifer o'r oedolion wedi bod yn brysur yn paratoi'r bwyd ac yn trefnu chwaraeon ar gyfer y plant.

Unwaith eto daeth Sion Corn atom i ddiolch i'r plant am eu gwaith trwy'r flwyddyn ac i roi anrhegion i bob un ohonynt.

BANER NADOLIG

Dyma luniau o faneri Nadolig Gellimanwydd, baner Anfon dy Oleuni gan Marlene Moses a baner newydd Immanuel Gellimanwydd. Gwnaed y faner gan Marryl Thomas Bradley, Mairwen Lloyd, Eirwen Mainwaring ac Annette Hughes.

Sunday, December 18, 2005

40 Mlynedd yn y WeinidogaethAr ddiwedd y pasiant Nadolig Nos Sul 18 Rhagfyr, 2005 cawsom gyfle, fel eglwys, i ddangos ein diolch i'r Parchg Dewi Myrddin Hughes, Ysgifennydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg a chyn-weinidog Gellimanwydd am ddeugain mlynedd o wasanaeth yn y Weinidogaeth. Cafodd y Parchg Dewi Myrddin Hughes, sy'n hannu o ardal Llansannan, Sir Ddinbych, ei ordeinio yn Weinidog yr Efengyl yn 1965. Bu'n Weinidog arnom yn eglwys Gellimanwydd am 18 mlynedd ac mae'n parhau i fod yn aelod gyda ni. Fel arwydd o'n diolch ac yn gydnabyddiaeth am 40 mlynedd o wasanaeth cyflwynodd Y Parchg Dyfrig Rees, ein gweinidog, rodd fechan ar ran yr eglwys i Dewi yn ystod yr oedfa hwyrol ar 18 Rhagfyr.

PASIANT NADOLIG

Ar nos Sul 18 Rhagfyr cynhaliwyd pasiant Nadolig Ysgol Sul y Neuadd.
Roedd y capel yn llawn i weld plant yr ysgol Sul yn actio drama'r Nadolig. Diolch i Miss Ruth Bevan, athrawes yr Ysgol Sul am gyfarwyddo ac ysgrifennu'r sgript ar gyfer y ddrama. Hefyd diolch i Mrs Bethan Thomas, arolygwraig ac athrawon yr Ysgol Sul am eu cymorth gyda'r ymarferion.
Roedd pob plentyn wedi gwneud eu rhan yn raennus fel arfer a cafodd pawb fendith o fod yn bresennol yn gwrando ar wir neges y Nadolig.a dyma'r arwydd i chwi: cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Luc 2:12

Gwasanaeth y Nadolig

Yn y llun gweir aelodau Gellimanwydd a Moreia, Tycroes, ein chwaer eglwys yn mwynhau cwpaned o de a mins pei wedi oedfa foreuol Dydd Sul 18 Rhagfyr, 2005.

Ar fore Sul 18 Rhagfyr cawsom y fraint o rannu Oedfa yng Nghapel Moreia, Tycroes. Braf oedd gweld y capel yn llawn. Cawsom eitemau gan aelodau Moreia a Gellimanwydd gan gynnwys Cor Capel Moreia, Cor merched Gellimanwydd, Cor dynion Gellimanwydd a chor cymysg. Hefyd yn ystod yr oedfa roedd darlleniadau o'r Beibl, myfyrdod Mair mam Iesu, gweddiau ac emynau.
edi tanio pedwaredd gannwyll yr adfent, testun myfyrdod Y Parchg Dyfrig Rees ein gweinidog oedd Wyneb Iesu. Gwelsom nifer o ddelweddau o'r Iesu gan beri i ni ddwys ystyried wir wyneb ein Harglwydd - sef yr wyneb caredig, cariadus, cyfeillgar.

Yn eiriau un o'r carolau a gannwyd yn ystod yr oedfa.
Rhown ein moliant uwch ei breseb;
mae'r gogoniant ar ei wyneb,
wyneb Iesu, wyneb Iesu, Brenin nef.

Wedi'r oedfa cawsom gyfle i gymdeithasu yn y festri drwy rannu paned o de a mins peis.
Pleser a bendith oedd bod yn bresennol.

Sunday, December 04, 2005

GWASANAETHAU'R NADLOLIG

Cynhelir Gwasanaeth Nadolig y Plant ar Nos Sul 18 Rhagfyr. Mae’r pasiant wedi ei ysgrifennu a’i gyfarwyddo gan Miss Ruth Bevan.

