Saturday, October 15, 2011

Operation Christmas Child

Unwaith eto eleni yn ystod Cwrdd Diolchgarwch Plant yt Ysgol Sul roeddem yng Ngellimanwydd yn casglu  bocsus esgidiau ar gyfer Operation Christmas Child. 
Oeddech chi’n gwybod bod hyn i gyd wedi dechrau yn 1990 pan wnaeth dyn o’r enw David Cooke o Wrexham weld lluniau ar y teledu o blant amddifad heb ddim mewn cartrefi plant yn Romania.
Gofynnodd Mr Cooke i’w ffrindiau ei helpu i lenwi lori fawr gyda tegannau er mwyn ei dreifio i Romania i rhoi anrhegion i’r plant.
Roedd ymateb pobl lleol mor dda fe wnaeth gasglu gwerth £60,000 a chafodd Operation Christmas Child ei sefydlu, ac yn mis Rhagfyr 1990 aeth confoi o dryciau i Romania gyda 17 gwirfoddolwr. Ymysg yr anrhegion oedd y bocsus esgidiau cyntaf i gael eu llenwi gyda anrehgion. Wrth weld wynebau’r plant yn derbyn y bocsus fe wnaeth y gwirfoddolwyr ddweud eu bod am barhau gyda’r gwaith ar ol cyrraedd adref.
Erbyn 1995 wnaeth Operation Christmas Child uno gyda’r Samaritan’s Purse, a chafodd yr apel bocsus esgidiau ei lansio mewn gwledydd eraill. Cafodd  280,000 bocs ei            ddosbarthu ar draws Kenya, Rwanda, Moscow, Romania, Bosnia, Hungary, Albania a Serbia.
Erbyn heddiw mae’r ymgyrch yn dosbarthu 1,200,000 (1.2 miliwn) o focsus esgidiau o Brydain ac Iwerddon pob blwyddyn ac mae bocsus esgididiau plant  Gellimanwydd ymysg y rhain.


Monday, October 10, 2011

Gwasanaeth Diolchgarwch yr Oedolion

Nos Sul 9 Hydref am 5.30 cynhaliwyd gwasnaeth diolchgarwch yr oedolion yng nghapel Gellimanwydd.
Cawsom ein harwain gan ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees, ac yna daeth nifer ymlaen i ddiolch i'r Arglwydd mewn darlleniadau, adroddiadau a chanu emynau.
Yn ystod yr oedfa cawsom eitemau gan dri Côr, sef parti merched, parti dynion a chôr y Capel.
Yn eu harwain oedd Mrs Gloria Lloyd gyda Mr Cyril Wilkins yn cyfeilio ar yr organ. I gloi'r oedfa offrymwyd Y fendith gan y Parchg Canon John Gravelle.

"Cenwch yn llafar i'r Arglwydd, yr holl ddaear.
Gwasanaethwch yr Arglwydd mewn llawenydd: deuch o'i flaen ef â chân."


Sunday, October 09, 2011

Gwasanaeth Diolchgarwch

Llawenydd a diolch oedd testun Oedfa Ddiolchgarwch Plant Ysgol Sul Gellimanwydd ar Fore Sul 9 Hydref.  Y Llanwenydd cyntaf i ni oedd gweld y Capel yn llawn, yn enwedig gyda cymaint o deuluoedd ifanc yn bresennol.
Roedd aelodau Capel y Gwynfryn, Rhydaman a Moreia, Tycroes wedi ymuno a ni. Ein Gwr Gwadd oedd Mr  Nigel Davies, Swyddog Mudiad Ieuenctid Cristonogol Sir Gaerfyrddin.
Dechreuwyd yr oedfa gan Dafydd Llywelyn, Elan Daniels a Mari Llywelyn. Roedd Macy Wilkinson a Catrin Broderick yn rhoi emynau allan a cawsom eitem hyfryd gan y plant lleiaf - 12 ohonynt yn y Sedd Fawr a llawer o rheiny am y tro cyntaf.

Cawsom hanes Mam a'i phlentyn gan Nigel ac yna dangosodd drwy gyflwyniad Power Point mai Iesu yw ein cyswllt ni a Duw. Dangosodd Nigel mai  Iesu yw ein pont ni tuag at Dduw.
I gryfhau'r neges gofynnodd i Dafydd, Macy a Catrin ddod i'r sedd fawr ble roedd wedi rhoi croes bren ar ben dau focs mawr ac roedd angen iddynt gerdded ar hyd y groes i ddangos ei bod yn bosib i ni groesi tuag at Duw drwy ddilyn Iesu a'r groes.

Wedi'r oedfa cawsom ginio bara a caws yn Neuadd Gellimanwydd a chyfle i gymdeithasu.


Friday, October 07, 2011

CYRDDAU DIOLCHGARWCH

Cynhelir Cyrddau Diolchgarwch Gellimanwydd Dydd Sul yma, sef 9ed Hydref.

Yn y bore bydd Gwansanaeth Diolchgarwch Plant yr Ysgol Sul. Bydd aelodau Y Gwynfryn a Moreia Tycroes yn ymuno a ni i ddiolch i Dduw. Yn annerhc bydd Mr Nigel Davies, Swyddog Mudiad Ieucentid Cristnogol Sir Gaerfyrddin.
Wedi'r oedfa byddwn yn cymdeithasu drwy rannu bara a caws a disgled o de yn Neuadd Gellimanwydd.

Yn yr hwyr cynhelir Oedfa Ddiolchgarwch yr Oedolion am 5.30.

Croeso i bawb.