Sunday, May 17, 2009

GWASANAETH MARTIN LUTHER KING

Bore dydd Sul 17 Mai cawsom Wasanaeth teuluol Neges Ewyllys Da ar y thema Martin Luther King. Braf oedd gweld cymaint yn y Capel, yn enwedig teuluoedd ifanc.

Y plant lleiaf, Macy, Catrin a Rhydian oedd yn cychwyn ein hoedfa drwy gyhoeddi yr emyn gyntaf.
Yna cawsom ddarlleniad gan Hanna, emyn gan William a gweddi gan Nia Mair. Rhys Daniels oedd yn cyhoeddi'r ail emyn. Rhoddwyd ychydig o gefndir Martin Luther King i ni gan Annie a cawsom sgets gan Mari, Elan a Dafydd. Darllennodd Mari am hanes Rosa Parks cyn i Harri roi cefndir araith enwog Martin Luther King. Cawsom ychydig o ddyfyniadau pwysig yr araith gan Rhys Jones a Dafydd. Elan oedd yn adrodd am ei farwolaeth a Mari am hanes Barack Obama.

Yn ystod yr oedfa chwaraewyd can U2 - Pride (In the name of love) sydd yn gan am Martin Luther King. I gyd fynd a'r gan gwelsom sleidiau o Martin Luther King yn areithio, Rosa Parks ar y bws yn Alabama a Barack Obama yn y Ty Gwyn.

Cawsom anerchiad gan ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees cyn i Nia Rees gloi'r gwasanaeth gan gyhoeddi'r emyn olaf.

Yna, yn ol yr arfer, cawsom i gyd gyfle i gymdeithasu drwy rannu cwpanaid o de a bisgedi yn y Neuadd.

"Fe eisteddodd Rosa Parks fel bod Martin Luther King yn gallu cerdded
Fe gerddodd Martin Luther King fel bod Barack Obama yn gallu rhedeg.
Fe redodd Barack Obama fel ein bod ni yn gallu hedfan."

Monday, May 11, 2009

GWASANAETH CYMORTH CRISTNOGOL

I ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol eleni cynhaliwyd Gwasanaeth Dwyieithog Undebol yng Ngellimanwydd ar Nos Sul 10 Mai.

Ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees oedd yn arwain y gwasanaeth. Drwy gyfrwng storiau, myfyrdodau, darlleniadau a fideos clywsom am am ran Cymorth Cristnogol yn cynnal fflam gobaith ar gyfer rhai o’r cymunedau tlotaf yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo – gwlad sy’n dod allan o dywyllwch gwrthdaro ac yn ymsefydlu mewn gobaith bregus. Drwy hanesion pobl ifanc yn Kinshasa, a thrwy eiriau’r ysgrythur, cawsom ein hysbrydoli drachefn, yn barod i roi cariad ar waith dros gymunedau tlawd yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol a thu hwnt.

"A dyma'r gorchymun sydd gennym oddi wrtho ef: bod i'r sawl sy'n caru Duw garu ei gydaelod hefyd". 1 Ioan 4:21

Sunday, May 10, 2009

WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL


Cynehlir Wythnos Cymorth Cristnogol eleni ar Mai 10-16.

I ddechrau'r gweithgareddau byddwn yn cynnal Gwasanaeth Undebol dwyieithog yng Ngellimanwydd am 5.30 Nos Sul y 10ed. Yna yn ystod yr wythnos bydd aelodau capeli ac eglwysi Rhydaman yn casglu ar draws y dref. Mae'r amlenni coch a gwyn yn gyfarwydd iawn i bawb bellach ac mae cefnogaeth Rhydaman wastad yn anrhydeddus dros ben.
Bydd yr wythnos yn dod i ben ar 15 Mai pan fydd aelodau yr Eglwys yng Nghymru yn cynnal bore coffi yn Neuadd yr Eglwys, Stryd y Gwynt am 10 -12.

Saturday, May 02, 2009

CALENDR Y SULIAU

TREFN CYFARFODYDD Y SUL
Y Bore am 10.30: Gwasanaeth Addoli
Y Bore am 11.00 tan 11.45: Ysgol Sul y Plant
Yr Hwyr am 5.30: Gwasanaeth Addoli
Gwasanaeth y Cymundeb: Bore Sul cyntaf bob mis ac yn yr hwyr ambell fis.
.
CALENDR Y SULIAU 2009
.
MEDI
6- Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore
13- Bore: Y Parchg Derwyn Morris Jones
Hwyr: Cyfarfodydd Pregethu'r Gwynfryn
20 - Y Gweinidog. Cymun yn Oedfa'r Hwyr
27 - Y Gweinidog
.
HYDREF
4 - Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore
11 - Cyrddau Diolchgarwch
18- Y Parchg Emyr Lyn Evans, Abergwili
25 - Y Gweinidog
.
TACHWEDD
1- Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r bore
8 - Cyfardodydd Pregethu Y Parchg Ieuan Davies, B.A. B.D. Clydach
15 - Y Gweinidog
22 - Y Gweinidog. Cymun yn oedfa'r hwyr
29 Y Parchg Dewi myrddin Hughes B.A., B.D., Clydach
.
RHAGFYR
6 - Y Gweinidog Cymun yn oedfa'r bore
13 - Y Gweinidog
20 - Gwasanaeth Nadolig ar y cyd a Moreia ym Moreia am 10.30 y bore
Hwyr - Oedfa Nadolig y Plant a'r Ieuenctid
25 - Y Gweinidog: Cymun bore Dydd Nadolig am 8.30
27 - oedfa ar y cyd a Moreia yng Ngellimanwydd am 10.30 y bore