Bydd y parti Nadolig ar y diwrnod canlynol sef, Llun 19 Rhagfyr rhwng 5-7. Edrychir ymlaen at yr hwyl ac ymweliad Sion Corn.

Byddwn yn ymuno ac aelodau Moreia yn ein gwasanaeth fore Sul 18 Rhagfyr. Bydd y gwasanaeth ym Moreia eleni am 10.30. Darperir paned o de a mins pei wedi’r oedfa.

Gan fod dydd Nadolig eleni yn ddydd Sul Cymun arferol fore Nadolig am 8.30 fydd yr unig wasanaeth y diwrnod hwnnw.

Yna Dydd Calan, Sul 1af Ionawr, 2006 bydd aelodau Moreia yn ymuno a ni yn oedfa Gymun fore Sul am 10.30. Ni fydd oedfa hwyrol.
Braf yw hi i ni fel dwy eglwys yn yr ofalaeth ddod at ein gilydd ar adeg arbennig fel hyn.

Thursday, December 01, 2005

DRWS AGORED


Mae criw “Drws Agored” yn dal i gael hwyl a bendith wrth gymdeithasu dros baned a myfyrdod byr ganol y bore bob Dydd Iau. Cyflwynwyd £50 yr un i Gronfa Clefyd y siwgr a Pwyllgor Cancr lleol yn ystod y tymor hwn ac mae £50 wrth law i’w ddosbarthu cyn diwedd y flwyddyn. Beth am ymuno a ni mae croeso cynnes i bawb

DRWS AGORED
yn
Neuadd Gellimanwydd
Stryd Fawr, Heol Wallasey
Bob bore dydd Iau
Cwpaned a sgwrs
Bydd myfyrdod byr am 11.
CROESO I BAWB

Wednesday, November 30, 2005

Noson y GymdeithasY Gymdeithas
Ar Nos Fercher 30 Tachwedd cawsom noson o gymdeithasu yn wir ystyr y gair. Daeth criw da ynghyd i rannu disgled o de a mins peis.
Yna cawsom hanes y garol “Tawel Nos” gan ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees. Diolchwyd i Mr Rees ac i bawb oedd wedi paratoi gan Miss Rowena Fowler.
Dawel nos, sanctaidd yw’r nos,
Cwsg a gerdd waun a rhos,
Eto’n effro mae Joseff a Mair;
Faban annwyl ynghwsg yn y gwair,
Cwsg mewn gwynfyd a hedd,
Cwsg mewn gwynfyd a hedd.

Monday, November 21, 2005

PARATOI AM YR ADFENT

Ar ddydd Sul 20 Tachwedd cawsom oedfaon i "Baratoi am yr Adfent". Mrs Bethan Thomas, ein hysgrifennyddes, oedd yn gyfrifol am drefnu'r oedfaon ac mae ein diolch yn fawr iddi.
Cawsom ein tywys a'n paratoi am ddyfodiad ein Gwaredwr drwy ddarlleniadau, myfyrdodau, gweddiau a chan. Diolch i bawb a gymerodd rhan.

Yn eiriau un o'r emynau a ganwyd yn ystod yr oedfa hwyrol.

Wele, cawsom y Meseia,
cyfaill gwerthfawroca' 'rioed;
darfu Moses a'r proffwydi
ddweud amdano cyn ei ddod:
Iesu yw, gwir Fab Duw,
Ffrind a Phrynwr dynol-ryw.

Monday, November 14, 2005

MUDIAD CENHADOL Y CHWIORYDD

Ers dros hanner can mlynedd mae chwiorydd o eglwysi Annibynnol Rhydaman a’r cylch sef eglwysi Gellimanwydd a Gwynfryn Rhydaman, Moreia Ty-croes a Seion Llandybie wedi bod yn cwrdd i gynnal cyfarfodydd cenhadol. Prif bwrpas y mudiad yw codi arian at waith y Genhadaeth.
Eleni un o chwiorydd Gellimanwydd yw’r llywydd Edwina Leach.
Yn y llun gwelir Edwina yn ystod y cyfarfod blynyddol gyda swyddogion y Gymdeithas sef Rhianedd Jones ysgrifennydd , Megan Griffiths y trysorydd, Mary Thomas y cyn lywydd , Margaret Jones yr organydd a’r Parch Dyfrig Rees. Yn ystod mis Tachwedd cynhaliwyd cyfarfod yng Ngelliamnwydd gyda Mrs Val James o Gaerfyrddin yn annerch.
Mae’r Annibynwyr Cymraeg yn un o’r 31 enwad ar hyd a lled y byd sy’n aelodau o Gyngor y Genhadaeth Fyd –eang (CWM -Council for World Mission). Mae’r Cyngor yn rhannu ei adnoddau mewn syniadau, arian, pobl a gweddi.

CYMORTH CRISTNOGOL

Mae aelodau Gellimanwydd yn weithgar gyda gwaith Cymorth Cristnogol yn Rhydaman.Yn ddiweddar yng nghanol y glaw mawr cynhaliwyd Taith gerdded Noddedig o amgylch capeli ac eglwysi’r dre gan roi rhuban gwyn i’n hatgoffa am yr angen i ddileu tlodi byd.

MASNACH DEG

Rhydaman oedd tre Fasnach Deg gynta Cymru. Defnyddir nwyddau Masnach Deg yn helaeth yng Ngellimanwydd.
Cynhelir noson arbennig yn flynyddol o dan nawdd Pwyllgor Cymorth Cristnogol Rhydaman i hyrwyddo nwyddau Masnach Deg. Noson yw hon i annog y cyhoedd i ddod ag arfer prynu nwyddau Masnach Deg sydd ar gael yn y siopau lleol.
Cynhelir y noson Nos Fawrth Tachwedd 15 am 7 yn Neuadd Gellimanwydd . Ceir adloniant eleni gan blant Ysgol Parcyrhun.

Tuesday, November 08, 2005

Lluniau o'r Cwrdd Diolchgarwch

Plant yr Ysgol Sul

Cor Merched

Cor Dynion

Cwrdd Diolchgarwch

Ar Ddydd Sul, Hydref 2 cynhaliwyd ein Cyrddau Diolchgarwch.

"Coed" oedd thema oedfa ddiolchgarwch plant yr ysgol sul yn y bore. Cawsom ddarlun o wahanol goed sydd yn cael eu henwi yn y Beibl a sut mae pob un yn ddefnyddiol i ni.
Yn ystod y gwasanaeth cyflwynwyd bocsus esgidiau gyda anrhegion ar gyfer Operation Christmas Child. Mae dros 50 bocs wedi cyrraedd erbyn hyn. Bydd rhain yn cael eu dosbarthu drwy asiantaeth Y Christmas Purse.
Unwaith eto roedd pob un wedi cyflwyno yn raennus a cawsom wledd i'r llygaid a'r glust drwy wrando ar y plant yn cyflwyno neges diolchgarwch mewn darlleniadau, cyflwyniadau a chan.

Yn y nos cawsom Oedfa Ddiolchgarwch yr oedolion. Cyflwynwyd rhan o Bregeth fawr Martin Luther King drwy gyflwyniad sleidiau a sain fel rhan o'r oedfa. Roedd yn wir ymdeimlad o ddiolchgarwch yn y cyfarfod gyda'r oedolion yn cyflwyno ein diolch i Dduw drwy ddarlleniadau, cyflwyniadau a chan. Cawsom eitemau gan Gor y merched, Gor y Dynion a'r Cor cymysg.

Diolchwch i'r ARGLWYDD, oherwydd da yw, ac mae ei gariad hyd byth.
1 Cronicl 16:34

Y Gymdeithas

Ar ddydd Sadwrn Medi 3ydd aeth aelodau a ffrindiau’r Gymdeithas ar ein trip blynyddol. Sir Benfro oedd cyrchfan eleni. Hwlffordd oedd y stop cyntaf, ble cawsom awr fach ddifyr yn siopa yn y dref. Manteisiodd ambell un ar y cyfle i gael cwpaned fach o de.
Ymlaen i Abergwaun, ble cawsom ginio ac aethom i lawr i Wdig i weld y fferi sy’n mynd i’r Iwerddon. Wedyn i Ty Ddewi. Roedd yn brynhawn hyfryd a cawsom orig fach dawel naill ai’n eistedd yng ngerddi’r Eglwys Gadeiriol, neu’n crwydro hen lwybrau roedd Dewi ei hunan wedi ei droedio.
Cawsom gyfle i wneud ychydig o siopa cyn mynd yn ol i’r bws ar gyfer y siwrnai i Red Roses ar gyfer swper.
Unwaith eto mae’n diolch yn fawr i Marlene Moses am yr holl drefniadau. Mae Marlene wedi ymddeol o swydd Ysgrifenyddes y Gymdeithas eleni ac yn ystod y swper cawsom gyfle i ddiolch iddi am yr holl waith diflino. Yn y llun mae ein Gweinidog Y parchg Dyfrig Rees yn cyflwyno rhodd i Marlene am ei gwaith